Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Artesans i Oficis. Ferrers i Serrallers.

Ferrers i Serrallers.

No és el mateix produir que treballar el ferro. El ferro es produïa a la Farga pels fargaires i era transformat pels Ferrers, Serrallers, Forjadors o Manyans. Tan mateix existien: espasers, cuirassers, canoners,...

Liber Astrologiae. Jafar ibn Muhanmad; Georgius Zothori Zapari Fenduli G., Netherlands, 14th century.

Del 1361 a 1500 treballaren a la Seu o per la Seu 34 ferrers i 13 serrallers. (val a dir que els ferrers moltes vegades també feien feines de serraller i a l’inversa)

El ferro:

Sense ferro, s’hagués pogut fer la Seu, o qualsevol altra obra similar? Si no s’haguessin fabricat i reparat les eines que feien servir el pedrers i els fusters difícilment. De fet 9 dels 47 ferrers emprats a la Seu es dedicaren exclusivament a esmolar els pics, broques, tascons, malls, maces, destrals i tot tipus d’eines emprades pels altres treballadors. Feina que realitzaven fins i tot a peu de la pedrera.

Mines:

Miners treballant a la mina.

Les tècniques evolucionaren entre els segles XI y XIII: s'excavaren pous i galeries, els minerals es pujaven a la superfície en cabassos de cuir amb l'ajut de torns manuals o de tracció animal i, més tard, de molins d`aigua. Els miners, aïllats al principi, formen comunitats independents; i acaben formant-se societats comercials, en les quals participen nobles, ordres de monjos i mercaders.

La mineria del ferro a Catalunya.

Siderúrgia:

Després d`un període d`estancament, l`activitat es recupera al segle XV, primer amb la metal•lúrgia dels metalls preciosos -amb els quals es fan monedes- i després amb la metal•lúrgia del ferro, modernitzada mitjançant les manxes hidràuliques, els alts forns a 1.200° C i els molins en els quals es bat la fosa. Com que l`energia per a la fosa del mineral prové del carbó de llenya, la metal•lúrgia s`implantà prop dels grans boscos.

El procés metal.lúrgic.

La farga:

El ferrer cremava el carbó sobre un foc a terra fet generalment de totxos o pedra. Un aprenent movia una enorme manxa per a mantenir el foc encès i augmentar la temperatura. Després el ferrer posava las peces de ferro a escalfar damunt el foc i segons el color que prenien i el toves que estaven, les modelava a l'enclusa. Quan les peces estaven al roig viu podien soldar-se amb facilitat.

La Farga Catalana.

El taller:

Reixes i portes de ferro enreixades. Panys i les seves claus. Frontisses... Claus, bisos, cargols... Produir i reparar tot tipus d’eines i esmolar-les, les noves i les que es portaven per tal menester. Xapes, claus i ferradures. Els ferrers no sol forjaven grans peces de metall, sinó que també feien farratges per a carros i frens per a cavalls. Altra feina important era la de fer claus (els cargols i visos no aparegueren fins el segle XVI) per a una gran varietat d’usos com: per les teulades, ferradures, mobles i eines. Les ferradures dels cavalls era altra de les activitats més importants. Consistia en clavar-li al cavall unes peces de ferro en forma d'U als cascos, a la fi d`evitar que es fes mal quan caminava per terrenys rocosos. Alguns ferrers, estaven especialitzats en aquest tipus de treball, es denominaven: ferradors. Per a ferrar un cavall, primer havia que desclavar la ferradura vella, llimar-li els cascos i després forjar-li la nova ferradura a la mesura exacta i fer els claus per a subjectar-la.

La llotja:

Produir i reparar tot tipus de ferros necessaris. Esmolar eines.

L’obra:

Ajudar a muntar reixes i portes reixades, així com muntar frontisses i panys a les portes i finestrals de fusta.

A mes a més dels 47 ferrers i serrallers, als llibre de l’obra estan documentats 60 menestrals que es dedicaren a la producció de tot tipus d’eines i estris necessaris per dur a terme les obres de la Seu.

Els seus subordinats:


Ferrers. Eygentliche Beschreibung. Hans Sach. 1543.


La Farga Catalana.

És una producció de la Xarxa Temàtica "L'home i el ferro a Catalunya" amb el suport del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Mall de Martinet.

La Farga Rossell (Andorra). Una pàgina excel·lent. .

Ferrers. Eygentliche Beschreibung. Hans Sach. 1543.


Ferrers. Eygentliche Beschreibung. Hans Sach. 1543.


Bibliografia.

  • Preu i salaris a la Lleida dels segles XIV i XV segons els llibres d’obra de la Seu. Tesí Doctoral de M. Caterina Argilés i Aluja. ISBN: 84-89727-64-3. Depósito Legal: S. 54-98. servei de Publicacions, Universitat de Lleida.

Blacksmith's wife forging nails. Holkham Bible Picture Book. England, circa 1320-1330.