Conclusions de les 1es Jornades de Reflexió i Formació
del Professor de Psicologia i Pedagogia
               
Són les conclusions d’unes jornades que el COPC -a través de la Comissió de Psicologia Educativa- va organitzar amb el Col·legi de Llicenciats, els passats 5, 6 i 7 de febrer de 1998 titulada "I jornades de reflexió i formació del professor de psicologia i pedagogia: Rol, perfil i funcions". 
 

La necessitat de definir el perfil professional del Professor de Psicologia i Pedagogia a l’Ensenyament Secundari ens va portar a organitzar les I Jornades de Reflexió sobre el Rol, Perfil i Funcions. Vam tenir el suport dels dos Col.legis Professionals: Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i el Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, la Universitat de Barcelona i el Departament d’Ensenyament.

Durant tres dies es van reunir 300 professionals al Campus de la Vall d’Hebron de la UB que, mitjançant conferències, ponències, taules rodones i trenta grups de treball (de debat simultani), van arribar a les següents conclusions respecte dels tres grans camps d’intervenció d’aquest professional.

1.- DOCÉNCIA:

La intervenció com a docent del professorat de psicologia i pedagogia es considera, en general, com a positiva, però no prioritària. Així, es veu necessari que en cap cas superi una tercera part de l’horari de dedicació, més o menys sis hores lectives, en atenció directa a alumnes.

Àmbits d’actuació a l’ESO, els Batxillerats i als Cicles Formatius.

A) A l’ESO 

– Impartir docència en la part variable del currículum, en crèdits relacionats amb aspectes de la psicologia i la pedagogia aplicades al coneixement de la persona i a la interacció i a la inserció en el medi social, crèdits relacionats amb la transició al món del treball, amb el desenvolupament d’habilitats cognitives, etc.
B) Al BATXILLERAT 
– La matèria tipificada de Psicologia en els Batxillerats.
– Matèries optatives de centre vinculades a l’especialitat.
C) Als CICLES FORMATIUS 
– A la família professional de sanitat, les matèries relacionades amb l’atenció psicològica al pacient.
– A la família professional de Serveis a la Comunitat, aquelles matèries relacionades amb la psicologia evolutiva i la psicologia i la pedagogia en general.
– A totes les famílies professionals, la matèria de FOL.


2.- ASSESSORAMENT:

Considerem que és urgent i necessari que s’expliciti i es concreti aquesta funció en l’horari del professor de psicologia i pedagogia (al voltant d’una tercera part del seu horari).

Es contempla l’assessorament en una triple vessant:

– equips docents
– professors/es
– pares
i el seu seguiment en els següents àmbits d’intervenció:
– suport al procés d’ensenyament i aprenentatge
– orientacions acadèmico-professionals
– acció tutorial
a) Suport al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Com a objectius de l’assessorament en el procés d’ensenyament-aprenentatge es contemplen:

– optimització de l’ensenyament comprensiu adreçat a l’alumnat;
– incrementar la competència del professorat;
– millorar la institució.
Les funcions a exercir serien:

– Intervenir en els departaments didàctics:

– Ajudant a prioritzar i matitzar els continguts didàctics d’aprenentatge. Continguts funcionals i bàsics i també per Batxillerat.
– En la selecció de llibres amb adequació a diversos nivells.
– En l’anàlisi del procés quant a: Objectius, Activitats, Respostes i Qualificació.
– Ajudar en les necessitats educatives:
– Opcionalitat.
– Crèdits variables.
– Adequar horaris i aules.
– Com es fa reforç i el complement.
– Col.laborar a recollir experiències psicopedagògiques a l’aula i avaluar.
– Criteris d’acreditació a l’ESO.
– Ajudar a estructurar el contínuum que suposa l’atenció a la diversitat partint de l’aula ordinària fins arribar a les actuals Unitats d’Adaptació Curricular. Criteris d’agrupament dels alumnes així com la utilització de metodologies afavoridores d’aquest objectiu.
– Pares:
– Formació quant a les característiques psicològiques i evolutives de l’alumnat, estratègies d’aprenentatge...


b) Orientació acadèmica i professional.

Rol: Assessor-col·laborador, formador i suport del tutor.

Perfil: Col·laborador, dinamitzador, capacitat per gestionar i cohesionar grups. Cal que sigui una persona que analitzi el que passa, i sintetitzi els problemes. Cal que empatitzi bé amb els alumnes, els professors i els pares.

Funcions: Suport directe al professorat, atenció directa als alumnes, capacitar al professorat per realitzar la funció de tutor, cohesionar el grup-docent.

c) Acció tutorial 

Objectius:

– Generar un equip de tutors autònom.
Funcions:
– Assessorament en el desenvolupament del PAT.
– Iniciar l’elaboració del PAT, tot proposant idees (estudiar els objectius) i realitzar una anàlisi del context (bàsicament sobre els professors, pares i alumnes).
– Implantació d’un procés que faciliti l’establiment del PAT, amb els tutors, prioritzant objectius, preparant material i recolzant al tutor/a en el treball amb alumnes individualment, amb els pares i amb el grup-classe.
– Avaluació: col·lectivament amb l’equip de professors tutors i proposar diferents actuacions futures per tal de millorar el PAT en el centre.
– A través de què realitza la seva tasca:
– Mitjançant tasques d’assessorament a pares, professors i equips docents.
– Aportació d’estratègies i eines als tutors, professors i equip directiu.
3.- COORDINACIÓ:

S’entén com a coordinació externa i interna amb una dedicació al voltant, també d’una tercera part de l’horari, més o menys sis hores, i es concreta en:

A) Coordinació interna: 

– Equip Directiu. Aspectes a treballar:

– Les estratègies per atendre la diversitat, és a dir, tot l’alumnat.
– L’agrupament d’alumnes.
– El disseny dels plans d’acollida del nou alumnat.
– La introducció de temes transversals.
– L’aportació d’estratègies afavoridores de la convivència al centre.
– Etc...
– Equip Docent. Aspectes a treballar:
– Ajustament de les programacions.
– Criteris metodològics.
– Oferta de crèdits variables.
– Dinàmica de grups.
– Agrupaments d’alumnes.
– Avaluació.
– Acreditació.
– Departament d’Orientació:
Hauria de contemplar-se el Departament d’Orientació en el Reglament Orgànic dels Centres d’Educació Secundària ( ROC, article 43) com un dels Departaments dins de l’estructura dels Instituts d’Educació Secundària.
COMPOSICIÓ:
Estarà integrat per un professor de l’especialitat de Psicologia i Pedagogia, com a cap de Departament, professors de suport en les àrees considerades com a instrumentals, mestre de Pedagogia Terapèutica i professionals d’Audició i Llenguatge i de la UAC.
FUNCIONS:
El Departament d’Orientació és l’espai institucional on s’articulen les funcions d’orientació i tutoria, així com les d’una oferta curricular adaptada i diversificada. Aquestes funcions s’han d’integrar dins de l’organització general i del Projecte Curricular per donar-li una operativitat i una funcionalitat pròpiament educatives.
Les funcions es poden definir en:
–Decisió sobre quins alumnes s’han d’incorporar a la UAC elaborant un informe detallat i personalitzat del psicopedagog que valori la conveniència que l’alumne assisteixi a la UAC.
– Atenció directa als alumnes, realitzant l’avaluació psicopedagògica prèvia, preparació de materials i activitats adaptades en col·laboració amb la resta de professorat.
– Assessorar i col·laborar amb altres professors i tutors amb tasques d’orientació, planificació i desenvolupament curricular.
– Dinamització de les innovacions psicopedagògiques.
– Elaborar propostes generals a altres òrgans (Comissió Pedagògica, Equip Directiu, departaments, equips docents...) en el procés d’ensenyament i aprenentatge.
– Coordinació de l’acció tutorial.
– Coordinació amb la Coordinació Pedagògica del Centre.
– Detectar les necessitats del centre i prioritzar-les.
– Relació amb serveis externs (EAP, logopedes, psicoterapeutes, UEE, Serveis Socials, etc...)
El Departament d’Orientació es troba, per tant, implicat en l’estructura i presa de decisions del Centre, que establirà unes línies possibles d’intervenció en relació amb l’Orientació.
B) Coordinació Externa 

La finalitat d´aquesta coordinació és la de millorar i fer més eficaç l´acció amb els alumnes.

Es considera que el Professor de Psicologia i Pedagogia, hauria d´estar coordinat amb els Serveis Socials, Ajuntament, Benestar Social, institucions privades, referent a temes de drogodependència, violència, problemes de família, o altres tipus de marginació social...

Es necessari la coordinació d´aquest professional, amb altres serveis, professionals o programes com:

– EAP ( Coordinació i cooperació estreta)

– Departament de Treball

– SCC
– Formació Ocupacional
– Programes de Garantia Social

– Programes de Transició al Treball

– Programes Europeus per afavorir la inserció social i/o laboral dels joves

– Youthstart
– Altres...
– CAPIP

– Altres...

Així es considera necessària la coordinació amb Inspecció Educativa, per tal d’atendre de forma més adequada les necessitats educatives especials del alumnes dins del Centre (Incorporació d´alumnes, informació de traspàs d´alumnes, adequacions curriculars...)

Aquesta coordinació afavorirà l’eficàcia de la intervenció del Professor de Psicologia i Pedagogia al Centre.

SÍNTESI DE LES CONCLUSIONS

1.) Que la docència (atenció directa als alumnes) no sigui més superior a una tercera part de l’horari, més o menys al voltant de sis hores.

2.) Que la docència sigui sempre amb continguts relacionats amb l’especialitat de psicologia i pedagogia.

3.) Incorporar l’assessorament com una activitat pròpia del professor de psicologia i pedagogia amb una dedicació d’una tercera de l’horari.

4.) La necessitat de crear un espai i un temps per la coordinació.

5.) És imprescindible la creació de forma immediata del Departament d’Orientació.

6.) La creació d’un espai per a la discussió i el debat amb els diferents professionals relacionats amb aquesta especialitat (professorat, Universitat, Departament...)

7.) La necessitat de planificar una formació permanent específica per aquest professional que s’ajusti a les seves necessitats d’actuació.


El Comitè Organitzador: Rafael Bisquerra, Emma Casas, Andrés González, Jaume Hill, Mercè Santacana i Elisenda Sendra.

Barcelona,12 de març de 1998