ARBECA

Ermita de Santa Caterina

  Església Vella

  Església Nova

Ermita de Santa Caterina

Sobre aquesta ermita en tenim molt poca informació. És l'unica existent al terme d'Arbeca, situada sobre un turó a la part de migdia i enfront de la vila. Dels seus primitius edificis no en resta res i les actuals runes sembla que són de començaments del segle XVII. Només hi ha un petit edifici amb una portalada de pedra que porta la data de 1747, restes d'unes parets en forma de quadrat, la cisterna i els peus de pedra per posar les creus quan es feia el Via Crucis per Setmana Santa. Les notícies que tenim de Santa Caterina són breus: Diu Mn. Sans Capdevila que el 1515 es pagaren 30 liures a Joan Puig Faraux, mestre lapidari, per haver fet unes làpides per a l'obra de Santa Caterina. Segons consta la tradició i ho recullen els goigs del St. Crist, allí es construí la imatge del St. Crist Crucificat per mans d'àngels peregrins, en temps del rector Joan Valls, que ho fou de la vila desde 1655 a 1701.

Es troben algunes dades al llibre del registre parroquial com ara:

-El 9 de setembre de 1702, morí Fra Pere Molins, ermità de Santa Caterina.

-El 30 de setembre de 1711, morí Rafel clurt, ermità i enterrador a l'església de Sta. Caterina. Això recorda que no fa pas massa anys hi havia una casa que en deien "ca l'Ermità".

També afegirem, per acabar, que pel divendres sant s'hi pujava en processó resant el Via Crucis, durant tot el seu trajecte. Recordem el carrer del Calvari, on hi havia unes capelletes de pedra a cada estació amb uns mosaics que eren veritables obres d'art.


La Fira de Santa Caterina

La fira que es celebra per Santa Caterina, és una tradició antiquíssima i la realitat és que seria la segona fira o retorn de les fires ja que la primera que encetava el cicle era el primer diumenge després de la Pasqua de Ressurrecció. La fira s'instaurà l'any 1504 per part de el rei Ferran I d'Aragó, a petició de Joan Folch, prohom d'Arbeca.
L'Església Vella

Poques notícies tenim de l'església local dels primers temps, només algunes notes escaduseres, prou reduïdes per no donar-nos una visió de conjunt. L'església es suposa que seria d'estil gòtic, menuda i segurament situada al mateix lloc on hi ha l'actual, encara que aixó no ho podem assegurar, no obstant sabem la data de la seva consagració, ja que a l'arxiu parroquial es troba la seva carta de consagració, que segurament per descuit es van deixar l'any 1922, quan fou traslladada tota la documentació anterior al 1700 a l'Arquebisbat de Tarragona. La consagració, doncs de la dita església, que seria la segona de la vila, fou feta el dia 12 de Juliol de 1456. Amb les poques notícies que ens dóna dit document, senyalarem només que estava dedicada a St. Jaume, que el bisbe que la consagrà fou el de Nivona per abséncia del de Tarragona. En aquell temps era rector de la parròquia Mn.Lluís de Jorba.


L'Església Nova

Aquesta església està situada damunt mateix de l'església vella. El 10 d'agost de 1606 la duquesa de Cardona des de Barcelona, en resposta a una demanda desl jurats d'Arbeca, els concedeix llicència per poder construir una església nova, ja que al·legaren als jurats:"la que hay se ha quedado pequeña por el número de vecinos que tiene la villa ", segurament enderrocaren l'església i el cementiri, emprant les pedres per la nova, edificada en diferents etapes. La primera pedra fou posada el 14 de maig de 1612, essent rector Pau Albereda. No tenim més notícies de dita construcció, per aquest motiu ignorem els mestres que van dur a terme l'obra, que molt bé podrien ser els mateixos que duien a terme les reformes del Castell. Però, un cop acabada la Guerra dels Segadors i amb l'impuls del nou rector Joan Valls s'acceleraren les obres, que segurament ja estaven quasi acabades el 1686, data que es indicada a la llinda de la porta.El 8 de novembre de 1652 es féu una capitulació entre els jurats d'Arbeca i el mestre Blasi, pintor de Lleida, sobre el retaule de la Verga Maria, i el 19 de maig de 1693, Lluís Bonifaci de Valls es comprometé a fer el retaule de St. Isidre. A finals del segle XVII i a començaments del XVIIl es construeixen les capelles del santíssim Sagrament i de la Immaculada, finançades pel mestre Pere Joan Agulló.

L'altar del St.Sepulcre, que junt amb algun retaule barroc eren les peces més importants de l'església, era d'estil renaxentista i fou fet per a la capella del castell, segurament per l'escultor burgalés F. Montermoso i ara donat a la parròquia. Com la majoria d'altars fou destruït per la guerra de 1936, conservant-se algunes restes a l'antic centre d'estudis Arbequins. L'any 1729 fou construït l'orgue que hi havia damunt de l'altar de St. Antoni abans de la Stssma. Trinitat. El 1867 fou restaurat per Jovani Florenzano. Tenia vint registres. El 1784 fou construït el rellotge per Salvador Biscarri de Montblanc a càrrec de l'Ajuntament.

El 1796 es va firmar el contracte per daurar el retaule de la imatge del St. Crist entre Pere Jaume Esquer i Christòfol Puig de Lleida. Dit retaule estava al cambril junt amb la imatge del St.Crist, construït segons diuen els gigs per mans d'àngels a l'época de l'emprenedor rector Mn. Joan Valls (1655-1701).