UNITATS DADAPTACIÓ CURRICULAR
U.A.C.1.- Què són les  Unitats d'Adaptació Curricular  (UAC)?

La Direcció General de Recursos Humans, la qual fixa els criteris de plantilla dels centres públics d'ensenyaments secundaris, preveu per a aquells centres en que es superi la situació estàndard d'alumnes amb dificultats d'aprenentatge, amb més d'un 10-15 % d'alumnat que precisi d'actuacions individualitzades, un increment de plantilla per a l'organització de grups reduïts que puguin seguir una adaptació curricular; bàsicament, al centre es dotaria amb un o dos professors més.

Les UACs serien grups reduïts, la ràtio dels quals hauria d'èsser molt baixa, on s'hauria de contemplar la possibilitat de fusionar àrees amb la finalitat d'oferir activitats d'ensenyament aprenentatge de tipus funcionals-globalitzadores, properes a l'experiència dels alumnes, amb predomini dels aspectes manipulatius o d'aplicació pràctica. En aquests grups reduïts d'unitats d'adaptació curricular (UAC) s'impartiria els continguts de manera adaptada, com a mínim, els crèdits comuns d'un cicle corresponents a les àrees de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i ciències de la naturalesa o ciències socials.
 

2.- Característiques ds les unitats d'adaptació curricular ( UAC).

- Les unitats d'adaptació curricular ( UAC) són a tots els efectes, un recurs més del centre per atendre la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat.

- Han de ser flexibles en la seva organització, amb la finalitat de permetre que els alumnes l'utilitzin només el temps i en les àrees que sigui necessari.

- Han d'estar harmonitzades amb la resta de solucions que el centre hagi previst (desdoblaments, flexibilització de grups, treball en grup reduït en alguna àrea...).

- Tenen la  finalitat de permetre la promoció dels alumnes que les utilitzin.

- Els alumnes que hi assisteixen puden incorporar-se al grup ordinari al que estan adscrits, per realitzar algunes activitats com pot ser la tutoria o alguna àrea.

- Estan a càrrec d'un nombre reduït de professors.
 

3.- Projecte per a una UAC.

3.1.- Justificació.

 La valoració del rendiment escolar d'alguns alumnes no és del tot satisfactòria, tot i haver tingut diferents suports i tipus d'atencions per part del centre escolar; arribant a la conclusió que es considera molt convenient una adaptació curricular diferenciada a resta d'alumnes a fi d'aconseguir la seva inserció dins del sistema educatiu i orientar-los cap al món laboral i professional.

3.2.- Crear una comissió de seguiment.

3.3.- Tipologia de l'alumnat.

Els alumnes proposats per ser atesos per una UAC presenten retards greus d'aprenentatge (per diversos motius: degut a un rebuig de la dinàmica escolar massa teòrica,  la falta de motivació, la manca d'estratègies o aptituts per aprendre, una gran desorientació a nivell personal, etc.). Tots aquests alumnes han de tenir informes de l'EAP.

3.4. Currículum.

Per tal d'arribar a un nivell d'integració i de maduració propi de l'edat, cal proposar un disseny curricular basat en activitats manipulatives, funcionals i creatives. Per contribuir a la recuperació de continguts conceptuals es programaran crèdits de les àrees instrumentals. Cal que els alumnes d'aquesta manera valorin la seva adaptació com a positiva per un futur professional.

Cada departament hauria de proposar els seus continguts. Per exemple, es podria treballar per projectes,  tecnologia: fusta, informàtica; ciències naturals: jardineria; matemàtiques: comptabilitat, c. socials: inserció al món laboral, etc ...

3.5.- Promoció dels alumnes i avaluació.

Es considera un aspecte bàsic que I'alumne que ha estat objecte d'una adaptació curricular es pugui acreditar a final d'etapa, sempre  quan hagi assolit els objectius generals de les diferents àrees, tot i no haver cursat de manera normalitzada aquella àrea. Per part dels alumnes, seria contradictori i poc "just" crear una UAC negant-los ja d'entrada la seva promoció.

Els pares hauran d'estar informats  perque donin la seva conformitat.
 

4.- Però, com saber si és necessàri fer una UAC  en el nostre centre? Alguns punts de reflexió.

4.1.- Situació legal:

La LOGSE estableix l'obligatorietat de l'ensenyament fins als 16 anys. També preveu que els alumnes no s'escolaritzen en diferents tipus d'escoles en funció de les seves capacitats, sinó que ho fan en centres que acullen tots els alumnes de les mateixes edats. La LOGSE també preveu que la diversitat d'alumnes ha de ser tinguda en compte, tant pel que fa a les capacitats d'aprendre, motivació, ritmes d'aprenentatge, interessos, etc. L'educació secundària obligatòria permet en el seu model curricular obert i flexible donar cabuda a l'opcionalitat, la qual permet organitzar en crèdits les àrees d'aprenentatge.

4.2.- Què fem nosaltres en el nostre centre per atendre aquesta diversitat?

~ Agrupaments no flexibles entre alumnes de coneixements homogenis amb adaptació de continguts (aquest és el criteri en fer algun grup de 4t., es podria valorar la experiència prèvia amb el grup de 4t., abans i després, per si els alumnes s'han sentit molt beneficiats d'estar dins d'un currículum adaptat).

~ Desdoblaments de classes amb un professor a més a més (a principi del cicle 1r.o 3r. a `les àrees instrumentals, són grups flexibles i oberts, avaluats trimestralment).

~ Grups reduits d' alumnes amb necessitats educatives especials o incorporació tardana.

~ Crèdits variables:  Ampliació, recuperació, reforç, introducció.

~ Adaptacions curriculars inviduals d'alguns alumnes (són alumnes amb retards d'aprenentatge molt greus que no poden seguir les classes). Fer el seu seguiment.

~ Exempcions, la possibilitat de no cursar una àrea, o modificacions del curriculum. Cal l'autorització del Departament d'Ensenyament.

~ Distribució per interessos o sortides en acabar l'ESO, a final del cicle (de dos cursos es fan tres, no en totes les matèries).

~ Rebaixar la ratió alumnes-professor a les àrees d''anglès, tecnologia i experiències (ve donat per normativa).

4.3.- Projecte Curricular de Centre:

El nostre interès ha de ser aconseguir que la major part dels nostres alumnes puguin arribar a assolir els objectius generals que es pretenen, és a dir, donar una formació adequada que els permeti una perfecta integració en la societat. El centre ha d'assegurar l'adequació a les característiques del seu alumnat i del seu entorn, tot vetllant per la  igualtat d'oportunitats, adaptant el sistema a l'alumne (atenent la diversitat) i tenint en compte les minories i els alumnes dels medis socials més desfavorits.

4.4.- Situació concreta del nostre centre. Recull de dades:

- Cursos escolars anteriors:

         Alumnes que van acabar  4t. ...........................??.
         Alumnes que van aprovar Graduat....................??

- Curs escolar actual veures les dades de les avaluacions.

- Alumnes amb dificultats de seguir normalment les classes, són dades recollides en les reunions d'equips docents.

-Altres aspectes.

5.- Reflexió i pressa de decisions, alguns dubtes:

- Com atenció a la diversitat, la gran majoria de centres opta, quasi sempre, per reduir la ratio, menys alumnat  a les classes.
- Seguint amb aquest criteri, altra idea podria ser, aprofitar aquest "més" professorat per dedoblar alguns els cursos, creant una línia, que podriem anomenar de via lenta, per aquells alumnes amb més dificultats d'aprenentatge; no de mal comportament (per tant,  hem de separar de les qüestions de disciplina, on s'ha d'aplicar el Reglament de Règim Intern). Serien cursos que en el primer cicle es faria bàsicament més reforç de totes les matèries, i en el segon cicle es donaria més importància continguts que facilitèssin l'orientació i la inserció cap el món del treball; serien grups oberts i flexibles.
- Només fer-ho al final de l'etapa (4t. d'ESO) donar més importància a continguts que facilitèssin l'orientació i la inserció cap el món del treball, amb objectius més funcionals.