Tornar a la pągina anterior

Dossier del mestre Cicle superior. 1999-2000

Ordenar una taula segons diferents criteris.

Dades personals dels companys.

Objectius

Continguts

Obrir un document.

Escriure textos, aplicant diferents formats relatius a alineació, estils de lletra i grandària i tipus de lletra.

Ordenar una taula seguint diferents criteris.

Copiar una taula.

Enregistrar el document sense canviar el nom.

Sortir de l'editor de textos.

 Adonar-se del caràcter provisional i d'esborrany de treball del text amb les eines informàtiques.

Adquirir la predisposició a millorar i polir el text.

Sistematitzar les funcions treballades en l'editor de textos.

Analitzar les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Obertura d'un document.

Aplicació a un text de diferents formats relatius a alineació, estils de lletra i grandària i tipus de lletra.

Ordenació d'una taula seguint diferents criteris.

Còpia d'una taula.

Enregistrament del document sense canviar el nom.

Sortida de l'editor de textos.

Sistematització de les funcions treballades amb l'editor de textos.

Presa de consciència del caràcter d'esborrany del treball amb un editor de textos.

Predisposició a millorar i polir els treballs.

Activitats prèvies

Material de l'alumne

 

 

Dossier de treball de la Pràctica 16.

Fitxer nomalumne11.doc

Temporalització: 1 sessió a l'aula informàtica

 

 Obrir el document nomalumne11

S'ha d'obrir el document nomalumne11, elaborat el dia anterior. 

 Ordenar la taula alfabèticament pel nom dels alumnes

Si no ho està ja, el primer que s'ha de fer és ordenar la taula alfabèticament per la primera columna, que seria la corrresponent als noms dels alumnes. Per procedir a l'ordenació s'han de seguir les següents rutines:

   1. Situar el cursor en una cel·la de la columna per la qual es vol fer l'ordenació.
   2. Menú Tabla / Ordenar...
   3. Ordenar por: indicar per quina columna es vol fer l'ordenació.
   4. Tipo: indicar si es vol fer una ordenació de text, numèrica o per la data.
   5. Definir si l'ordre ha de ser descendent o ascendent.
   6. Un cop definits els paràmetres, clicar Aceptar

 Ordenar la taula segons altres criteris

Per tal de poder realitzar les diferents ordenacions seguint altres criteris i segons les pautes explicades al punt anterior, cal copiar la taula fins a tenir-ne un total de quatre. D'aquesta manera, l'alumne disposarà de la mateixa llista ordenada de quatre formes diferents. Per copiar-la, el procediment és el següent:

   1. Seleccionar tota la taula; i copiar-la: icona Copiar.
   2. Situar el cursor al començament de la pàgina següent (Si cal, s'hauran d'obrir línies amb la tecla de Return fins arribar a l'inici d'una nova pàgina).
   3. Enganxar-la-hi: icona Pegar
   4. Repetir la mateixa operació tantes vegades com sigui necessari.

Un cop fetes les diferents còpies, s'han de realitzar les diferents ordenacions. Cal tenir en compte que a cada una d'elles se li ha de posar un títol que especifiqui quin tipus d'ordenació se n'ha fet.  

 Desar el document

Per desar el document, com que té nom, solament cal clicar la icona Guardar. 

 Sortir de l'editor de textos

Un cop acabada la feina, cal abandonar l'editor de textos de la forma habitual.

 Tornar a la pągina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000