ASSESSORAMENT TIC
CEIP JAUME VICENS VIVES - ROSES
CURS 2004 - 2005
SESSIÓ
Guió de treball
Documents de suport
Treballs realitzats

Inicial

13/09/04

Presentació de l'assessorament al Claustre. Calendari de les sessions.

 

Primera

06/10/04

Presentació del Pla de Treball: organització, calendari, activitats.
Conèixer la realitat del Centre en referència a les TIC: maquinari, programari, activitats que s'han realitzat, metodologies...

Pràctica/joc amb el PT

 Pla de treball

Document de lectura i reflexió

A omplir per cicles

 

 3x3 EI, 3x3 CI,

3x3 CM, 3x3 CS

 

 Segona

20/10/04

Escriure amb ordinador a l'escola: quan, com i perquè.
L'ordinador i l'aprenentatge de la lecto-escriptura: recursos i implicacions metodològiques.
 Lectura i reflexió (1) i (2)  Fitxes PT

 Tercera

03/11/04

Anàlisi i modificació, si s'escau, de les competències bàsiques en TIC.
L'ordinador i les tècniques d'expressió escrita: PT, correu, xat, etc.

Competències bàsiques

Avaluació CB

Web assessoraments

 Seqüenciació PT

 Quarta

10/11/04

 Les TIC i els llenguatges verbals  Document de lectura i reflexió

 Valoració activitats:

P3 -

 Cinquena

01/12/04

Possibilitats de les TIC en l'àrea d'expressió artística: quelcom més que dibuixar. Activitat de Nadal amb PaintShop Pro  

 Sisena

19/01/05

El currículum de matemàtiques i les eines informàtiques: presentació d'experiències i aplicacions.

 Matemàtiques

Mates amb PT

Enllaços

 

Setena

02/02/05

L'ús de les TIC en l'atenció a la diversitat i les NEE: no és feina exclusiva de l'aula d'acollida, d'educació especial o d'audició i llenguatge.

L'ordinador en la diversitat i les NEE

Formació TIC i NEE


Graella general de programació TIC

Tornar a la pàgina principal