Objectius i Continguts

Aquesta webquest serveix per treballar els continguts referits al fenomen religiós i a les grans religions. Connecta amb el temari de la matèria de Religió del segon cicle d'ESO i també amb la matèria de Ciències Socials (geografia cultural, per exemple).

Per a la seva realització es necessita un aula amb ordinadors connectats a internet.

Es treballen les característiques de les anomenades Grans Religions, la seva distribució sobre el territori mundial i la seva realitat en el context més proper.

A nivell de procediments es treballa la obtenció, procés, anàlisi i expressió de la informació (oral i escrita).

Les actituds que es relacionen amb aquesta unitat són aquelles que busquen despertar l'interès pel fenomen religiós i la diversitat cultural, per ser la religió una de les variables culturals més fonamentals

Les competències bàsiques en TIC versen sobre el processador de textos i l'ús d'internet.

Nivell. Àrea i Temporització

Es tracta d'una webquest pensada per 3r d'ESO ja que entronca amb el temari de Religió Catòlica descrit en el currículum d'aquesta matèria, d'aquest curs. No obstant creiem que és  vàlida per altres cursos superiors, inclosa l'etapa del batxillerat.

El treball es pot realitzar en sis o set sessions d'una hora, depenent del ritme de treball i del temps que es vulgui emprar en fer les exposicions amb el grup-classe.

Presentació del treballs

Els diferents grups, aprofitant la informació que han trobat i treballat (informe, ordenació d'objectes, quadre sinòptic, mapa, imatges, semblances, les GR a la ciutat o a Catalunya...), han de fer murals que mostrin les Grans Religions. Poden ser tres, quatre, cinc...Això queda a criteri dels alumnes. Aquests murals haurien de penjar-se a la classe i fins i tot es podrien exposar en un lloc de l'escola a on la resta d'alumnes poguessin donar una ullada o estudiar-los amb els seus professors.

L'exposició oral mostra la feina de les activitats 5 i 6 i s'ha de fer davant el grup-classe.

Avaluació

Es proposa una avaluació que distingeix per a cada activitat tres nivells de valoració: correcte, bé i molt bé. Si l'alumne no aconsegueix les condicions establertes al nivell "correcte", indicaria una feina mal feta, per sota del nivell de l'aprovat.

***Podeu fer consultes i suggeriments a la meva adreça de correu