La vida a l'edat mitjana: els habitatges
  Un castell medieval
  Parts d'un castell
  La vida al camp
| senyor feudal | castell de mota i pati | merlets | porta caladissa |
| rastell | fossat | pont llevadís | pagesos | cases de pagès |

Un castell medieval
El castell medieval era una fortalesa i un habitatge alhora.
El senyor feudal vivia amb la seva família i els seus servents.
Els soldats defensaven el castell i les terres del senyor feudal.
El lloc de construcció d'un castell es triava tenint en compte una situació dominant del terreny, per a controlar els camins i les terres del seu voltant.
Les construccions que formaven part del castell anaven creixent amb els anys, ja que s'afegien noves parts (torres, muralles, ...) segons les necessitats del senyor feudal i el seu poder.
. Els primers castells, castells de mota i pati, eren construccions de fusta envoltades d'una palisada. La mota era la part més alta, on vivien el propietari, la seva família i els seus soldats. El pati era el lloc on es protegien les gents dels voltants en temps de guerra. Una rasa envoltava tota la construcció.

Posteriorment es van ampliat i construït de nous amb grans blocs de pedra.

m
Parts d'un castell
Les torres i les muralles servien per defensar-se dels atacs exteriors. A les torres hi havia les estances i magatzems, estaven rematades per merlets.
La porta caladissa era l'única entrada al castell. Estava protegida per un raseta, fet amb fusta massissa i barres de ferro, que es pujava amb l'ajut de torns de fusta que tibaven les politges.
Al voltant del castell hi havia una rasa per tal de detenir als enemics, era el fossat. Moltes vegades s'aprofitava per criar peixos que es menjaven.
El pont llevadís comunicava el castell amb l'exterior permetia creuar el fossat.
m
A l'interior dels castell hi havia una plaça d'armes era el lloc on es trobaven les diferents instal·lacions: obradors, ferreria, hort, quadres, el pou, ...
m
La vida al camp: les cases de pagès
La gent que vivia al camp, la gran majoria de la població,  ho feien en construccions molt diferents als castells.

Les cases tenien una estructura semblant a una cabana que estava feta amb troncs i branques d'arbres. Les parets de les cases eren murs de pedres poc treballades.
Les cases es construïen al peu d'una roca que feia de paret de fons. En aquestes construccions vivia la família i també s'utilitzaven per guardar el bestiar.

A prop hi havia generalment un rierol o una font. El prat o els camps de conreu envoltaven la casa.

Podien tenir un corral i un petit hort que servien per cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació.