EL LLENGUATGE DELS SUMATORIS

| Jaume Bartrolí Brugués | IES M. Carrasco i Formiguera de Barcelona | http://www.xtec.es/~jbartrol | jbartrol@pie.xtec.es |

El símbol å, anomenat sumatori i que correspon a la lletra grega sigma majúscula, s'utilitza per expressar en forma breu sumes amb molts termes.

1.- EXEMPLES

2.- TRES OBSERVACIONS SOBRE ELS SUMATORIS

3.- EXERCICIS AMB SUMATORIS

4.- CÀLCUL DE SUMATORIS UTILITZANT LA CALCULADORA WIRIS

 


1.- EXEMPLES

1)     La suma dels primers 100 nombres naturals s'expressa utilitzant un sumatori

        i es llegeix "suma de i des de i=1 fins a i=100"

2)     La suma dels primers 25 nombres naturals parells es pot expressar

        i es llegeix "suma de 2i des de i=1 fins a i=25"

3)     La suma dels múltiples de 5 compresos entre 5 i 900 es pot expressar

        i es llegeix "suma de 5i des de i=1 fins a i=180". Per què "fins a i=180"?

4)     La suma dels quadrats dels primers 36 nombres naturals es pot expressar

        i es llegeix "suma de i² des de i=1 fins a i=36". Per què els últims termes de la suma són 1225 i 1296?

5)     La suma dels 25 primers nombres naturals imparells es pot expressar

        Com es llegeix?

6)     Un sumatori es pot desenvolupar i obtenir l'expressió com a suma de termes

7)     Alguns termes d'un sumatori poden ser negatius, per exemple

8)     O tots negatius, com per exemple

9)     O alternadament positius i negatius

10)   Els termes també poden ser fraccions, per exemple

        Quins seran els termes penúltim i antepenúltim del desenvolupament del sumatori anterior?

11)   Els termes també poden ser irracionals, per exemple

12)   La mitjana aritmètica de N valors X1, X2, X3, ..., XN, es pot expressar

13)   Un polinomi de grau n, amb la indeterminada X i amb coeficients a0, a1, a2, ... , an es pot expressar


2.- TRES OBSERVACIONS SOBRE ELS SUMATORIS


OBSERVACIÓ 1

En els exemples anteriors la lletra i s'anomena índex del sumatori. És important saber que es pot utilitzar qualsevol lletra com a índex. Així alguns dels sumatoris anteriors també s'haurien pogut escriure

                                        

                           

                                  

                                 

                                  

Les lletres més utilitzades com a índexs als sumatoris són i, j, k, n,...; són lletres que normalment s'utilitzen per indicar nombres naturals. En canvi, no s'acostuma utilitzar lletres, com x, y, z, que normalment s'utilitzen per indicar nombres reals.

OBSERVACIÓ 2

En els exemples anteriors, el primer valor que pren l'índex ha sigut sempre 1 (0 en l'exemple 13, cas dels polinomis). No té per que ser sempre així; poden donar-se sumatoris de la forma

Els valors extrems dels índexs s’anomenen extrems o límits del sumatori.

OBSERVACIÓ 3

Us trobareu sumatoris escrits sense tants detalls, per exemple:

a) per indicar l'extrem superior de l'índex i, no es posa i=100 (o el valor que sigui), només es posa un 100:

                                                                       

b) en ocasions ni s'expressen els extrems inferior i superior de índex (per ser coneguts, suposadament coneguts, per mandra, ...); així una expressió com:

voldrà dir "sumar tots els ai", siguin els que siguin i valguin el que valguin.

c) finalment, quan és evident l'índex respecte del que es fa la suma, pot ser que no es posi aquest índex al sumatori:


3.- EXERCICIS AMB SUMATORIS

Exercici 1

Desenvolupeu i calculeu els sumatoris:

                                                                                 

                                                                                              

                                                                                      

                                                                                                   

Exercici 2

Desenvolupeu els següents sumatoris posant els tres primers termes, punts suspensius i els tres últims termes. Per exemple:

                                                                                 

                                                                                              

                                                                                      

Exercici 3

Trobes alguna cosa estranya en els sumatoris següents?

                                                                   

Exercici 4

Poseu en forma de sumatori les següents sumes:

                                   

                                                 

                                                

                                                  


4.- CÀLCUL DE SUMATORIS UTILITZANT LA CALCULADORA WIRIS

http://calculadora.edu365.com

WIRIS té tres formes possibles de calcular sumatoris: la instrucció sigma i els dos botons i de la pestanya Operacions. Explicarem com funcionen amb exemples. Seguidament tens una graella on hi ha sumatoris, obtindràs les tres formes de calcular-los amb la WIRIS clicant sobre els botons :

      

      

     

     

     

     

      

     

      


El límit inferior dels sumatoris de la graella anterior sempre és 1, però també amb la calculadora WIRIS es poden calcular sumatoris amb límit inferior diferent de 1. Per exemple:

     

     

     

 

Exercici 5

Planteja i calcula amb la WIRIS tots el sumatoris de l’exercici 2.

                                                                                 

                                                                                              

                                                                                      

Exercici 6

Intenta calcular amb la WIRIS els sumatoris de l’exercici 3 i observa els missatges d’error que surten.