Comerç just

Distribució dels recursos naturals

En termes globals, els països industrialitzats (EUA, Europa, Rússia i Japó), que representen el 23% de la població, consumeixen el 74% del total de l'energia comercialitzada en tot el món, això suposa que menys d'una quarta part de la població, consumeix tres quartes parts de l'energia comercialitzada.


Avui en dia, dins de la comunitat científica, hi ha força consens en la idea de que s'ha de produir un important canvi cultural en relació al consum i la distribució de l'energia i la resta de productes naturals. És
impensable que el model de consum que tenim una minoria de la població pugui ser estès a tot el planeta.


L' experiència del Comerç Just

El Comerç Just és una associació comercial basada en el diàleg, la transparència i el respecte, que busca una major igualtat al comerç internacional. Contribueix al desenvolupament sostenible oferint millors condicions comercials i vetllant pels drets laborals dels productors i treballadors marginats, particularment al Sud.

El Comerç Just representa un intercanvi comercial en el que es minimitza al màxim el nombre de intermediaris, es busca un vincle més directe entre productor i comerciant. A més, s'aconsegueix que els camperols i petits productors de zones empobrides trobin un mode de viure dignament del seu treball. Els consumidors obtenen productes de qualitat, amb la garantia de que s'han respectat els drets dels treballadors. Es demostra que és possible fer compatibles els criteris econòmics amb els socials i ecològics.

Quines condicions ha de complir el Comerç Just?

En la relació amb camperols i productors, se'ls garanteix un salari just pel seu treball. Els productors han de destinar una part dels seus beneficis a les necessitats bàsiques de les seves comunitats: sanitat, educació, formació laboral, etc. A més, s'estableix una relació a llarg termini i se'ls garanteix una part del pagament dels productes anticipadament; ambdues condicions afavoreixen que les comunitats puguin planificar el seu desenvolupament.

Una condició important és evitar l'explotació infantil.

Finalment es promou la participació en la presa de decisions i el funcionament democràtic, la igualtat entre homes i dones i la protecció del medi ambient