El professorat especialista en orientació educativa

projecte riera

 

Programes de diversificació curricular

1. Finalitats

Els programes de diversificació curricular tenen com a finalitat afavorir que els alumnes que ho requereixin puguin assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada.

2. Organització

Aquests programes comporten una organització curricular diferent i, eventualment, un horari de permanència al centre també diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat ordinària amb altres activitats externes al centre o perquè els centres organitzen altres activitats en altres espais.

El Departament d’Ensenyament estableix també convenis amb ajuntaments i altres ens locals i institucions per al desenvolupament dels programes que comportin la realització d’activitats d’aplicació pràctica subjectes a avaluació fora del centre.

El que actualment es coneix amb el nom de “aules obertes” i “projectes singulars” s’han de considerar formes organitzatives i metodològiques dels programes de diversificació curricular.

3. Modalitats

Els centres poden organitzar programes de diversificació curricular de dues modalitats:

Modalitat A: són els que es desenvolupen totalment en el centre educatiu.

Modalitat B: són els que estan gestionats pel centre educatiu, però en què l’alumne/a cursa una part o la totalitat de l’àmbit pràctic amb activitats externes al centre. L’horari d’aquestes activitats externes ha de ser com a màxim el 40% de l’horari lectiu.

4. Alumnes

Hi poden participar els alumnes que, pel fet de presentar dificultats generalitzades d’aprenentatge i un baix nivell de competències en la majoria de matèries, tenen compromès l’assoliment dels objectius de l’etapa i que compleixen, a més, un dels requisits següents:

• Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no compleixen els requisits de titulació.

• Alumnes a partir del tercer curs d’educació secundària obligatòria, que només es poden incorporar als programes de diversificació després de l’oportuna avaluació i a proposta de l’equip docent, una vegada escoltat el seu parer i el dels seus pares o tutors legals.

• Alumnes que, havent cursat el segon d’ESO, no estan en condicions de passar a tercer i ja han repetit un curs a l’etapa. Com els del punt anterior, aquests alumnes només es poden incorporar als programes de diversificació prèvia avaluació i a proposta de l’equip docent, un cop escoltat el seu parer i el dels seus pares o tutors legals.

En tot cas, la incorporació en un programa de diversificació curricular és voluntària, per la qual cosa requereix l’acceptació tant de l’alumne/a com dels seus pares o tutors legals.

La participació en les activitats previstes en aquests programes s’ha de presentar als alumnes com una oportunitat per millorar els seus aprenentatges i assolir les competències bàsiques i, per tant, s’ha de requerir el compromís d’aprofitar l’oportunitat que se’ls ofereix. Així mateix, han de poder-s’hi incorporar en qualsevol moment del curs.


5. Durada

Els programes de diversificació curricular tenen una durada d’un o dos cursos escolars en funció de les circumstàncies dels alumnes que hi participen.

• Per als alumnes que s’hi incorporen en acabar el segon curs de l’ESO i per als alumnes que s’hi incorporen durant el tercer curs de l’ESO tindran una durada de dos cursos.

• Per als alumnes de quart d’ESO que han cursat tercer i ja han repetit una vegada a l’etapa, el programa serà d’un curs, o bé s’incorporaran directament al segon curs del programa en cas que aquest tingui efectivament una durada de dos cursos.

• Per als alumnes que s’hi incorporen en acabar de cursar quart d’ESO, la durada del programa serà d’un any.

Amb caràcter general, la incorporació a un programa de diversificació curricular ha de respectar els límits d’edat establerts en la normativa vigent per a l’escolarització obligatòria.

6. Disseny

Els centres han de dissenyar els programes de diversificació curricular amb la finalitat de facilitar l’assoliment dels objectius i les competències bàsiques de l’etapa i l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria. A aquest fi hauran d’aplicar una metodologia didàctica funcional i una organització dels continguts i les activitats d’aprenentatge globalitzada, fomentar el treball cooperatiu, així com incorporar les TAC com a eina d’aprenentatge de les matèries.

Es procurarà reduir el nombre de professors de tal manera que un mateix professor imparteixi continguts de més d’una matèria, de manera interdisciplinària. Els professors que imparteixin els programes de diversificació curricular han de ser prioritàriament professors amb experiència docent i amb estabilitat en el centre.

Els programes han d’abastar dos cursos, sens perjudici de la menor durada que tenen per als alumnes que s’hi incorporen un cop han cursat quart d’ESO. Per a cada curs cal especificar la relació dels continguts que es desenvoluparan en cadascun dels àmbits (vegeu el punt 7 següent), amb l’especificació de l’assignació horària i el lloc de realització de les activitats, la metodologia i materials utilitzats per impartir-los, l’especialització dels professors que els impartiran i altre personal que hi participi, i els criteris d’avaluació que s’aplicaran, amb indicació del nivell d’assoliment necessari per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Tots els programes de diversificació curricular han d’especificar:

• Principis pedagògics, metodològics i d’organització.
• Criteris i procediments d’assignació dels alumnes.
• Criteris organitzatius (d’agrupament d’alumnes, espais, horaris i utilització de recursos materials).
• Programació didàctica dels àmbits.
• Programació didàctica de les matèries no integrades en àmbits (concreció d’objectius, continguts i criteris d’avaluació).
• Criteris d’acreditació per als alumnes.
• Criteris i procediments per a l’avaluació i revisió del programa de diversificació curricular.

7. Estructura

Els programes de diversificació curricular s’estructuren en tres àmbits, que han d’incloure els aspectes bàsics recollits al web “Currículum i organització” a: Àmbits > Atenció a la diversitat > Programes diversificació curricular. 

Aquests àmbits són:

Àmbit de caràcter lingüístic i social: inclou els aspectes bàsics corresponents a les matèries de ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i els drets humans, llengua catalana, llengua castellana i, si escau, la primera llengua estrangera.

Àmbit científic i tecnològic: inclou els aspectes bàsics corresponents a les matèries de matemàtiques, ciències de la naturalesa i tecnologies.

Àmbit pràctic: consisteix en activitats estructurades de caràcter pràctic i funcional que promoguin l’adquisició de les habilitats personals necessàries per a la vida adulta i professional. Al mateix temps es desenvoluparan activitats que contribueixin a l’orientació professional dels alumnes.

Els programes de diversificació curricular es podran desenvolupar per mitjà de projectes interdisciplinaris. L’alumne o alumna ha de cursar, a més, un mínim de tres matèries amb el grup ordinari, si cal amb adaptacions de la programació ordinària. Aquestes matèries les decideix el centre educatiu en funció de les característiques de l'alumne/a i d’acord amb els criteris següents:

• En tots els casos la primera llengua estrangera, quan no s’hagi optat per integrar-la en l’àmbit corresponent, i l’educació física.

• Les matèries del currículum comú no incloses en els àmbits i, si escau, les matèries optatives.

En els centres s’han d’establir els àmbits i les persones responsables de l’elaboració de la programació didàctica de cada un dels àmbits, que normalment coincidiran amb els que tenen la responsabilitat de la programació de les matèries que s’hi integrin.

A tall orientatiu, l’horari setmanal del programa de diversificació curricular, d’un total de 30 hores, s’ajustarà als criteris següents:

• Tutoria: d’1 a 2 hores.
• Matèries del currículum a l’aula ordinària: de 5 a 7 hores.
• Matèries específiques organitzades entorn dels àmbits: d’11 a 13 hores.
• Àmbit pràctic: de 10 a 12 hores.

8. Tutoria

Per tal d’afavorir una tutoria de caràcter més individualitzat i continu, la tutoria dels alumnes es distribuirà de la manera que es consideri pertinent en el centre entre els professors que imparteixen la docència al grup. En tot cas, un dels tutors farà la coordinació de l’equip docent. Convé que el tutor/a de cada alumne/a sigui el mateixa durant els dos anys del programa i disposi d’assessorament psicopedagògic especialitzat.

9. Avaluació

L’avaluació dels alumnes que cursin un programa de diversificació curricular té com a referent les competències bàsiques i els objectius de l’educació secundària obligatòria, així com els criteris d’avaluació específics del programa.

L’avaluació ha de ser, com la de la resta d’alumnes del centre, contínua i, alhora, global i diferenciada segons els diferents àmbits, projectes interdisciplinaris i matèries del programa. Quan el progrés de l’alumne no respongui als objectius previstos en el programa de diversificació curricular corresponent, es prendran les mesures educatives pertinents.

En qualsevol dels dos cursos del programa de diversificació curricular els alumnes poden fer activitats extraordinàries, destinades a possibilitar la recuperació dels àmbits, projectes interdisciplinaris o matèries amb qualificació negativa, i ho faran en els mateixos termes plantejats amb caràcter general.

Els professors del programa han de fer un seguiment individualitzat de l’activitat de cadascun dels alumnes i disposar d’un registre de l’evolució dels seus aprenentatges. Així mateix, atès el necessari compromís que s’ha d’establir amb els alumnes en relació amb la seva participació en el programa de diversificació curricular com una oportunitat per a la millora dels seus aprenentatges i de les competències bàsiques, caldrà que l’autoavaluació dels alumnes mateixos esdevingui un element clau en el seu procés d’aprenentatge. Caldrà incidir especialment en hàbits i valors com l’assistència regular a classe, la puntualitat, la correcció en el tracte amb els altres, la responsabilitat, l’ordre, la constància i la iniciativa. El centre ha de determinar els professors que faran el seguiment dels alumnes que facin activitats pràctiques fora del centre.

L’avaluació la fa l’equip docent que imparteixi ensenyaments als alumnes del programa, coordinat pel tutor/a del grup. Les decisions derivades de l’avaluació es prendran de manera col·legiada, d’acord amb allò que, per a aquests programes, es determini en el projecte educatiu.

Per a l’avaluació, el professor del programa ha d’aportar la informació corresponent a les activitats que l’alumne desenvolupi i el professor dels grups ordinaris ha d’aportar la informació corresponent a les activitats que desenvolupi amb el seu grup classe.

Si en finalitzar el primer curs del programa de diversificació curricular l’equip docent considera que l’alumne o alumna ha assolit en grau suficient els objectius i les competències bàsiques i sempre que aquesta mesura afavoreixi el seu desenvolupament escolar i personal, l’equip docent pot decidir que faci el quart curs d’educació secundària obligatòria seguint el currículum general a l’aula ordinària, si cal amb adaptacions o ajustaments de la programació general o mesures de reforç.

L’alumne/a que en acabar el programa no estigui en condicions d’obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria i compleixi els requisits d’edat establerts en l’article 19 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, pot romandre un curs més en el programa.

Sens perjudici del que s’indica al paràgraf anterior, els alumnes poden incorporar-se als programes de qualificació professional inicial (PQPI) si compleixen els requisits d’accés establerts.

10. Titulació

L’alumne/a dels programes de diversificació curricular obté el títol de graduat en educació secundària obligatòria si supera tots els àmbits i matèries que integren el programa. També pot obtenir el títol l’alumne/a que, havent superat els tres àmbits, tingui avaluació negativa d’una o dues matèries, o excepcionalment de tres, sempre que a criteri de l’equip docent hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa.

11. Recursos

El Departament d’Ensenyament posa a disposició dels professors i alumnes de programes de diversificació curricular un entorn virtual específic (Kampus) per tal de facilitar el treball en TIC i possibilitar l’intercanvi entre programes de diferents instituts.


Propostes i models de documents:

 1. Normativa - DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria (article nº 14)  http://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm
 2. Document — Mesures per atendre la diversitat a l’ESO 3 / 14
 3. Web de recursos específics (Kampus)
 4. Exemple Projecte Riera
 5. Exemple Programa Ametista
 6. Exemple IES Sierra de Guadarrama
 7. Recursos Orientared  http://www.orientared.com/atendiv/diver.php

  

 

Joan M. Cruz - 2011
 

Exemple Projecte Riera

 1. Full informatiu pares 
 2. Escrit informació pares
 3. Fitxa compromís - sol.licitud família i alumne/a
 4. Fitxa d'entrevista alumne/a
 5. Quadernet de seguiment a l'empresa.
 6. Blog Projecte Riera
 7. Fulls de valoració del projecte: professorat, alumne/a, família.
 8. Convenis ajuntament-empresa-institut
 9. Resum d'acords equip docent