Densitat

Tots sabem que l'aire és més lleuger que l'aigua i aquesta ho és més que el ferro però menys que la fusta.

De vegades diem que el ferro pesa més que l'aigua (s'hi enfonsa) i que la fusta pesa menys que l'aigua (la fusta flota en l'aigua).

En realitat no ens referim al pes, ja que aquest dependrà de lo gran que sigui el troç de ferro o de fusta i, evidentment, del volum d'aigua que agafem.

El què volem dir és que si agafem dos trossos iguals de ferro i fusta, el de ferro pesa més que el de fusta.

I la mateixa comparació fem amb l'aigua, o sigui, si agaféssim un troç igual d'aigua, és a dir, un volum igual de cada un.

Si comparem la massa de diferents cossos que tinguin el mateix volum, llavors tindrem una idea de qui "pesa més o menys".

Si el volum que agafem és la unitat, llavors la massa serà la densitat.

La densitat és la massa d'una unitat de volum d'un cos.

La densitat de l'aigua (a 4ªC) és de 1 g/ml que és el mateix que 1 kg/l o 1000 kg/m^3

I per calcular-la podem dividir la massa del cos pel seu volum.

d = m/V

Determina la densitat d'un cos de 30 cm^3 so sabem que té una massa de 60 g.

d = 60/30 = 2 g/cm^3

Determina la densitat d'un cos que té una massa de 100 g i ocupa un volum de 80 ml

d= 100 g/80 ml = 1,25 g/ml


a) Determina la densitat d'un cos que té una massa de 12 g i ocupa un volum de 10 ml (cm^3).

b) Determina la densitat d'un cos que té una massa de 24 g i ocupa un volum de 10 ml (cm^3).

c) Determina la densitat d'un cos que té una massa de 12 g i ocupa un volum de 5 ml (cm^3).


A partir del coneixement de la densitat podem saber la massa d'un cos si en sabem el seu volum.

Quina massa té un cos de 8 cm^3 i sabem que la seva densitat és de 2 g/ml?

En primer lloc em de saber que 1 ml és el mateix que 1 cm^3.i

2 g/ml = 2 g/cm^3

d = m/V; d'on: m= d·V, o sigui m = 2 g/cm^3 · 8 cm^3 = 16 g

d) Quina massa té un cos de 16 cm^3 i sabem que la seva densitat és de 2 g/ml?

e) Quina massa té un cos de 16 cm^3 i sabem que la seva densitat és de 4 g/ml?

f) Quina massa té un cos de 8 cm^3 i sabem que la seva densitat és de 0,5 g/ml?


Si es coneix la massa i la densitat, es pot determinar el volum.

g) Quin volum té un cos de 16 g i sabem que la seva densitat és de 2 g/ml?

h) Quina volum té un cos de 16 g i sabem que la seva densitat és de 4 g/ml?

i) Quina volum té un cos de 8 g i sabem que la seva densitat és de 0,5 g/ml?


RESULTATS de les preguntes

a) 1,2 g/ml

b) 2,4g/ml

c) 2,4g/ml

d) 32 g

e) 64 g

f) 4 g

g) 8 ml

h) 4 ml

i) 16 ml