Alguns exercicic amb Respostes orientatives
Com funciona la Biosfera?
Unitat 1: Organismes i entorn.

Enllaç per descarregar fulls d'exercicis en format pdf
Exercicis amb les seves Respostes orientatives

Exercici 1: Definició ecosistema
Exercici 2: Components ecosistema
Exercici 3: Hàbitat i nínxol ecològic

Exercici 4: Hàbitat i nínxol ecològic
Exercici 5: Comunitat i població
Exercici 6: Nínxol i adaptació
Exercici 1

Fes una definició d'ecosistema.

L'ecosistema és una unitat funcional existent a la Terra constituïda per un conjunt de poblacions de diverses espècies, que viuen interrelacionades en un lloc determinat, sotmeses a determinats factors ambientals.

El conjunt de poblacions rep el nom de comunitat o biocenosi, i l'espai físic en el qual viuen amb les seves condicions fisicoquímiques, s'anomena biòtop.

Per tant tenim un component biòtic, la comunitat d'éssers vius, i un component abiòtic el biòtop o l'espai físic i els factors ambientals.

Exercici 2

Observa atentament el dibuix i resol les qüestions següents:

a) indica els elements principals del biòtop d'aquest ecosistema.

El biòtop està format pels components abiòtics (no vius), el lloc i les condicions físico-químiques de l'ecosistema.

Com a elements d'aquest biòtop podem citar:

  • El tipus de substrat, aigua, sals solubles (P /fòsfor, N /nitrogen) i altres compostos químics solubles.
  • L'energia (la radiació provinent del Sol).
  • L'atmosfera amb els gasos respiratoris (oxigen i diòxid de carboni).
  • Les condicions climàtiques, precipitacions, vent....

b) Assenyala els elements principals de la biocenosi d'aquest ecosistema.

La biocenosi són tots els èssers vius, es a dir la comunitat o conjunt de poblacions d'èssers vius que trobem a l'ecosistema.

Observem:
Vegetals: herba, matolls, arbre.
Animals: conill, guineu
Microbis: microorganismes del sòl

c) Troba alguna relació entre els éssers vius de l'ecosistema

La relació que es pot donar és tròfica o de tipus alimentari,
per exemple: Herba——> Conill——> Guineu

d) D'on prové l'energia que entra en l'ecosistema

Lenergia que entra a l'ecosistema prové del Sol. Entra a nivell dels organismes fotosintètics (arbre, matolls, herba), circula pels consumidors (conill, guineu), i en forma de restes orgànics arriba als descomponedors.

Exercici 3

Digues la diferencia entre hàbitat i nínxol ecològic, i entre nínxol ecològic i nivell tròfic.

Hàbitat d'una espècie és l'espai físic que ocupa, el conjunt de llocs en què habitualment pot trobar-se-la.

Nínxol ecològic és el paper que desenvolupa aquesta espècie en l'ecosistema, és el conjunt d'estratègies que té per sobreviure, aquelles per satisfer les seves necessitats alimentàries, com les relacionades amb els límits de tolerància davant els factors ambiental.

Nivell tròfic és la posició que ocupa en una cadena tròfica, indica el tipus de matèria que requereix i la forma d'aprofitar-la.

Hàbitat
Nínxol ecològic
Nivell tròfic
Lloc (espais) que ocupa dins l'ecosistema. Condicions ambientals de l'ecosistema que li són favorables.

Estratègies de supervivència.
Funció dins l'ecosistema

Posició que ocupa en la cadena tròfica,
de qui s'alimenta i a qui alimenta dins l'ecosistema
Exercici 4
Fixa't en la il·lustració i respon les preguntes següents:

a) Quin és el nínxol ecològic de l'Agrò roig? I el del Martinet blanc?

El nínxol ecològic de l'Agrò roig és el canyissar, on es mimetitza amb les canyes i així li és fàcil capturar ratolins, sargantanes i insectes de terra, i també granotes i peixos en els canals d'aigua.
El nínxol ecològic del martinet blanc són les llacunes d'aigües poc profundes, on s'alimenta de peixos i petits animals aquàtics.

b) Quina és la diferència entre el nínxol ecològic del Martinet blanc i del Bernat pescaire? Per què no acostumen a competir per l'aliment si tots dos s'alimenten de peixos?.

El Martinet blanc es mou constantment capturant petits animals aquàtics (insectes, granotes) i peixos que hi ha entre les plantes que delimiten les llacunes.
El Bernat pescaire es queda quiet mirant cap a l'interior de la llacuna i captura els peixos que s'apropen a on és ell.
No es fan la competència perquè capturen peixos de grandàries diferents i amb una estratègia diferent.

c) En què es diferencien el nínxol ecològic de l'Ànec i del Martinet de nit?.

L'ànec és eminentment aquàtic, i s'alimenta d'algues i petits invertebrats que captura en el fons de la llacuna.
El Martinet de nit és més aviat terrestre, amb un espectre alimentari més ampli, del que formen part els petits animals que hi ha en els llims que formen les vores de la llacuna.

Exercici 5
Quina és la diferència entre una població i una comunitat ecològica? Cita un exemple de cadascuna.

Una població està formada per un conjunt d'éssers vius d'una mateixa espècie (que viuen en un lloc i un moment determinat), com per exemple un ramat d'ovelles.
Una comunitat està formada per per totes les poblacions d'éssers vius de diferents espècies (que habiten en un ecosistema concret), com per exemple la comunitat herbívora de la sabana africana constituïda per zebres, búfals, elefants i girafes).
Exercici 6
Pot passar que dues espècies diferents, dins una mateixa comunitat, ocupin el mateix nínxol ecològic? En cas afirmatiu, què passarà?

Sí que es pot donar, però en aquest cas les dues espècies entraran en competència i normalment l'espècie millor adaptada sobreviurà i l'altra desapareixerà.
 
 
Pàgina principal Biosfera 2n Cicle
Índex unitat 1 CV Biosfera 2n Cicle
Inici del document