Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Artesans i Oficis. Altres mestres.

Altres mestres.

De 1361 a 1500 moltes persones foren les que treballaren a les obres de la Seu i de variats oficis:

Cinc mestres rellotges,
tres tapiadors,
un “cambrador”,
un mestre de posar teula i guix,
quatre serradors de fusta,
un buidador,
dos mestres d’encluses,
un mestre de calç,
un mestre de fer betums,
un argenter,
un mestre de fer carros,
un de fer colors,
un mesclador de morter,
un de posar draps encerats a les finestres,
dos de posar canyiços,
un buidador de coure.

Mestre de fer carros. Eygentliche Beschreibung. Hans Sach. 1543.Bibliografia.

  • Preu i salaris a la Lleida dels segles XIV i XV segons els llibres d’obra de la Seu. Tesí Doctoral de M. Caterina Argilés i Aluja. ISBN: 84-89727-64-3. Depósito Legal: S. 54-98. servei de Publicacions, Universitat de Lleida.

Artesans i Oficis.