Bellvís

La Parròquia
 
 
Història   
Obres de Reforma Capella del Miracle
 
web del Bisbat d'Urgell
Església Parroquial Ntra. Sra. de l'Assumpció Bellvís

Història:

La revista "Carrilet" ha vingut publicant un seguit d'escrits extrets d'un recull de documents, procedents d'una casa particular, foren donats a l'Arxiu Parroquial.

En ells hom pot valorar 1'abnegació, els sacrificis i el gran amor com Bellvís inicià la construcció del seu temple parroquial a principis del segle XIX. És d'admirar com superant vicissituds (entre elles, la llarga interrupció que motivà la guerra de la Independència), pogué donar-la per acabada a mitjans del mateix segle. No oblidem 1'entusiasta i abnegada col·laboració de tots els fidels, car feta excepció del transport del guix, precedent de l'Assentiu, i de la pedra, que portaven d'Arbeca, tots els altres 

treballs, no professionals, es feren vaig rigorosa prestació personal entre tots els veïns.
Recent acabada 1'obra del temple, Bellvís sobrevisqué una gran contrarietat: les lleis sectàries que acabaren amb el Convent Trinitari de "Les Sogues" i amb la marxa de la comunitat religiosa, deixant com a conseqüència immediata la necessitat de traslladar a 1'església de Bellvís la venerada imatge de la "mare de Déu de les Sogues".
Bellvís no resta indiferent ni pretengué una solució provisional a tal contingència. Resolgué ampliar el seu nou temple parroquial, construint, amb fonaments propis un esbel cambril, on les generacions futures de bellvisencs i bellvisenques i devots de la Plana pugessin venerar la seva excelsa patrona de les Sogues.

Més recentment es restaurà el seu temple dels desperfectes que sofrí durant la revolució del 36. En són testimoni 1'ornamentació del seu Cambril, el retaule de l'altar major, la Capella del Santíssim, la pintura de tot el temple, així com d'altres reformes i embelliments que són un palès testimoni d'un poble que estima la seva història i guarda amb fidelitat les seves arrels i tradicions.
 
 
 
 
 
La Capella del Miracle  fou construïda l'any 1528, per raó que trobarem a l’aigua del reguer de la Fonteta unes algues vermelloses i als costats del desguàs de la Fonteta, clapes de salitre. cregueren que eren restes del vi de la bota de Joan Amorós i farina de la saca que havia caigut junt amb la mula, en aquella rubinada.
Així ho afirmaren i signaren tres notaris: el vicari de Bellvís, Antoni Roselló; el vicari de les Sogues, Andreu Soler; i el vicari del Poal, Joan Falcó, a requeriment del Rector de Bellvís Mn. Anton Despés.
Tots tres testimoniaren que << ho havien vist amb els seus propis 

ulls, i ho havien tocat amb les seves mans, davant de molts testimonis de gran significació>> i juraren davant Déu i els seus quatre evangelis que deien la veritat.
S'entén que deien la veritat del que pensaven ells, no del que en realitat era, puix aquest <<VI>> i aquesta <<FARINA>> els hem vistos tots a qualsevol braçal i bassa de sauló del nostre terme, i encara es pot veure en una tomba del Tossal. De fet, ni tastaren el <<VI>> ni s'emportaren la <<FARINA>> per fer-ne pa i degustar-los a casa seva.
Aquesta pintoresca acta notarial fou escrita a la Casa de Santa Maria de les Sogues, el dia 3 de desembre de l'any de la Nativitat del Senyor de 1528, signant-la els predits notaris.
En record d'aquest <<prodigi>>, es construí la capella, que, gràcies a Déu i a la bona intenció de la millor fantasia, encara existeix molt pietosa arran de la Fonteta.

Obres de reforma de l'Església Parroquial i altres

1964. Pintar l'església parroquial

A mitjans de setembre de l'any 1964 s'inicià per primera vegada el pintat de les parets del temple parroquial. L'obra fou encomanada a la Comissió d'Art Sacre de Barcelona, que presidia el Dr. Camprobí. Per estudiar el projecte in situ, fou enviat a Bellvís l'aparellador Sr. Jordi Cantó; l'execució de la pintura al pintor Modest Batlle, de Barcelona.
L'obra s'iniciava a mitjans de setembre i es donà per acabada el dia 20 de desembre del mateix any.
Junt amb la pintura s'obriren els finestrals laterals i es reformà el rosetó, encomanant a la casa Oriach de Barcelona la construcció dels corresponents vitralls.
És obra també del Sr. Cantó els signes i la inscripció dels 15 misteris del Rosari que rodeja el sostre de les tres naus del temple
El cost total de l'obra fou de 506.245 ptes.

1965. Pila Baptismal.

Fou un donatiu de la Sra. Anita Camps i Capdevila. La dissenyà el Sr. Jordi Cantó de l’agrupació d'Art Sacre de Barcelona

19ó8. Capella del Miracle

El mes de juny de l’any 19ó8 s’inicià  l’obra de reparació de la Capella del Miraele i s’acabà a finals del mateix any.
Com a solució d’emergència –Déu  sap els anys que fa- s'alçaren dos contraforts per apuntalar els angles posteriors de la capella; però amb el curs dels anys l’acció corrosible del salobre els anava fent ineficaços de tal manera que fins els mateixos fonaments, en aquells angles, es trobaven molt deteriorats. S’han reformat amb formigó, tela asfàltica i amb materials anti-humitat; com també les parets, revestint-se la seva part baixa - interior i exterior- amb pedra apropiada, que pel seu exterior cedí gratuïtament el Sr. Ramon Valentines de Belicaire i pel seu interior foren portades de La Panadella. El seu cost fou de 143.966 ptes.
Cal fer notar que acabada la reparació de la Capella, la Cooperativa Agrària "Verge de les Sogues", de Bellvís, costejà el pintat interior i exterior de la Capella

1970. Capella del Santíssim

El dia 5 de juny de l’any 1970, festa del Sagrat Cor de Jesús, feta l’exposició solemne i celebrat el mes del Sagrat Cor, es traslladà processionalment el Santíssim de l'Altar Major al sagrari de la nova Capella, celebrant la Santa Missa en el seu altar que, degudament facultat pel Sr. Bisbe havia sigut consagrat pel Sr. Ecònom.
La capella ocupa el lloc del que era la sagristia vella; essent necessari obrir la seva entrada principal en la part que la comunica amb la corresponent nau lateral del temple. El cost total de l’obra sumà la quantitat de 136.799 ptes.

1973. Electrificació de les campanes

Es procedí a l’electrificació de les mateixes l’any 1973. El seu cost fou de 74.984 ptes

1992. Teulada

L'any 1992 s’hagué d'arranjar la teulada. La mjor part de l’emvigat es trobava assetjat de tèrmics i notòriament malmès, cosa que feia més urgent la reparació. També el cimbori del campanar amenaçava desplomar-se.
Tota aquesta obra d'envergadura, fou costejada per aportacions de l'Ajuntament, dels fidels i una bona subvenció de la Generalitat.
El cost total fou de 6.301.732 ptes.

1994 Calefacció.

El mes de febrer de 1994 s’inicià la instal·lació de la Calefacció. Oferí fortes dificultats. El lloc idoni per la caldera era sota el Cambril, a un nivell de més de dos metres per sota el pis de l’Església. Això obligà a fer un túnel per davall de l’altar al llarg del presbiteri i seguir per la superfície de l’església fins a establir les reixes de sortida i de retorn de l’aire El cost total de l’obra fou de 3.570.590 ptes.

1998. Pintar el temple parroquial

En reunió ordinària del Consell de Pastoral de la Parròquia reunit el 2 de setembre de 1998, presentat per la Comissió d'economia, es projecta pintar de nou l’església. S'aprova per unanimitat i s'encarrega a la mateixa Comissió de fer les gestions pertinents a fi de concretar l’empresa que ho portarà a terme junt amb la remodelació de la il·luminació.
Després de feta la consulta de pressupostos es decideix encarregar l’obra de la pintura a Jesús Alzúria de Binefar i el de la il·luminació a Joan Torrent de Bellvís.
Dirigeix les obres la decoradora Benita Arbelaiz de Sant Sebastià.
S'inicien les obres de neteja de cornises, pintura i il·luminació el 14 de setembre i finalitzen el 10 d'octubre.
El dia 2ó d’Octubre, festivitat de la Mare de Déu de les Sogues, Festa Major, se'n fa la inauguració oficial amb la presencia del Sr. Bisbe d'Urgell, Joan Martí Alanis.
El cost total de l’obra es de 3.798.333 ptes. S'ha finançat totalment amb aportacions dels fidels.

2000. Reforma total de la capella del Santíssim

L’any 2000 es feu una reforma a fons d'aquesta capella habilitant-la per la pregària personal i comunitària dins el caliu de la intimitat i que invités al silenci i al recolliment. Es cobrir tot el só1 amb Sisal, parets i sostre amb parquet; baixant el nivell d'alçada i establint una il·luminació nova i pintura a tota ella. El cost total puja a 2.247.152 ptes. S’inaugurà per Pasqua.