Tornar a la pàgina anterior

Dossier del mestre Cicle inicial. 1999-2000

COPIAR UN TEXT AMB DIFERENTS FORMATS

Objectius

Continguts

Familiaritzar-s'hi i conèixer l'existència i la funció dels editors de textos.

Crear un senzill document de text fent servir l'editor de textos.

Utilitzar algunes eines de format de text: lletra lligada, color de lletra, negreta i centrat.

Inserir un dibuix en el document.

Imprimir el document creat.

Sortir de l'editor de textos.

Adonar-se del caràcter provisional i d'esborrany de treball del text amb les eines informàtiques.

Adquirir la predisposició a millorar i polir el propi treball.

Sistematitzar les funcions treballades en l'editor de textos.

Adonar-se de les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Obertura d'un editor de textos.

Creació d'un senzill document de text fent servir l'editor de textos.

Utilització d'algunes eines de format de text: lletra lligada, color de lletra, negreta i centrat.

Inserció d'un dibuix en el document.

Impressió del document creat.

Sortida de l'editor de textos.

Sistematització de les funcions de l'editor de textos treballades.

Presa de consciència del caràcter d'esborrany del treball amb un editor de textos.

Predisposició a millorar i polir els treballs.

Activitats prèvies

Material de l'alumne

A l'aula ordinària:

Creació del text que s'haurà d'escriure a l'editor de textos. (Opcional)

Text El cargol

Suggeriments metodològics

La pràctica que presentem està pensada per ser feta amb alumnes de cicle inicial de primària que no han tingut contacte amb editors de textos en general i amb el WORD en particular. És evident que no es pot executar amb alumnes que no tinguin un cert domini de la lectoescriptura; aquesta circumstància implica que ha de ser el propi mestre qui decideixi en quin moment es porta a terme. Nosaltres creiem que, en el cas dels alumnes de primer curs, fóra convenient esperar fins que hi hagi garanties d'èxit en el sentit de que no se'ls estigui demanant fer una cosa per la qual encara no estan capacitats.

També, com que es proposa la inserció d'un dibuix fet amb el Paint de Windows, és necessari que els nens coneguin una mica el funcionament d'aquest programa. Si no és així, es pot aprofitar l'avinentesa per explicar alguna de les utilitats més corrents del Paint.

L'editor que s'ha fet servir s'executa amb una macro (proporcionada pel Departament d'Ensenyament) que permet triar, en el moment que es comença, entre diferents opcions de visualització tant per educació infantil com pels diferents cicles de primària. Si no se'n disposa, es pot trobar a:

http://www.xtec.es/argo/primaria/word/office97_8.htm

També, per tal d'aconseguir un bon funcionament de la macro, cal tenir instal·lada la Síntesi de veu UpcTv (es troba al Sinera 99) i el tipus de lletra Memima.

Convé que el text que s'ha d'escriure a l'editor de textos estigui fet amb anterioritat i els alumnes el portin amb paper o bé el mestre l'escrigui a la pissarra. D'aquesta manera s'eviten divagacions respecte a què s'hi posa, divagacions que, de produir-se, poden dificultar la dinàmica de treball.

La bona dinàmica de la sessió aconsella que els alumnes realitzin les diferents accions proposades tots alhora. Això facilitarà el control del treball per part del mestre. Té l'inconvenient de que el temps d'espera pels alumnes més avantatjats es fa en ocasions massa llarg, però creiem que compensa en el sentit de que hom assegura una millor comprensió dels conceptes i procediments treballats i permet tractar individualment els alumnes amb dificultats. En pràctiques posteriors, i a mesura que els nens adquireixin suficient destresa, la metodologia pot derivar cap a una més gran llibertat d'acció de l'alumne.

La pràctica està pensada per tal que la realitzin, si s'escau, dos alumnes, l'un darrere de l'altre. La segona execució, doncs, es pot fer deixant els alumnes treballant pel seu compte, amb un control més distant per part del mestre.

Temporalització: 1 sessió a l'aula informàtica

 

 

COPIAR UN TEXT AMB DIFERENTS FORMATS

 

 L'editor de textos

En obrir l'editor de textos WORD amb la macro d'adaptació a educació infantil i primària el primer que apareix és un quadre on s'ha de triar l'opció amb què es vol treballar:

Després de fer la tria (en aquest cas: Inicial), es mostra la pantalla de l'editor adaptada, que es composa de l'àrea de treball -l'espai en blanc- i la barra d'icones, a la part inferior.

Les icones que es faran servir a les pràctiques que presentem són les següents:

Lletra de pal: permet escriure amb lletra d'impremta, majúscula i gran.

Lletra lligada: activa l'escriptura manuscrita amb el tipus de lletra Memima.

Esborrar: esborra la lletra situada a l'esquerra del cursor.

Negreta: activa l'estil de lletra negreta.

Color de lletra: permet escriure amb diferents colors de lletra.

Alinear esquerra: alinea el text a l'esquerra; és l'opció per defecte.

Centrar: centra el text; és útil pels títols.

Dibuix: obre una finestra amb el programa de dibuix de Windows98 dins del mateix document Word; es disposa de totes les eines del programa per dibuixar i clicant fora del dibuix es tanca la finestra i el dibuix queda inclòs dins del text.

Imprimir: imprimeix el document.

Document nou: obre un nou document en blanc.

Sortida: permet abandonar l'editor de textos; si no es vol desar el document, cal dir que no a la pregunta que es fa. 

 Obrir l'editor de textos

Tenint en compte que treballarem amb alumnes de cicle inicial, l'accessibilitat a l'editor de textos ha de ser senzilla i ràpida. Qualsevol fórmula que tingui això en compte pot ser vàlida.

Nosaltres farem servir la ruta: Inici/Alumnes/Cicle inicial/Editors de textos/Word 

 Seleccionar l'opció INICIAL

Un cop surti el quadre de selecció, cal triar INICIAL. Si es creu convenient es pot dir als alumnes que cliquin sobre el requadre de color groc.  

 Abans de començar a escriure, cal recordar...

Abans que els alumnes comencin a escriure, cal que recordin unes quantes coses, ja explicades a la sessió anterior, però que facilitaran el treball i que seran útils per tal d'aconseguir fer bé la feina proposada.  

 

 

i, en el quadre que apareix, seleccionar un dels colors.  

i escriure; per tornar a l'estil de lletra normal, cal tornar a clicar sobre la mateixa icona.

 

 

i escriure; per tornar al text alineat a l'esquerra (que és el que surt per defecte) s'ha de clicar sobre la icona 

  

 Copiar el text amb diferents formats

Un cop fetes les explicacions que es creguin convenients en relació a les qüestions abans esmentades, els alumnes ja poden escriure el text.

 Una seqüència de rutines per tal de realitzar la pràctica podria ser aquesta:

 Inserir un dibuix en el document (opcional)

Existeix la possibilitat de crear un dibuix per mitjà del Paint de Windows. Solament cal prémer la icona

S'obrirà, llavors, una finestra dintre del mateix document amb el programa de dibuix que permetrà fer una composició gràfica utilitzant les eines que es creguin oportunes.

Un cop acabat el dibuix, i per tornar al document, s'ha de clicar fora de la finestra del dibuix. Fet això, en el document de text hi haurà un quadre amb la composició que hagi fet l'alumne. D'aquesta manera es pot donar per acabat el document.

 Imprimir el document

Per imprimir un document solament cal clicar sobre la icona

Ja només queda esperar que surti imprès el treball de cada alumne i recollir-lo.

 Fer un nou treball

Si es vol repetir el treball o l'ha de fer un altre alumne (cas que n'hi hagi dos en el mateix ordinador i es vulgui que cada un d'ells tingui una feina diferenciada) s'ha de clicar sobre la icona

 

I, quan l'editor pregunti si es guarden els canvis, contestar que no.

En aquest cas s'han de repetir totes les rutines explicades als punts anteriors.

 Sortir de l'editor de textos i plegar

Ja està tota la feina acabada i solament falta tancar el programa. Per fer-ho s'ha de clicar sobre la icona

 

Tornar

El cargol

No es bou i porta banyes.

No es paraigua i surt quan plou.

Joan

 Tornar a la pàgina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000