Items per a  l'avaluació Correcte Molt bé
Informe

Apareixen els sis punts indicats

L'extensió s'ajusta a les dues pàgines

La redacció té sentit però hi ha errors d'expressió i/o ortografia

La redacció és fruit sobretot d'un "cortar-pegar"

 

Apareixen els sis punts indicats

L'extensió s'ajusta a les dues pàgines

La redacció és correcta, les frases estan ben construïdes. Hi ha una certa transformació de la informació

 

 

Apareixen els sis punts indicats

L'extensió s'ajusta a les dues pàgines

La redacció és molt bona, amb creativitat i ordre. La informació s'ha processat personalment.

 

Relació objectes/religió 8/10 objectes ben relacionats 11/12 objectes ben relacionats 13/15 objectes ben relacionats
Quadre sinòptic Apareixen els sis items

S'ajusta a allò demanat en quan al contingut però no és gaire clar visualment

Apareixen els sis items

Clar en quan al contingut i la forma. Bona síntesi de la informació

 

Apareixen els sis items

Clar en quan al contingut i la forma. Bona síntesi de la informació

S'ha afegit algun punt més per pròpia iniciativa que serveix per una millor comparació del fenomen religiós

Mapa Respon a allò demandat però falta algun país representatiu d'alguna religió

Coherència de la llegenda amb la informació del mapa

El mapa porta un títol de presentació

Figuren tots els països representatius de les religions en qüestió.

Coherència de la llegenda amb la informació del mapa

El mapa porta un títol de presentació

Figuren tots els països representatius de les religions en qüestió.

Coherència de la llegenda amb la informació del mapa

El mapa porta títol de presentació i escala

Exposició sobre les religions a Catalunya/Bcn i sobre les similituds entre les religions Tots els membres del grup han fet aportacions al grup

Han distribuït intervencions. Participen gairebé tots

Han detectat presència a Catalunya com a mínim de tres religions

Han detectat com a mínim tres similituds

Tots els membres del grup han fet aportacions al grup

Han distribuït intervencions. Participen tots

Han detectat presència a Catalunya com a mínim de quatre religions

Han detectat com a mínim cinc similituds

 

Tots els membres del grup han fet aportacions al grup

Han distribuït intervencions. Participen tots

Han detectat presència a Catalunya com a mínim de cinc religions (tot i que alguna d'aquestes cinc no siguin les d'aquesta WQ)

Han detectat com a mínim sis similituds