Tornar a la pągina anterior

Dossier del mestre Cicle inicial. 1999-2000

ESCRIURE UN TEXT AMB DIFERENTS COLORS

Objectius

Continguts

Familiaritzar-s'hi i conèixer l'existència i la funció dels editors de textos.

Crear un senzill document de text fent servir l'editor de textos.

Fer servir diferents colors de lletra.

Inserir un dibuix en el document.

Imprimir el document creat.

Sortir de l'editor de textos.

Adonar-se del caràcter provisional i d'esborrany de treball del text amb les eines informàtiques.

Adquirir la predisposició a millorar i polir el propi treball.

Sistematitzar les funcions treballades en l'editor de textos.

Adonar-se de les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Obertura d'un editor de textos.

Creació d'un senzill document de text fent servir l'editor de textos.

Ús de diferents colors de lletra

Inserció d'un dibuix en el document

Impressió del document creat.

Sortida de l'editor de textos.

Sistematització de les funcions de l'editor de textos treballades.

Presa de consciència del caràcter d'esborrany del treball amb un editor de textos.

Predisposició a millorar i polir els treballs.

Activitats prèvies

Material de l'alumne

A l'aula ordinària:

Creació del text que s'haurà d'escriure a l'editor de textos. (Opcional)

Suggeriments metodològics

La pràctica que presentem està pensada per ser feta amb alumnes de cicle inicial de primària que no han tingut contacte amb editors de textos en general i amb el WORD en particular. És evident que no es pot executar amb alumnes que no tinguin un cert domini de la lectoescriptura; aquesta circumstància implica que ha de ser el propi mestre qui decideixi en quin moment es porta a terme. Nosaltres creiem que, en el cas dels alumnes de primer curs, fóra convenient esperar fins que hi hagi garanties d'èxit en el sentit de que no se'ls estigui demanant fer una cosa per la qual encara no estan capacitats.

També, com que es proposa la inserció d'un dibuix fet amb el Paint de Windows, és necessari que els nens coneguin una mica el funcionament d'aquest programa. Si no és així, es pot aprofitar l'avinentesa per explicar alguna de les utilitats més corrents del Paint.

L'editor que s'ha fet servir s'executa amb una macro (proporcionada pel Departament d'Ensenyament) que permet triar, en el moment que es comença, entre diferents opcions de visualització tant per educació infantil com pels diferents cicles de primària. Si no se'n disposa, es pot trobar a:

http://www.xtec.es/argo/primaria/word/office97_8.htm

També, per tal d'aconseguir un bon funcionament de la macro, cal tenir instal·lada la Síntesi de veu UpcTv (es troba al Sinera 99) i el tipus de lletra Memima.

Convé que el text que s'ha d'escriure a l'editor de textos estigui fet amb anterioritat i els alumnes el portin amb paper o bé el mestre l'escrigui a la pissarra. D'aquesta manera s'eviten divagacions respecte a què s'hi posa, divagacions que, de produir-se, poden dificultar la dinàmica de treball.

La bona dinàmica de la sessió aconsella que els alumnes realitzin les diferents accions proposades tots alhora. Això facilitarà el control del treball per part del mestre. Té l'inconvenient de que el temps d'espera pels alumnes més avantatjats es fa en ocasions massa llarg, però creiem que compensa en el sentit de que hom assegura una millor comprensió dels conceptes i procediments treballats i permet tractar individualment els alumnes amb dificultats. En pràctiques posteriors, i a mesura que els nens adquireixin suficient destresa, la metodologia pot derivar cap a una més gran llibertat d'acció de l'alumne.

La pràctica està pensada per tal que la realitzin, si s'escau, dos alumnes, l'un darrere de l'altre. La segona execució, doncs, es pot fer deixant els alumnes treballant pel seu compte, amb un control més distant per part del mestre.

Temporalització: 1 sessió a l'aula informàtica

 

 

ESCRIURE UN TEXT AMB DIFERENTS COLORS

 

 L'editor de textos

En obrir l'editor de textos WORD amb la macro d'adaptació a educació infantil i primària el primer que apareix és un quadre on s'ha de triar l'opció amb què es vol treballar:

Després de fer la tria (en aquest cas: Inicial), es mostra la pantalla de l'editor adaptada, que es composa de l'àrea de treball -l'espai en blanc- i la barra d'icones, a la part inferior.

Les icones que es faran servir a les pràctiques que presentem són les següents:

Lletra de pal: permet escriure amb lletra d'impremta, majúscula i gran.

Lletra lligada: activa l'escriptura manuscrita amb el tipus de lletra Memima.

Esborrar: esborra la lletra situada a l'esquerra del cursor.

Negreta: activa l'estil de lletra negreta.

Color de lletra: permet escriure amb diferents colors de lletra.

Alinear esquerra: alinea el text a l'esquerra; és l'opció per defecte.

Centrar: centra el text; és útil pels títols.

Dibuix: obre una finestra amb el programa de dibuix de Windows98 dins del mateix document Word; es disposa de totes les eines del programa per dibuixar i clicant fora del dibuix es tanca la finestra i el dibuix queda inclòs dins del text.

Imprimir: imprimeix el document.

Document nou: obre un nou document en blanc.

Sortida: permet abandonar l'editor de textos; si no es vol desar el document, cal dir que no a la pregunta que es fa. 

 Obrir l'editor de textos

Tenint en compte que treballarem amb alumnes de cicle inicial, l'accessibilitat a l'editor de textos ha de ser senzilla i ràpida. Qualsevol fórmula que tingui això en compte pot ser vàlida.

Nosaltres farem servir la ruta: Inici/Alumnes/Cicle inicial/Editors de textos/Word 

 Seleccionar l'opció INICIAL

Un cop surti el quadre de selecció, cal triar INICIAL. Si es creu convenient es pot dir als alumnes que cliquin sobre el requadre de color groc. 

 Abans de començar a escriure, cal recordar...

Abans que els alumnes comencin a escriure, cal que recordin unes quantes coses, ja explicades a la sessió anterior, però que facilitaran el treball i que seran útils per tal d'aconseguir fer bé la feina proposada.  

 

 

 Abans de començar a escriure, cal saber...

Per portar a terme el treball proposat cal que els alumnes coneguin el funcionament del canvi de color de lletra.

i, en el quadre que apareix, seleccionar un dels colors. 

 Escriure el text amb diferents colors

Un cop fetes les explicacions que es creguin convenients en relació a les qüestions abans esmentades, els alumnes ja poden escriure el text.

Recordem que és convenient que el text el tinguin a la vista i no se l'hagin de pensar en el moment de posar-se davant de l'ordinador. També es pot considerar el fet que en el text aparegui, en qualsevol cas, el nom de l'alumne.

Es pot proposar que cada una de les línies del text estigui escrita d'un color diferent. En funció de la dificultat que es vulgui donar a la feina, hi cap la possibilitat de fer, fins i tot, cada paraula d'un color.

Cal recordar que abans d'escriure s'ha de seleccionar el color i que aquest no canviarà fins que no se'n triï un altre.

 Inserir un dibuix en el document (opcional)

Existeix la possibilitat de crear un dibuix per mitjà del Paint de Windows. Solament cal prémer la icona

S'obrirà, llavors, una finestra dintre del mateix document amb el programa de dibuix que permetrà fer una composició gràfica utilitzant les eines que es creguin oportunes.

Un cop acabat el dibuix, i per tornar al document, s'ha de clicar fora de la finestra del dibuix. Fet això, en el document de text hi haurà un quadre amb la composició que hagi fet l'alumne. D'aquesta manera es pot donar per acabat el document.

 Imprimir el document

Per imprimir un document solament cal clicar sobre la icona

Ja només queda esperar que surti imprès el treball de cada alumne i recollir-lo.

 Fer un nou treball

Si es vol repetir el treball o l'ha de fer un altre alumne (cas que n'hi hagi dos en el mateix ordinador i es vulgui que cada un d'ells tingui una feina diferenciada) s'ha de clicar sobre la icona

 

I, quan l'editor pregunti si es guarden els canvis, contestar que no.

En aquest cas s'han de repetir totes les rutines explicades als punts 5, 6 i 7. 

 Sortir de l'editor de textos i plegar

Ja està tota la feina acabada i solament falta tancar el programa. Per fer-ho s'ha de clicar sobre la icona

 Tornar a la pągina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000