22/05/2004

 

LA MORFOLOGIA VERBAL

índex

0. Conceptes generals. 2

0. 1 Mots lèxics i mots gramaticals. 2

0. 2 Morfemes. 2

1. La segmentació dels verbs. 3

1. 1  Radical i desinència. 3

1. 2 Auxiliaritat 4

1. 3 Segmentació del radical 4

2. La desinència verbal: vocal temàtica i flexió. 5

2. 1   Tema i vocal temàtica. 5

2. 2 Conjugacions i models de conjugació. 6

3 Models de conjugació regular: 8

3.1     Temps simples (i passat perifràstic) 8

3.2     Els temps compostos.  Correspondència morfològica amb els temps simples. 9

3.3     Models perdre i servir. 11

4. Informació gramatical associada al verb. 11

4.1     Morfema o morfemes de flexió?. 12

4.2     Valors gramaticals no marcats en el verb. 12

4.3     L’Aspecte. 13

4.4     CONC.. 13

4.5     Informació gramatical en formes personals i formes impersonals. 14

4.6     Informació gramatical en formes simples i formes compostes. 14

4.7     Correspondències sintàctiques entre indicatiu i subjuntiu. 15

5. Formes analògiques i col·loquials. 16

5.1     Formes col·loquials i formes estàndards. 16

5.2.1 Infinitius i gerundis. 16

5.2.2 Participis. 17

5.2     Formes incoatives vertaderes i falses. 17

5.3     Sentir i els seus derivats. 18

5.4     Verbs de la segona conjugació amb aparença de verbs incoatius. 18

5.5     Verbs efectivament incoatius. 19

5.6     Canvis de conjugació. 19

5.6.1 Analogies amb el castellà. 19

5.6.2 Verbs tenir i venir. 20

5.6.3 Verbs de conjugació mixta. 20

6. Els verbs de radical velaritzat 21

7. Verbs amb alternances vocàliques en el radical. 24

 

MORFOLOGIA VERBAL (I): conjugació regular

0. Conceptes generals

0. 1 Mots lèxics i mots gramaticals

Una distinció que ja s'ha fet tradicional en l'estudi de la llengua és la que diferencia els mots que designen entitats del món (coses, accions, qualitats,....) d'aquells que serveixen bàsicament per establir relacions entre altres mots. Els primers solen anomenar-se mots lèxics  (i a) i els segons, mots gramaticals (i b). Són mots lèxics els substantius, els adjectius i la major part de verbs Són mots gramaticals algunes preposicions, conjuncions, pronoms i els verbs auxiliars.

                   (i)              a.         taula, paret, idea, esforç...

                                                verd, alt, brillant, dur...

                                                escriure, pintar, pensar, estimar...

                                    b.         a, amb, que, i, si, però, com...

0. 2 Morfemes

Tanmateix, les paraules no són les unitats més simples que podem concebre, ni des del punt de vista de la forma (morfologia) ni des del del seu significat (semàntica)[1]. Trobem evidència d'això en el fet que algunes parts dels mots es repeteixen amb un significat constant en altres mots (ii).                 

                         (ii)       port-a-r                                    port-a-ble

                                    port-a-dor                     ball-a-ble

                                    port-a-ble                     tem-i-ble

                                    (...)                               (...)      

Les unitats com , port-, -a, -dor, -ble ,... , que ja no poden ser descompostes en unitats més petites que conservin encara un significat lèxic o gramatical constitueixen el que hem anomenat morfemes.

En català els mots gramaticals solen tenir una sola forma (no presenten flexió) i estar formats per un únic morfema. Els mots lèxics, en canvi, solen presentar més d'una forma (tenen flexió) i, per tant, estar formats per més d'un morfema.  Els mots lèxics, doncs, contenen morfemes gramaticals, mentre que els mots gramaticals no contenen morfemes lèxics en el sentit que hem donat nosaltres al terme.

                         (iii)

 

morfema(es) gramatical(s)

morfema(es) lèxic(s)

mots gramaticals

+

-

mots lèxics

+

+

 

1. La segmentació dels verbs

1. 1  Radical i desinència

Si ens fixem en les diferents formes d'un verb regular qualsevol, com ara cantar o sentir, veurem que hi trobem una part que es repeteix, invariable, en totes elles:

                   (1)             sent/ir; sent/o, sent/s, sent/- , sent/is, sent/iré, ...

                                    cant/ar, cant/o, cant/es, cant/a, cant/is, cant/aré,...

Ja sabem que aquesta part és el radical del mot. Fixem-nos que aquesta és la part que associem al significat lèxic del mot (p.ex., associem cant- a la idea abstracta de l'emissió de sons orals, amb un to i una melodia), significat que també associem a altres paraules que contenen el mateix element:

                   (2)                         cant, cantaire, cantador, cantant, cantadissa...

                                     sentiment, consentir, pressentir,...

El radical també conté informació de tipus gramatical, però només aquella que és idiosincràtica del mot i que no variarà d'una forma a una altra dins del mateix verb: quants complements subcategoritza (cap, un o dos), quina és l'estructura d'aquests complements (SN, SP, O'...), quin el seu paper temàtic (agent, pacient, experimentador, locatiu...). Un Sintagma Verbal (SV) és el desenvolupament d'aquestes característiques gramaticals del verb

L'altra part, diferent en les diverses formes del verb, però que es repeteix de manera anàloga en els altres verbs, si més no en els de la mateixa conjugació, s'anomena desinència verbal.

                         (3)       sent/o, perd/o, dorm/o, cant/o,...

                                    cant/ar, salt/ar, estim/ar, ...

Aquesta part és un constituent complex. En conjunt, ens aporta la informació gramatical relativa a la flexió verbal, és a dir les propietats relacionals que atorguem a cada forma verbal, i manca de significat lèxic. P.ex., -o ens indica que estem davant d'una primera persona del singular d'un present d'indicatiu: que el subjecte serà jo i el verb admetrà expressions temporals com avui, ara,..., però difícilment ahir, l'any passat..., amb independència del verb de què es tracti. 

1. 2 Auxiliaritat

En el verbs, però, a diferència del que passa amb altres classes de mots, no tota la informació d'aquest tipus ens la subministra sempre la desinència. En els temps compostos, part d'aquesta informació prové d'una altra forma verbal auxiliar:           

                   (4)             Hem sentit;    vaig sentir;...

El conjunt format pel verb auxiliar i la desinència s'anomena auxiliaritat verbal. A la forma Hem sentit, p. ex., tindrem:

                   (5) 

                         Hem sentit       radical:   sent-

                                                auxiliaritat          

                                                              · verb auxiliar: hem

                                                               · desinència: -it        

Els verbs auxiliars tenen, per la seva part, com les altres formes verbals, un radical i una desinència.

1. 3 Segmentació del radical

Igual que passava amb els noms, el radical verbal pot estar constituït per més d’un morfema, com a resultat de processos d’afixació:

                   (6)                         a.  V+prefix à V

                                    sentir,               consentir,          pressentir,         assentir, ...

                                    sent-                 con/sent-          pre/(s)sent-      a/(s)sent-

                                    b. N/A + sufix à V

                                    cristal·litzar,       modificar,          quequejar

                                    cristal·l/itz-        mod/ific-           quequ/ej-

A (6a) ens trobem amb quatre verbs diferents, formats a partir d'un mateix morfema lèxic (sent-), que en el primer cas ens apareix sol, i en els altres tres casos, acompanyat de diferents prefixos (con-, pre- a-,...). A (6b) trobem diferents verbs formats sobre bases nominals (noms o adjectius),mitjançant sufixos verbals.  D’acord amb la terminologia que hem adoptat, seguirem parlant de radical per referir-nos a tota la part invariable d'un verb i anomenarem arrel l'element lèxic unimorfemàtic (el morfema lèxic o lexema, doncs, en algunes terminologies) que es troba en la base de tots ells. Així, els quatre verbs de (8a) tindran una mateixa arrel lèxica, però radicals diferents.

2. La desinència verbal: vocal temàtica i flexió.

El procés que ens permet d'obtenir diferents formes d'un mot s'anomena flexió  (o inflexió) i els morfemes gramaticals que intervenen en la flexió, morfemes flectius (o inflectius). En realitat el que fa la flexió amb radical (nominal, verbal, adjectival...) és actualitzar-lo com a mot, és a dir, convertir una forma abstracta, emmagatzemada en el  nostre diccionari mental o lexicó, en un mot susceptible d'aparèixer en un enunciat lingüístic.

2. 1   Tema i vocal temàtica.

Si tornem al verb, veurem que no sols el radical pot tenir més d'un morfema; també pot tenir-ne més d'un la desinència. Fixem-nos en les formes de (7):

                   (7)            

                                    cant/a, cant/aria, cant/ant

                                    corr/e, corr/eria, corr/ent

                                    dorm/i, dorm/iria, dorm/int

Com veiem, hi ha una part de la desinència que es repeteix en les formes corresponents a la mateixa persona i temps dels diferents verbs; aquesta part que constitueix el morfema gramatical corresponent a  aquests temps i persones. Però hi ha també una vocal que canvia de verb a verb, segons quina sigui la seva conjugació (a per a la 1a; e per a la 2a; i per a la 3a). Aquesta vocal  rep el nom de vocal temàtica.

Sovint, la vocal temàtica s'associa al radical i no a la desinència. El conjunt format per la vocal temàtica d'un verb i el seu radical constitueix el TEMA d'aquest verb. El tema dels verbs anteriors seria el que veiem a (8):

                   (8)             Infinitiu:           cantar   córrer   dormir  

                                    Tema:              canta-   corre-   dormi-

El concepte de tema verbal és gramaticalment rellevant, perquè la base de la majoria de  paraules derivades de verbs no és el radical del verb, sinó el seu tema:

                   (9)             Tema verbal en els derivats

                                    compra/dor, corre/dor,  coneixe/dor, esdeveni/dor

                                    ama/ble, resolu/ble (també temi/ble), servi/ble

                                    espera/nça, teme/nça,

                                    acaba/ment, coneixe/ment, decandi/ment

                                    informa/ció, parti/ció (també substitu/ció, sense v.t.)

2. 2 Conjugacions i models de conjugació.

La vocal temàtica, que en general apareix en l'infinitiu al costat d'una –r que és la desinència d'infinitiu pròpiament dita, caracteritza el verb com a pertanyent a una conjugació. En català hi ha tres conjugacions verbals.

                   (10)

conjugació

v. temàtica

infinitius models

I

 

-a-

cant + a + r

II

a)

-e-

tém + e + r

 

b)

perd + r + e

III

a)

-i-

dorm + i + r

 

b)

serv + i + r

Aquestes tres conjugacions es corresponen a cinc "models de conjugació".  Això es deu al fet que en la segona conjugació, a més dels verbs que tenen un infinitiu acabat en -er, com témer, n'hi ha d'altres que posseeixen un infinitiu acabat en -re, com perdre[2]. D'altra banda, a la tercera conjugació, al costat dels verbs que es conjuguen com dormir (conjugació pura), hi ha els verbs anomenats incoatius, com servir, que afegeixen un pseudomorfema (-eix- en Català central, amb moltíssima variació dialectal[3]) en determinades formes. D’aquests models, la gran majoria de verbs segueixen el primer o l’últim (cantar i servir). Només aquests dos són actualment productius.

Sovint s'identifica la conjugació dels verbs per l'acabament d'infinitiu, però hi ha uns pocs casos d'infinitius irregulars, que es caracteritzen, precisament, per l'absència de vocal temàtica. Aquests casos són dir i dur. Podem reconèixer la seva conjugació pel gerundi, on sí trobem la vocal temàtica.

                   (11)

infinitiu

gerundi

vocal

temàtica

conjugació

i model

di + r

di + e + nt

-e-

II b

du + r

du + e + nt

-e-

II b

El que resta de la desinència verbal un cop separada la vocal temàtica constitueix la flexió verbal pròpiament dita. Aquesta conté una informació gramatical múltipla, que no sempre és fàcil de diferenciar. La flexió verbal determina les relacions de concordança del verb i s’hi reflecteix.  Conté també informació temporal, aspectual i modal. Hi tornarem en l’apartat 4.4.

Però veiem abans el model regular dels temps simples de les tres conjugacions a la pàgina següent.


3 Models de conjugació regular:

3.1               Temps simples (i passat perifràstic)

INDICATIU

 

1a conjugació

2a conjugació

3a conjugació

radical

desinència

radical

desinència

radical

desinència

Present

cant

-o

tem

-o

dorm

-o

cant

-es

tem

-s

dorm

-s

cant

-a

tem

-

dorm

-

cant

-em

tem

-em

dorm

-im

cant

-eu

tem

-eu

dorm

-iu

cant

-en

tem

-en

dorm

-en

Pretèrit

 Imperfet

cant

-ava

tem

-ia

dorm

-ia

cant

-aves

tem

-ies

dorm

-ies

cant

-ava

tem

-ia

dorm

-ia

cant

-àvem

tem

-íem

dorm

-íem

cant

-àveu

tem

-íeu

dorm

-íeu

cant

-aven

tem

-ien

dorm

-ien

Passat

Simple

cant

tem

dorm

cant

-ares

tem

-eres

dorm

-ires

cant

tem

dorm

cant

-àrem

tem

-érem

dorm

-írem

cant

-àreu

tem

-éreu

dorm

-íreu

cant

-aren

tem

-eren

dorm

-iren

Passat

Perifràstic

vaig cant[4]

-ar

vaig tém

-er

vaig dorm

-ir

vas cant

-ar

vas tém

-er

vas dorm

-ir

va cant

-ar

va tém

-er

va dorm

-ir

vam cant

-ar

vam tém

-er

vam dorm

-ir

vau cant

-ar

vau tém

-er

vau dorm

-ir

van cant

-ar

van tém

-er

van dorm

-ir

Futur

Simple

cant

-aré

tem

-eré

dorm

-iré

cant

-aràs

tem

-eràs

dorm

-iràs

cant

-arà

tem

-erà

dorm

-irà

cant

-arem

tem

-erem

dorm

-irem

cant

-areu

tem

-ereu

dorm

-ireu

cant

-aran

tem

-eran

dorm

-iran

Condicional

Simple

(o futur hipotètic)

cant

-aria

tem

-eria

dorm

-iria

cant

-aries

tem

-eries

dorm

-iries

cant

-aria

tem

-eria

dorm

-iria

cant

-aríem

tem

-eríem

dorm

-iríem

cant

-aríeu

tem

-eríeu

dorm

-iríeu

cant

-arien

tem

-erien

dorm

-irien

SUBJUNTIU

 

1a conjugació

2a conjugació

3a conjugació

radical

desinència

radical

desinència

radical

desinència

Present

cant

-i

tem

-i

dorm

-i

cant

-is

tem

-is

dorm

-is

cant

-i

tem

-i

dorm

-i

cant

-em

tem

-em

dorm

-im

cant

-eu

tem

-eu

dorm

-iu

cant

-in

tem

-in

dorm

-in

Pretèrit

 imperfet

cant

-és

tem

-és

dorm

-ís

cant

-essis

tem

-essis

dorm

-issis

cant

-és

tem

-és

dorm

-ís

cant

-éssim

tem

-éssim

dorm

-íssim

cant

-éssiu

tem

-éssiu

dorm

-íssiu

cant

-essin

tem

-essin

dorm

-issin

IMPERATIU

Present

cant

-a

tem

-

dorm

-

cant

-eu

tem

-eu

dorm

-iu

INFINITIU

 

cant

-ar

tém

-er

dorm

-ir

GERUNDI

 

cant

-ant

tem

-ent

dorm

-int

PARTICIPI

 

 

 

gn. nm.

 

 

gn. nm.

 

 

gn. nm.

 

cant

-at-

-    -

tem

-ut-

-   -

dorm

-it-

-   -

 

cant

-ad-

a    -

tem

-ud-

a    -

dorm

-id-

a    -

 

cant

-at-

-    s

tem

-ut-

-    s

dorm

-it-

-    s

 

cant

-ad-

e   s

tem

-ud-

e   s

dorm

-id-

e    s

3.2               Els temps compostos.  Correspondència morfològica amb els temps simples.

Els temps compostos dels verbs estan formats perifràsticament, amb un verb auxiliar, generalment  haver, en forma personal, i el verb principal en forma no personal (participi en tots els temps, excepte en el passat perifràstic, que hem inclòs entre els temps simples, per la seva equivalència al passat simple i el seu aspecte imperfectiu). La correspondència morfològica entre els temps de les formes simples corresponents a l'auxiliar i les formes compostes és la següent:

INDICATIU

temps simple

temps compost

Present

canto, cantes, canta,

cantem, canteu, canten

Pretèrit perfet

he cantat, has cantat, ha cantat,

hem cantat, heu cantat, han cantat

pretèrit imperfet

cantava, cantaves, cantava,

cantàvem, cantàveu, cantaven

pretèrit plusquamperfet

havia cantat, havies cantat, havia cantat,

havíem cantat, havíeu cantat, havien cantat

Passat simple

cantí, cantares, cantà,

cantàrem, cantàreu, cantaren

Passat perifràstic

vaig cantar, vas o vares cantar, va cantar, vam o vàrem cantar, vau o vàreu cantar, van o varen cantar

pretèrit anterior (simple)

haguí cantat, hagueres cantat, hagué cantat, haguérem cantat, haguéreu cantat, hagueren cantat

(perifràstic)

vaig haver cantat, vas haver cantat,

vam haver cantat, vau haver cantat, van haver cantat

futur simple

cantaré, cantaràs, cantarà,

cantarem, cantareu, cantaran

futur compost (o perfet)

hauré cantat, hauràs cantat, haurà cantat,

haurem cantat, haureu cantat, hauran cantat

condicional simple

cantaria, cantaries, cantaria,

cantaríem, cantaríeu, cantarien

condicional compost

hauria cantat, hauries cantat, haurà cantat,

haurem cantat, haureu cantat, hauran cantat

SUBJUNTIU

temps simple

temps compost

present

canti, cantis, canti,

cantem, canteu, cantin

pretèrit perfet

hagi cantat, hagis cantat, hagi cantat, hàgim o haguem cantat, hàgiu o hagueu cantat, hagin cantat

pretèrit imperfet

cantés, cantessis, cantés,

cantéssim, cantéssiu, cantessin

pretèrit plusquamperfet

hagués cantat, haguessis cantat, hagués cantat, haguéssim cantat, haguéssiu cantat, haguessin cantat

INFINITIU

cantar

haver cantat

GERUNDI

cantant

havent cantat


3.3               Models perdre i servir.

El model perdre només s’aparta del model témer en els dos temps que històricament deriven de l’infinitiu: el futur simple i el condicional simple , en els qual s’ha perdut la vocal temàtica (12).

 

                   (12)

Diferències entre els models témer i perdre

Infinitiu

Futur simple

F. Condicional

tém-e-r

perd-r-e

tem-e-ré

perd-ré

tem-e-ria

perd-ria

 

 

tem-e-ràs

perd-ràs

tem-e-ries

perd-ries

 

 

tem-e-rà

perd-rà

tem-e-ria

perd-ria

 

 

tem-e-rem

perd-rem

tem-e-ríem

perd-ríem

 

 

tem-e-reu

perd-reu

tem-e-ríeu

perd-ríeu

 

 

tem-e-ran

perd-ran

tem-e-rien

perd-rien

Per la seva banda, els verbs anomenats incoatius (model servir) s’aparten del model pur de la tercera conjugació en les persones 1, 2, 3 i 6 dels tres presents (13):

                   (13)

Diferències entre els models dormir i servir

Present d'Indicatiu

Present de Subjuntiu

Imperatiu

dorm-o

serv-eix-o

dorm-i

serv-eix-i

 

 

dorm-s

serv-eix-es

dorm-is

serv-eix-is

dorm

serv-eix-

dorm-

serv-eix-

dorm-i

serv-eix-i

 

 

dorm-i-m

serv-i-m

dorm-i-m

serv-i-m

 

 

dorm-i-u

serv-i-u

dorm-i-u

serv-i-u

dorm-i-u

serv-i-u

dorm-en

serv-eix-en

dorm-i-n

serv-eix-in

 

 

4. Informació gramatical associada al verb.

Tradicionalment s'ha parlat de cinc accidents del verb: persona, nombre, temps, aspecte i mode. Per accidents del verb s'entenia la informació gramatical associada a la flexió verbal.  Els diferents valors que pot prendre cada una de les variables anteriors són els següents:

                   (14)            

                                    a. persona: 1a, 2a, 3a.

                                    b. nombre: singular, plural

                                    c. temps: present, passat, futur

                                    d. aspecte: perfectiu, imperfectiu

                                    e. mode: indicatiu (condicional), subjuntiu (imperatiu)

4.1               Morfema o morfemes de flexió?

Una qüestió molt debatuda és si aquesta informació anava associada a un sol morfema de flexió  o a més d'un; dit d'una altra manera, si la desinència verbal, un cop separada la vocal temàtica, està formada per aglutinació de més d'un morfema o per fusió en un sol morfema de totes les característiques anteriors. En alguns casos sembla com si la desinència fos un únic morfema que fusionés marca de persona, nombre, temps i mode (p.e., [[RAD cant][FLEX  o]], amb –o com a morfema flectiu únic. Però, en realitat, la majoria de vegades és fàcil distingir-hi tres components diferenciats; la vocal temàtica, un morfema de temps/mode i un de nombre/persona. Així, p.e., un imperfet d’indicatiu de la primera conjugació es podria analitzar com a (15), tot i que aquesta no és l’única anàlisi possible.

(15)    

Radical

Voc. temàtica

Temps/mode

Persona/nombre

Cant-

-a-

-va-

-

Cant-

-a-

-ve-

-s

Cant-

-a-

-va-

-

Cant-

-a-

-ve-

-m

Cant-

-a-

-ve-

-u

Cant-

-a-

-ve-

-n

4.2               Valors gramaticals no marcats en el verb

En alguns casos, l’absència de marques diferenciades de flexió es deu al fet que la informació gramatical transmesa és la que s’atribueix per defecte, és a dir, la que atorguem en absència de marques específiques (la informació no marcada). Així com, p.e., en els noms consideràvem el singular com a nombre no marcat (és a dir, com el nombre que atribuïm a un nom que no presenti cap morf de nombre), en els verbs, podem considerar no marcada la informació que trobem a (15).

             (15)

morfema

valor no marcat

temps

present

mode

indicatiu

persona

tercera

nombre

singular

aspecte

imperfectiu

Per tant, en absència de morfemes gramaticals, atribuirem aquests valors a una forma verbal (16)

                         (16)    

Radical

Morfemes de flexió

present

indicatiu

3a pers.

sing

perd

--

--

--

--

Radical

Morfemes de flexió

present

indicatiu

2a pers.

sing.

perd

--

s

4.3               L’Aspecte.

L 'aspecte no deixa de ser un cert tipus d'informació temporal, però no s'identifica amb cap temps. Una forma verbal d'aspecte perfectiu expressa una acció acabada (en el temps que correspongui); l'aspecte imperfectiu expressa una acció inacabada. Sembla que aquesta informació va associada al participi passat i, per tant, tindran aquest aspecte només els temps compostos (17).

(17)

Aspecte imperfectiu: formes personals simples[5].

Aspecte perfectiu: formes compostes i participi.

4.4               CONC

El que és clar és que alguns components de la informació gramatical del verb estan més relacionats entre ells que amb els altres, tant morfològicament com sintàcticament. Així, persona i nombre són difícilment destriables i d'altra banda, tots dos serveixen per relacionar el verb amb l'argument nominal que fa de subjecte (en una relació que, com sabeu, s'anomena concordança). Per això, podem considerar que integren una unitat que anomenarem CONC. Les formes del verb que contenen informació d'aquest tipus s'anomenen formes personals.  Les que no en contenen, formes impersonals.

Les formes no personals són l'infinitiu, el gerundi i el participi. Com que no poden concordar, en general no poden aparèixer amb un subjecte explícit[6].

4.5               Informació gramatical en formes personals i formes impersonals. 

Ja hem vist que les formes impersonals no posseeixen informació de CONC. Infinitiu i gerundi tampoc no posseeixen informació temporal. Es pot considerar que gerundi i participi tenen una aspecte inherent (imperfectiu i perfectiu, respectivament). En general es considera que tampoc el subjuntiu no conté informació de temps, o la té d'una manera relativa només al verb principal, encara que parlem de present o de pretèrit de subjuntiu. Fixem-nos que un pretèrit de subjuntiu pot aparèixer amb un adverbi de temps que indiqui futur. Aquesta possibilitat no la tenen els pretèrits de l'indicatiu.

                   (18)                      

                                    Volia que t'examinessis demà.

                                    * Demà volia que t'examinessis

Atenent la presència d'informació temporal i de conc, les formes verbals es poden classificar de la manera següent (+ temps à + aspecte):

                   (19)                      

4.6               Informació gramatical en formes simples i formes compostes. 

En les formes compostes, com que el verb auxiliar és el que està en forma personal, només pot ser ell el que aporta la informació gramatical de conc. També el mode i el temps, els sabem per l'auxiliar. Aquestes informacions són les mateixes que les del temps simple corresponent de l'auxiliar. El verb principal, a més de la informació lèxica, conté la informació aspectual vinculada al participi (perfectivitat).

                   (20)

                   a. havies:              persona 2, pretèrit, indicatiu,                   imperfectiu.

                   b. havies perdut:   persona 2, pretèrit, indicatiu (¬ havies) , perfectiu (¬ perdut)

En concret, la informació temporal/aspectual dels temps compostos és el resultat d’una doble herència: la de l’auxiliar (temps) i la del participi (aspecte). Així, per exemple, la informació temporal d’un pretèrit perfet d’indicatiu, malgrat la denominació del temps, és de present, ja que s’hereta de l’auxiliar, que és en present d’indicatiu. El quadre de (21) resumeix aquesta informació:

       (21)

pretèrit perfet

Acció acabada en temps present:

Avui he fet  els deures

pretèrit plusquamperfet

Acció acabada en temps passat:

Feia dues setmanes que  havia preparat l’exposició del treball

pretèrit anterior

Acció acabada anterior a una altra acció en temps passat:

Un cop va haver arribat  a casa, va començar a trucar a tothom  

futur compost

Acció acabada en temps futur:

D’aquí cinc dies hauran acabat les classes

4.7               Correspondències sintàctiques entre indicatiu i subjuntiu. 

Quan un verb regeix un subjuntiu en les seves subordinades (això depèn del verb i de la partícula subordinant: que pot regir subjuntiu; si no pot[7]), també hi ha una correlació entre els temps que han d'aparèixer, encara que és complexa i no sempre es respecten les correspondències de (22)

(22)

 

indicatiu

subjuntiu

a)

present i futur simple

present (pretèrit perfet)

b)

pret. imperfet, passat, condicional

imperfet (plusquamperfet)

c)

pretèrit indefinit, futur compost

(present), pretèrit perfet

d)

plusquamperfet, condicional compost

(imperfet), plusquamperfet

Podem observar-les en els exemples següents (23):

                   (23)

                         a. Deixa que s'escapi//Ignora que s’hagi escapat

                             Deixarà que s'escapi

                         b. Deixava que s'escapés //  Ignorava que s'hagués escapat

                             Va deixar que s'escapés

                             Deixaria que s'escapés

                         c. Ha deixat que s'escapi

                         d. Havia deixat que s'escapés

                         e. Hauria volgut que s'hagués escapat


 

MORFOLOGIA VERBAL (II): irregularitats, formes no genuïnes i usos no estàndards

 

5. Formes analògiques i col·loquials

5.1               Formes col·loquials i formes estàndards.

El concepte "incorrecte", aplicat a una llengua, és un concepte sense un contingut clar. En el cas del català, les "incorreccions" més freqüents solen correspondre a dos tipus ben diferents. D'una banda, poden ser resultat de la influència del castellà a la conurbació de Barcelona i d'altres centres receptors d'immigració; això és el que anomenem barbarismes. D'una altra, poden correspondre a formes genuïnes, però pròpies del llenguatge informal o familiar (és a dir, del registre col·loquial), no acceptades per la normativa per als usos formals (com a formes estàndards). Això és el que anomenem col·loquialismes.

                   (25)

                         forma estàndard: empès, contenir...

                         forma col·loquial: empenyut, contindre...

                         barbarisme: emputxat, contenedor...

Encara que la influència d'idiomes veïns és normal en l'evolució de qualsevol llengua (de la mateixa manera que ho és la incorporació de formes col·loquials), és evident que cal distingir aquestes dues classes d'incorreccions: una forma col·loquial és "correcta" o acceptable  en els registres no formals; però no passa el mateix amb els barbarismes.

5.2.1 Infinitius i gerundis.

Alguns verbs dels que presenten formes amb el radical velaritzat (és a dir, amb un fonema velar, /g/, realitzat [k] o [V], al radical), fan per analogia un infinitiu o un gerundi amb aquest radical. Aquestes formes no són normatives en cap cas i, en un ús estàndard, cal reemplaçar-les per les corresponents sense velaritzar.

                   (26)

                         a.         Formes analògiques velaritzades d’infinitiu i gerundi

                                    *capiguer        *capiguent       (per analogia amb càpiga,...)

                                    *poguer            *poguent        (per analogia amb pugui,...)

                                    *sapiguer         *sapiguent      (per analogia amb sàpiga,...)

                                    *volguer           *volguent        (per analogia amb volgués,...)

                                                            *diguent          (per analogia amb digués... )

                                                            *duguent         (per analogia amb dugués... )

                         b.                    Formes normatives       

                                    caber/cabre     cabent

                                    poder               podent

                                    saber               sabent

                                    voler                volent

                                                            dient

                                                            duent

5.2.2 Participis.

Els participis de la segona conjugació són molt freqüentment irregulars i, en general, d'una irregularitat impredictible (que no depèn d'altres irregularitats). Per aquesta raó no és gens estranya la formació per analogia de participis col·loquials. També és freqüent la formació de participis d’influència castellana. A (27a) trobem alguns exemples d'aquest fenomen. A (27b) podem veure la forma estàndard.

                   (27)          

           

 

a.

*admitit

b. 

admès

 

 

 

 

 

*capigut

    

cabut

 

 

 

 

 

*despengut

    

despès

 

 

 

 

 

*desaparescut

 

desaparegut

 

 

 

 

 

*empenyut

 

empès

 

 

 

 

 

*imprimit

    

imprès

 

 

 

 

 

*oferit

 

ofert

 

 

 

 

 

*sapigut

    

sabut

 

 

 

 

 

*vengut

 

venut

 

 

 

 

 

(...)

 

(...)

 

 

5.2               Formes incoatives vertaderes i falses.

La majoria dels verbs de la tercera conjugació són incoatius, és a dir, segueixen el model de servir i no el de dormir. A causa d'aquest predomini, de vegades conjuguem com incoatius verbs com  bullir, collir (i els seus derivats), fugir, i altres, que en realitat no ho són :        

                   (28)          

                         a.         *bulleix b.         bull

                                    *colleix                         cull

                                    *escolleixin                   escullin

                                    *recollexen                   recullen

                                    (...)                               (...)

5.3               Sentir i els seus derivats.

Dins d'aquest grup trobem sentir i els seus compostos, que presenten un comportament especial. Tothom sap que sentir no és incoatiu (sento, sents, sent,...) i no cometem errors en la seva conjugació. Seria d'esperar que no ho fossin tampoc els seus compostos i, efectivament, la majoria no ho són (consentir, entresentir, pressentir i ressentir):   

                   (29)                          

                          a.        *consenteixo           b.   consento

                                    *pressenteix                  pressent

                                    *ressenteixin                 ressentin

En canvi, sí que són incoatius assentir i dissentir, que, per tant, no es conjuguen com sentir, sinó com  servir:

                  (30)                       

a.                 *dissento, *dissents, *dissenti ...                          

           *assento, *assents, *assenti...          

                        b.         dissenteixo, dissenteixes, dissenteixi...

           assenteixo, assenteixes, assenteixi...

 (Noteu que assento, assenti, etc. serien correctes com a formes del verb assentar).

5.4               Verbs de la segona conjugació amb aparença de verbs incoatius.

Com que el que caracteritza els verbs incoatius és la presència de l'increment -eix- en alguns temps i persones, de vegades els verbs que contenen aquesta forma en el seu radical fan l'aparença de ser verbs incoatius. Aquest és el cas de conèixer, parèixer i els seus derivats. Fixeu-vos que, en aquests verbs, la forma -...eix...- pertany al radical i que, a més, es tracta de verbs de la segona conjugació. Es tracta de verbs de radical velaritzat, la qual cosa vol dir, com veurem més endavant, que la forma correcta de la primera persona del present d'indicatiu consisteix en un radical velaritzat (acabat amb el so de [k]), sense desinència.

            (31)

                   a.              *apareixo                      b.         aparec

                                    *compareixo                             comparec

                                     *ho reconeixo                           ho reconec

                                    *et coneixo                               et conec 

                                    *la desconeixo                           la desconec                    

El mateix passa amb la conjugació del present de subjuntiu, que s'ha de fer amb el radical velaritzat.

            (32)

                   a.              *apareixi                       b.         aparegui

                                    *compareixis                             compareguis

                                    *vol que ho reconeixin               vol que ho reconeguin

                                    (...)                                           (...)

5.5               Verbs efectivament incoatius.

Sí que són, en canvi, verbs incoatius de la 3a conjugació els verbs florir, afavorir, i defallir, que algunes vegades es conjuguen anàlogament a aparèixer, com si l'increment -eix- pertanyés al radical (*florèixer, *favorèixer, *defallèixer).

            (33)

                         a.         *defalleixia                    b.         defallia

                                    *floreixeran                               floriran

                                    *afavoreixeries                          afavoriries

5.6               Canvis de conjugació.

5.6.1 Analogies amb el castellà.

Per influència del castellà, sovint es conjuguen com si fossin de la 3a conjugació els verbs formats a partir de bases com  -cloure, -metre, -cebre, -batre, -córrer i -rompre , però en realitat són verbs de la segona conjugació:

            (34)  

                   a.              *concluir, *incluir...                    b.         concloure, incloure...

                                    *admitir, *emitir...                                  admetre, emetre...

                                    *concebir, *percibir, *decepcionar...     concebre, percebre, decebre

                                    *irrumpir, *interrumpir...                        irrompre, interrompre...

                                    *combatir, *debatir...                             combatre, debatre...

                                    *incurrir, *recurrir                                 incórrer, recórrer

                                    (...)                                                       (...)

Això origina freqüentment errors en les formes conjugades, que, col·loquialment sovint presenten una -i- en el tema, en lloc de la -e- que correspon a un verb de la segona conjugació.

            (35)

                    a.             *concluïm, *incluirà...                b.         concloem, inclourà...     

                                    *admiteixes, *emitiria...                          admets, emetria...

                                    *concebeixo, *percibeixis...                    concebo, percebis...

                                    *irrompiu, *interrumpint...                      irrompeu, interrompent...

                                    *combateix, *debatim, *debatís...            combat, debatem, debatés,..

                                    *incurreixen, *recurriu...                        incorri, recorreu,...

5.6.2 Verbs tenir i venir.

Els verbs tenir i venir són de la tercera conjugació, però la majoria de temps i persones es conjuguen com si fossin de la 2a. El futur simple, el futur condicional, el present i l’imperfet de subjuntiu, i el passat simple, per exemple, segueixen el model de perdre.

            (36)

                   a. tindré, tindràs, tindrà, tindrem, tindreu, tindran

b.    vindria, vindries, vindria, vindríem, vindríeu, vindrien

c.     vingui, vinguis, vingui, vinguem, vingueu, vinguin

d.    vingués, vinguessis, vingués, vinguéssim, vinguéssiu, vinguessin

e.    vinguí, vingueres, vingué, vinguérem, vinguéreu, vingueren

Per aquesta raó, es formen infinitius col·loquials de la segona com els que correspondrien  a aquests temps.

            (37)

                   a. perdré, perdria ®   perdre

                   b. tindré, tindria ®     ** tindre   (forma normativa tenir)

                   c.  vindré, vindria ®   *vindre (forma normativa venir)

Aquesta formació d'infinitius per analogia és encara més freqüent en els derivats, en els quals és igualment no-estàndard.

            (38)

                         a.         *contindre, *convindre, *retindre,...

b.                 contenir, convenir, retenir...

5.6.3 Verbs de conjugació mixta.

Si tenir i venir, sent de la tercera conjugació, presenten formes que serien pròpies de la segona, altres verbs manifesten el fenomen contrari.  Escriure, de la 2a conjugació, té formes corresponents a la tercera (perfet simple, imperfet de subjuntiu, gerundi), que en els dos primers casos alternen amb les formes esperables (segons el model beure). Una cosa semblant passa amb viure, que és d’irregularitat singular, i els seus derivats i compostos (conviure, malviure, reviure, sobreviure).  Aquests verbs tenen un gerundi amb aparença de la 3a conjugació, sobre el qual es forma l’imperfet d’indicatiu i les persones 4 i 5 del present d’indicatiu, però no, p.e., l’imperfet de subjuntiu.

                   (39)

a.       escriví (i escrigué), escrivís (i escrigués), escrivint...

b.      vivint, vivia, vivies..., vivim, viviu.

c.       visqués, visquessis... (*vivís, *vivissis...)

6. Els verbs de radical velaritzat

 De manera general, anomenem verbs de radical velaritzat aquells que presenten un so velar, [k] o [g] (o [V]) en el radical d'alguns temps i persones. Aquests verbs són fàcils de reconèixer per l'acabament -c de la primera persona del present d'indicatiu. Es tracta d'un acabament (irregular) del radical, no d'una desinència. El verb córrer també pertany a aquest grup, tot i que la primera persona del PI és regular

                   (40)          

                         a. estic, sóc, tinc, vinc ...

                         b. prenc, molc, reconec,...

                         c. corro,...

Com ja ha estat dit, es tracta de verbs irregulars; això significa que no entren dins d'aquest grup verbs com regar, amagar, seguir... , que són regulars, malgrat que puguin presentar aquest mateix so velar en el radical. Fixem-nos que aquests verbs fan el  present d'indicatiu amb la desinència habitual.

                   (41)          

                         reg+o, amag+o, seg(u)+eix+o,...

La gran majoria dels verbs de radical velaritzat  posseeixen un comportament  homogeni i, per tant, predictible en els seus temps i persones, excepte en el participi que sol ser d'irregularitat especial. En concret són de comportament predictible els següents:

       (42)

*Grup 1: Tots els verbs l'infinitiu dels quals acaba en
                 -...ndre  com fondre
                 -...ldre com  moldre i -...ler  com soler (excepte voler)

*Grup 2: Tots els verbs de la segona el radical dels quals acaba en diftong (vocal + U), com coure, moure o seure (excepte veure).

*Grup 3: els verbs dir i dur, que es comporten com seure, excepte en l'imperatiu  i el present d'indicatiu (tots dos) i l'imperfet d'indicatiu (dir).

*Grup 4: Els verbs conèixer,  parèixer i els seus derivats , com reconèixer.

Aquests verbs poden arribar a tenir tres radicals: el radical velaritzat, el radical de l'infinitiu i el radical del gerundi (encara que, en alguns d’ells, el del gerundi i el de l’infinitiu coincideixen).

                   (43)

 

Rad. velaritzat

Rad. de l'infinitiu

Rad. del gerundi

1.

fong(u)-

fond-re

fon-ent

 

molg(u)-

mold-re

mol-ent

2.

cog(u)-

cou-re

co-ent

 

mog(u)-

mou-re

mov-en

 

seg(u)-

seu-re

sei-ent

3.

dig(u)-

di-r/ di -ent

4.

coneg(u)-

aparèix-er/ apareix -ent

El radical acabat en [-k] (molc, prenc) és el resultat de l'ensordiment en final absolut del fonema /g/ en què acaba el radical velaritzat. La -d- que distingeix l'infinitiu del gerundi en els dos primers grups és epentètica, per evitar contactes conflictius dins del mot en català (*fonre, *molre).

Amb cada un d'aquests radicals es formen determinats temps complets:

                   (44)                      

radical de l’infinitiu

futur simple i condicional simple

radical del gerundi

pretèrit imperfet d’indicatiu

radical velaritzat

passat simple, present de subjuntiu, imperfet de subjuntiu

Podem veure-ho en els següents models:

(45)

 

fondre

coure

moure

seure

dir

conèixer

 

Radical velaritzat

 

Passat  simple

fonguí

fongueres

fongué

fonguérem

fonguéreu

fongueren

coguí

cogueres

cogué

coguérem

coguéreu

cogueren

moguí

mogueres

mogué

moguérem

moguéreu

mogueren

seguí

segueres

segué

seguérem

seguéreu

segueren

diguí

digueres

digué

diguérem

diguéreu

digueren

coneguí

conegueres

conegué

coneguérem

coneguéreu

conegueren

 

present de subjuntiu

fongui

fonguis

fongui

fonguem

fongueu

fonguin

cogui

coguis

cogui

coguem

cogueu

coguin

mogui

moguis

mogui

moguem

mogueu

moguin

segui

seguis

segui

seguem

segueu

seguin

digui

diguis

digui

diguem

digueu

diguin

conegui

coneguis

conegui

coneguem

conegueu

coneguin

 

 

imperf de subjuntiu

fongués

fonguessis

fongués

fonguéssim

fonguéssiu

fonguessin

cogués

coguessis

cogués

coguéssim

coguéssiu

coguessin

mogués

moguessis

mogués

moguéssim

moguéssiu

moguessin

segués

seguessis

segués

seguéssim

seguéssiu

seguessin

digués

diguessis

digués

diguéssim

diguéssiu

diguessin

conegués

coneguessis

conegués

coneguéssim

coneguéssiu

coneguessin

 

 

Radical de l'infinitiu

 

 

futur simple

fond

fondràs

fond

fondrem

fondreu

fondran

cou

couràs

cou

courem

coureu

couran

mou

mouràs

mou

mourem

moureu

mouran

seuré

seuràs

seurà

seurem

seureu

seuran

di

diràs

di

direm

direu

diran

coneixeré

coneixeràs

coneixerà

coneixerem

coneixereu

coneixeran

 

 

condicional simple

fondria

fondries

fondria

fondríem

fondríeu

fondrien

couria

couries

couria

couríem

couríeu

courien

mouria

mouries

mouria

mouríem

mouríeu

mourien

seuria

seuries

seuria

seuríem

seuríeu

seurien

diria

diries

diria

diríem

diríeu

dirien

coneixeria

coneixeries

coneixeria

coneixeríem

coneixeríeu

coneixerien

 

 

Radical del gerundi

 

 

imperfet d'indic.

fonia

fonies

fonia

foníem

foníeu

fonien

coïa

coïes

coïa

coíem

coíeu

coïen

movia

movies

movia

movíem

movíeu

movien

seia

seies

seia

sèiem

sèieu

seien

deia1

deies

deia

dèiem

dèieu

deien

coneixia

coneixies

coneixia

coneixíem

coneixíeu

coneixien

 

 

1el verb dir és d'irregularitat especial en l’imperfet d’indicatiu

 

 

El present d'indicatiu i l'imperatiu tenen un comportament peculiar. En l'infinitiu trobem el radical velaritzat en la persona 1 (amb desinència zero, per la qual cosa hi ha un ensordiment); en les persones 4 i 5 trobem el radical del gerundi; en les persones 2 i 3 trobem el radical de l'infinitiu, excepte en els verbs del grup de moldre i fondre, en els quals apareix el radical del gerundi:

                   (44)

 

fondre

coure

moure

seure

dir

conèixer

present d'indicatiu

fonc

coc

moc

sec

dic

conec

fons

fon

cous

cou

mous

mou

seus

seu

dius

diu

coneixes

coneix

fonem

foneu

coem

coeu

movem

moveu

seiem

seieu

diem

dieu

coneixem

coneixeu

fonen

couen

mouen

seuen

diuen

coneixen

 

L'imperatiu pròpiament dit, és a dir, les persones 2 i 5 es forma en general amb el radical sense velaritzar. En els pocs casos en que es forma amb el radical velaritzat (v. dir i verbs que no entren en aquest grup, com estar i ser), s'hi formen totes dues persones. Dit d'una altra manera: les dues persones pròpies de l'imperatiu van aparellades o totes dues presenten velarització, o no en presenta cap de les dues.

                   (46)

 

fondre

coure

moure

seure

dir

conèixer

imper.

fon

cou

moc

seu

digues

coneix

 

foneu

coeu

moveu

seieu

digueu

coneixeu

1Paga la pena de recordar que l'imperatiu serveix per al manaments o ordres afirmatius, però que les prohibicions o ordres amb la partícula no, es fan amb el present de subjuntiu, per tant trobem alternances com moveu això/no mogueu això; beveu això/no begueu això.

7. Verbs amb alternances vocàliques en el radical.

Alguns verbs presenten alternances en la vocal del radical, que, en alguns casos, com els de (47) no segueixen un patró regular.

                   (47)          

                         fer, feia, faig, facis, fiu,...

                         puc, pots, pugui, puguem, poguessis,...

                         té, tenir, tenia, tingui, tinguessis, tindrà...

En altres casos, en canvi, la vocal que trobem en el radical depèn de l'accent. En les formes rizotòniques (és a dir, d'arrel accentuada) del verb apareix una vocal i en les formes de radical àton, una altra. En els verbs del grup (48), l'alternança és A/E; en els del grup (49), O/U. Per al català central, aquesta alternança és purament ortogràfica, ja que el comportament fonètic que hi trobem és completament regular: en els verbs del grup (48), a una [E] o una [e] en les formes tòniques correspon una [«] en les formes àtones, mentre que en els del grup (49), la vocal alternant es pronuncia [u] en totes les formes. Tanmateix, es manté la distinció ortogràfica perquè correspon a la fonètica de les varietats del català que  presenten sistemes de cinc vocal àtones.

                   (48)          

                         a.  Verbs que formen aquest grup:

                   JEURE, NÉIXER, TREURE, PÉIXER i derivats (renéixer, ajeure, retreure, etc.)

                         b. Ortografia:

                                                formes d'arrel àtona: A

                                                formes rizotòniques: E

                         c. Exemples:

                   - jauria, jaguéssim, ajaieu, naixerà, naixent, naixés o nasqués, tragués, retraiem...

                   -jegui, jec, neix, neixin, néixer, tregui, retreus, sostreia, contreuen...

                   (49)          

                         a.  Verbs que formen aquest grup:    SORTIR, COSIR, COLLIR, TOSSIR, ESCOPIR i derivats (recollir, escollir, sobresortir, recosir, etc.)

                         b. Ortografia:

                                                formes d'arrel àtona: O

                                                formes rizotòniques: U

                         c. Exemples:

                   - sortiria, cosirà, collim, tossissis, escopint, recolliu, escolliria, sobresortit...

                   -surti, cuso, cull, tussin, escup, reculli, esculls, sobresurti, recusen...

Amb el mateix criteri, escrivim els derivats d'aquests verbs (49) sempre amb A i O, ja que l'accent recau en el derivatiu i, per tant, l'arrel sempre hi és àtona.

                   (50)           a.         el renaixement, la renaixença, la sostracció, ...

                                    b.         una sortida, una escopinada, la collita, un recosit,...

Els verbs poder i voler presenten un comportament una mica més complex que els del grup (49), que es pot explicar de la manera següent (50):

                   (51)           a.  Formes tòniques:

                                    Alternança de O i U; l'ortografia s'ha de guiar per la pronúncia.

                                    Exemples: puc, pots, pugui, vull, vol, vulgui...

                                    b.  Formes àtones:

                                    Escrivim O, excepte en les del Present de Subjuntiu i les de l'Imperatiu.

Exemples: podré, podria, poguessis, podem, podeu, voldrà, volem, voleu,  voldria, volgut...   però PS: puguem, pugueu i vulguem, vulgueu[1]Els mots són més aviat unitats sintàctiques, és a dir, la forma que presenten les unitats lèxiques quan han de formar unitats superiors (frases)

[2] I encara podríem parlar d'un tercer model, el dels verbs acabats d'infinitiu agut acabat en -er, com saber o poder. Aquests verbs, en els temps regulars, segueixen el model de perdre i no el de témer.

[3]Aquest increment procedeix del morfema que indicava incoació (inici de l'acció) en llatí, d'aquí el nom de verbs incoatius,però ha perdut aquest significat en català i no  n'ha adquirit cap altre.

[4]  A vaig cantar i les altres formes de passat perifràstic, el verb anar, usat com a auxiliar, forma, juntament amb la desinència d’infinitiu,  l’auxiliaritat verbal, encara que en aquesta taula ens aparegui amb el radical.

[5] No tothom està d'acord en l'aspecte del passat simple, que molts autors consideren perfectiu. Aleshores, però, cal dissociar la perfectivitat del participi. Sembla més convenient distingir entre imperfectiu puntual (el passat simple) i imperfectiu duratiu (la resta de temps simples).

[6]Pot aparèixer un S explícit aparent si aquest està legitimat com a complement d'un verb en forma personal. Això es pot apreciar quan aquest complement de V/subjecte d'infinitiu és un pronom personal fort, ja que aquest pot aparèixer amb la forma que presenta en els complements i no en la forma que presenta com a subjecte (diem aleshores que el pronom ha rebut cas -acusatiu- del verb en forma personal, encara que rep paper semàntic -agent, p.e.- de l'infinitiu o el gerundi):

i.                 Va sentir-me (a mi) cantar //  Va sentir-*jo (*a jo) cantar.         

[7]Fixem-nos: Ignora que s'ha escapat /que s'hagi escapat,             però                         Ignora si s'ha escapat/*si s'hagi escapat