La Guilleumota

ZER Montsec


Conten que aquesta era una dòna molt bona y molt guapa, però també molt decidida .Durant
lo seu temps, y en una de les guerres sostingudes ab los francesos, la vila's vegé sitiada de tal
manera que després d' una resistencia deseparada, acabades ja totes les forces, era indispensable rendirse; però'l francès exigia que l' entrega fos a discreció y tenia ja'ls seus butxins preparats ab sochs y destrals y pera tallar lo cap a tots los homes d'Ager. Havent resultat inútils tots los prechs que s'havien fet, la Guilleumota, compadesquda de la trista sort
que esperava als seus vehins, va presentarse vestida de dol al general francès implorant clemencia: més aquest no volgués escoltarla. Desconsolada s'entornà a dintre: però, no donatse encara per fracasada en la seva empresa, s'engalanà ab los mellors vestits y joyes que
tenia y va presentarse de nou al davant del sitiador.Quan lo general la vegé tant hermosa,
temptat pel dimoni de la carn, va dirli que si li prometia dormir tant sols una nit ab ell perdonava la vida a tots los seus paisans; y ella, que ja tindria'l seu plan format, va respodre que si no era més que per una nit, hi accedia. S'obriren los portals, entrà l'excèrcit sitiador a la vila y la Guilleumota se'n emportà al general com allotjat a casa seva. Al sopar, ab ses traces i manyes ella va procurar emborratxarlo, cosa que segons dieun, no fou gaire costosa; y com la borratxera sigués molt forta hagueren de portar al general al llit, adormit ja com un soch.Ella també va ficarshi, y com al clarejar lo dia dormia encara'l general, va vestirse ab molt cuidado, procurant que no's despertés, y aixís va cumplir la seva paraula sense que l'honor li'n sofrís detriment.
Un dels carrers d' aquesta vila porta avuy lo nom de la Guilleumota. Fins fa poch temps la professió de la capvuitada de Corpus passava per aquest carrer, en memoria y honor d' ella, y per aixó'n deyen la professó de la Guilleumota. En lo ròtul del carrer hi han posat lo nom de Guilleumota.
Hi ha un camp que'n diuen Les franqueses per havèrseli concedit lo ser franch de delmes y primicies en rahò d' haverhi posat lo general francès los sochs o pilons pera tallar lo cap als homes d'Ager, los qui quedaren lliures pel fet de la Guilleumota.
* Aquest text ha estat copiat íntegre amb català antic d'una llegenda d'Àger.