Treball realizat pels alumnes
del Crèdit Comú de
Religió a 3r d'ESO

Desembre de 1996