4. Desenvolupament sostenible

S'entén per desenvolupament sostenible aquell tipus de desenvolupament humà que és capaç de satisfer les necessitats actuals tenint em compte el medi ambient, és a dir, sense comprometre els recursos naturals i les possibilitats de desenvolupament de les futures generacions.

Els recursos naturals poden ser de dos tipus:

- Renovables: Són aquells que poden ser utilitzats una i altra vegada, sempre que es tingui cura de la seva regeneració. Per exemple el cicle de l'aigua.

- No renovables: Són els recursos que triguen milions d'anys en formar-se. El carbó i el petroli són recursos no renovables perquè van fer falta milers d'anys perquè es formessin.

Un desenvolupament sostenible és aquell que:

- Manté netes les aigües dels rius, dels llacs i del mar, i evita la contaminació atmosfèrica, permet disposar d'energies renovables i és capaç de reciclar i reutilitzar els productes, evitant la contaminació produïda pels residus.

- Permet un repartiment equitatiu de la riquesa en el món, de manera que es pugui garantir l'educació, la sanitat i unes condicions de vida dignes per a tota la humanitat.

- És econòmicament viable

 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE -> CONSUM RESPONSABLE

En l'actualitat cada vegada està més assumit que els nostres hàbits de consum han de ser sostenibles i responsables. És a dir, el nostre consum ha de guiar-se per criteris socials i mediambientals per tal de garantir un entorn saludable i just per a nosaltres i per a les generacions venidores.

 

Activitats

Recorda que has d'escriure les respostes a les següents activitats en el dossier d'activitats.

Activitat 4.1: Definicions

Escriu les definicions dels conceptes següents

- Desenvolupament sostenible

- Recursos naturals renovables

- Recursos naturals no renovables

 

Activitat 4.2: Condicions per a un desenvolupament sostenible

Cita les tres condicions necessàries per a un desenvolupament sostenible.


Activitat 4.3: Els tres pilars del desenvolupament sostenible

- Realitza un gràfic com el que tens a sota, amb els tres pilars del desenvolupament.

- Substitueix les paraules "Social", "Mediambiental" i "Econòmica" per un exemple d'empresa, activitat o política sostenible.

- Exemples d’activitats sostenibles:

· La tala d’arbres sostenible (replantant i garantint el manteniment del bosc)
· La utilització de aeromotors per bombejar aigua.
· La iluminació de túnels amb energia solar fotovoltaica