Conceptes d'ampliació !!!!
La cèl·lula: Unitat de Vida
(Ciències 1r eso. Biologia i Geologia)


La cèl·lula.
Tipus de cèl·lules.
Tipus d'orgànuls de les cèl·lules Eucariotes.

Pàgina anterior (resum éssres vius)

La cèl·lula: unitat de vida.

La Cèl·lula és l'estructura viva més senzilla que es coneix. És la unitat de la vida, és l'estructura més petita capaç de realitzar les funcions vitals: nutrició, relació i reproducció.

  • La teoria cel·lular:
    • Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules (unicel·lulars per una sola cèl·lula, pluricel·lulars per moltes cèl·lules).
    • La cèl·lula és l'estructura viva més senzilla capaç de realitzar les tres funcions vitals.
    • Tota cèl·lula prové d'una altra cèl·lula

Tipus de cèl·lules.

Tipus de cèl·lules
Cèl·lula procariota
Cèl·lula Eucariota

No tenen nucli

Tenen nucli i molts tipus d'orgànuls
Cèl·lula Vegetal
Cèl·lula Animal

Té paret de cel·lulosa gruixuda i rígida
Te cloroplasts i un gran vacúol

No tenen paret cel·lular i algunes poden canviar de forma.
No tenen cloroplasts i els vacúols són petits.

Tipus d'orgànuls de les cèl·lules Eucariotes.

Principals orgànuls cèl·lula Eucariota (Resum)
Orgànul Funció Descripció i Observacions

Mitocondri

Respiració mitocondrial (Oxidació matèria orgànica)
Produeix energia:
Oxidació final glúcids, oxidació àcidsgrasos....
Síntesi ATP (moneda energètica).
Format per dues membranes, la interna forma les crestes.
L'espai interior és la matriu amb molts enzims.

Cloroplast*
*cèl·lula vegetal

Al seu interior es produeix la fotosíntesi.
Transformació de l'energia solar en energia útil per la cèl·lula; biosíntesi de matèria orgànica.
Fase clara (lumínica) i Fase fosca (biosintètica)...
Delimitat per dues membranes, estructura membranosa a l'interior (grana i tilacoides) que conté clorofil·la.
L'espai interior és l'estroma...
Exclusius de les cèl·lules vegetals.
Amiloplasts, Cromoplasts,....

Centríols
(centrosoma)

Formen el fus mitòtic a la divisió cel·lular (repartiment cromosomes)

A partir d'ells s'organitzen cilis i flagels.

Estructura no envoltada per membrana i formada per 9 grups de microtúbuls
Reticle endoplasmàtic

Canals de connexió entre estructures cel·lulars, amb paper de magatzem i transport.

El REL (reticle endoplasmàtic llis) produeix i segrega lípids.

El RER (reticle endoplasmàtic rugós) emmagatzema i segrega proteïnes sintetitzades als ribosomes.

Conjunt de sacs, cisternes i tubs membranosos comunicats entre sí, en contacte amb l'embolcall nuclear i relacionats amb la membrana plasmàtica.
Quan porta ribosomes associats s'anomena rugós RER, i quan no llis REL.
Aparell de Golgi
Completa la fabricació de compostos procedents del RE i els segrega a altres zones de la cèl·lula o a l'exterior

Els Lisosomes, derivats de l'aparell de Golgi, contenen enzims digestius

Cisternes membranoses aplanades de les que es desprenen vesícules.

Forma les vesícules de secreció i els lisosomes.

Vacúol
Emmagatzema substàncies Orgànul membranós.
De mides petites en les cèl·lules animals i molt grans en les vegetals
Ribosomes
Sintetitzen les proteïnes a partir de la informació provinent del nucli Estructures no recobertes de membrana formades d'ARN i proteïna.
Membrana plasmàtica

Individualitza la cèl·lula (aïllant-la i comunicant-la amb l'exterior).

Controla el pas de substàncies entre l'interior i l'exterior.

Identifica a la cèl·lula..

Bicapa lipídica en la que es troben incloses diferents tipus de proteïnes.
És una làmina fina i deformable que embolcalla la cèl·lula
Pàgina anterior (resum éssers vius)  
Inici del document