Tornar a la pàgina anterior

Dossier del mestre Cicle superior. 1999-2000

  

DONAR FORMAT A LA NOTÍCIA CAPTURADA A INTERNET

Objectius

Continguts

Conèixer la tipologia i els elements característics de la notícia periodística.

Recuperar un text des d'un arxiu informàtic.

Justificar textos escrits.

Modificar la llargària de les línies de textos escrits.

Modificar textos escrits, aplicant diferents formats relatius a alineació, estils de lletra i grandària i tipus de lletra.

Enregistrar les modificacions sense canviar el nom original d'un document.

Imprimir un document.

Sortir de l'editor de textos.

Adonar-se del caràcter provisional i d'esborrany de treball del text amb les eines informàtiques.

Adquirir la predisposició a millorar i polir el text.

Sistematitzar les funcions treballades en l'editor de textos.

Analitzar les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Coneixement de la tipologia de la notícia periodística.

Distinció dels elements bàsics d'una notícia: titular, entrada i cos.

Obertura d'un editor de textos.

Recuperació d'un text des d'un arxiu informàtic.

Modificació de la llargària de les línies d'un text.

Modificació d'un text aplicant diferents formats relatius a l'alineació del text.

Modificació d'un text aplicant diferents formats relatius als estils de lletra: negreta, cursiva i subratllat.

Modificació d'un text aplicant diferents formats relatius a la grandària i al tipus de lletra.

Enregistrament de les modificacions sense canviar el nom original d'un document.

Impressió d'un document.

Sortida de l'editor de textos.

Sistematització de les funcions de l'editor de textos treballades.

Presa de consciència del caràcter d'esborrany del treball amb un editor de textos.

Predisposició a millorar i polir els treballs.

Activitats prèvies

Material de l'alumne

 

Dossier de treball de la Pràctica 3.

Fitxer nomalumne2.doc.

Suggeriments metodològics

Si les circumstàncies així ho permeten, la Pràctica 3 es pot fer durant la mateixa sessió que la Pràctica 2. Ha de ser el mestre qui, en funció del temps disponible i de la destresa dels alumnes, prengui una decisió al respecte.

Els punts Recomposar les línies i Justificar el text es poden realitzar en l'ordre invers. En els dos casos hi ha avantatges i inconvenients. Tot deriva del fet que en copiar el text de la notícia a l'editor no hi ha cap patró comú en relació a la llargària de les línies: tan aviat poden ser llargues, com molt curtes, i a més, totes tenen un Return al final. Si es fan les activitats en l'ordre proposat al dossier poden sorgir problemes a l'hora de la recomposició de les línies perquè és fàcil que alguna no es faci bé i no arribi fins al límit del marge dret. Això farà que alguna línia quedi més curta i, per tant, s'haurà de refer a posteriori. Si s'opta per començar justificant el text, caldrà realitzar la composició de les línies després i tenir molt en compte que totes elles, excepte les acabin en punt i a part, han d'arribar fins al marge dret de la pàgina.

La bona dinàmica de la sessió aconsella que els alumnes realitzin les diferents accions proposades tots alhora. Això facilitarà el control del treball per part del mestre. Té l'inconvenient de que el temps d'espera pels alumnes més avantatjats es fa en ocasions massa llarg, però creiem que compensa en el sentit de que hom assegura una millor comprensió dels conceptes i procediments treballats i permet tractar individualment els alumnes amb dificultats. En pràctiques posteriors, i a mesura que els nens adquireixin suficient destresa, la metodologia pot derivar cap a una més gran llibertat d'acció de l'alumne.

Temporalització: 1 sessió a l'aula informàtica

 

 

DONAR FORMAT A LA NOTÍCIA CAPTURADA A INTERNET

 

Haureu observat que, a l'editor de textos, la notícia ha quedat sense format: el mateix tipus i estil de lletra, la mateixa mida, les línies de llargària diferent...

El que cal, doncs, és arreglar una miqueta tot aquest desgavell. Això serà la vostra feina d'ara i la fareu seguint els següents passos.

 Recuperar o obrir el document

Per recuperar el document corresponent al text de la notícia heu de fer les següents operacions:

  1. Obrir l'editor de textos de la manera habitual.
  2. Clicar el menú Archivo / Abrir...(o la icona )
  3. Obrir la finestra Buscar en i seleccionar A:
  4. Seleccionar el document que es diu nomalumne1.doc
  5. Fer-hi un doble clic

Si heu fet tot bé, tindreu a la pantalla de l'editor de textos el vostre document ja obert. 

 Recomposar les línies

El primer que fareu serà aconseguir que totes les línies tinguin la mateixa llargària. Us col·locareu al final de cada línia i pitjareu la tecla Supr; si cal, premeu després la barra espaiadora per tal que no quedin paraules enganxades.

ATENCIÓ! Aquesta operació no s'ha de fer si al final de la línia hi ha un punt i a part. 

 Justificar el text

Notareu que les línies no són totes igual de llargues. Això passa perquè el text no està justificat. Fixeu-vos en l'exemple:

 

TEXT NO JUSTIFICAT

Això passava en una vila de l'allunyada Pèrsia, quan el temps caminava a poc a poc, sense presses. Càssim i Alí Babà eren dos germans que acabaven de perdre el pare. El vell havia estat sempre tan pobre que només els va deixar una miserable herència.

TEXT JUSTIFICAT

Això passava en una vila de l'allunyada Pèrsia, quan el temps caminava a poc a poc, sense presses. Càssim i Alí Babà eren dos germans que acabaven de perdre el pare. El vell havia estat sempre tan pobre que només els va deixar una miserable herència.

 

Per tal de justificar un text amb diversos paràgrafs, primer cal seleccionar-lo (Us en recordeu, de com es fa per seleccionar?). Un cop seleccionat solament cal prémer la icona

 El titular de la notícia

El titular de la notícia s'ha de destacar especialment. Per això, li fareu unes quantes modificacions.

Primer engrandireu la lletra fins a la mida 18. Després li donareu estil negreta i subratllat. I, finalment, el centrareu. Som-hi!

ATENCIÓ! Recordeu-vos de seleccionar el text abans de fer-hi res.  

 L'entrada de la notícia

També l'entrada de la notícia ha de ressaltar. No tant, però, com el titular.

Li fareu dues modificacions solament. Canviareu la mida de la lletra a 16 i li donareu estil cursiva.

ATENCIÓ! Recordeu-vos de seleccionar el text abans de fer-hi res.  

 L'autor i la localitat de la notícia

Si apareix el nom de qui ha elaborat la notícia i el lloc, poseu-lo en cursiva, sense canviar-ne la grandària.

ATENCIÓ! Recordeu-vos de seleccionar el text abans de fer-hi res.  

 Altres modificacions

  1. Tots els noms propis que hi trobeu, subratlleu-los.
  2. Les quantitats en xifres, poseu-les en negreta.
  3. Si hi ha frases que siguin dites textualment per alguna persona i que estiguin entre cometes ("..."), traieu les cometes i poseu el text en cursiva.

ATENCIÓ! Recordeu-vos de seleccionar el text abans de fer-hi res.

 Desar el document

Ara toca desar el document amb totes les modificacions que li heu fet. Això vol dir que no heu de canviar el nom, perquè ja en té.

Per desar un document sense canviar el nom solament cal clicar al menú Archivo / Guardar o a la icona .  

 Imprimir el document sencer

Ja només queda imprimir el vostre treball. Per imprimir un document sencer, es pot fer de dues maneres:

  1. Clicant sobre la icona .
  2. O bé fent Archivo / Imprimir... / Aceptar. 

 Sortir de l'editor de textos

Un cop acabada la feina, cal abandonar l'editor de textos que heu utilitzat. És molt senzill i es pot fer de dues maneres:

  1. Menú Archivo / Salir.
  2. O bé clicant sobre la icona que trobareu a l'angle superior dret de la pantalla.
 Tornar a la pàgina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000