Tornar a l'índexMANAIES DE BESALÚ

Besalú (Garrotxa) 48 MANAIES
Repassats amb deteniment el llibre d'actes i el de comptabilitat de la Congregació dels Dolors de Besalú, no trobo en el primer cap referència als "manaies" i sí en el segon aquestes poques notícies que a continuació es transcriuen literalment:

Nov. 1742. "Item. se ha entregat al Señor Vicens Man˙ach per compondrer los vestits dels mana˙as1 en lo die se feu la festa dels Dolors. Quatra sous bars. dich. 11. 4 &. " (foli 156)

27-3-1763. "It. tinch pt. a Vicens Man˙ach Cirurgia de Besalú per lo que li falta per pagar lo gasto dels Man˙as2 del dia de la processo dels Dolors proxim passat a mes de lo Que se li fou entregat per los Comissaris de dit dia un sou y vu˙t diners bars. Y no ne cobri recibo Dich. 11. 1 & 8. " (foli 90)

(A continuació). "It. tinch pagt. a Llorens Cudina per una llauna comprá en Gerona per fer lo sim dels bastons de alguns man˙as Y no ne cobri recibo La quantitat de 2 & 8 bars. dich. 11. 2 & 8."
NOTES:

1. La paraula "manayas" (correcta) ha tingut, però, de sofrir una correcció pel propi amanuense, que era el receptor de la Congregació Joan Bta. de çafont.

2. En aquesta anotació i en la següent els manaies vénen amb aquesta grafia, i el receptor era el mateix çafont.

Del que ve transcrit resulta que la 1a notícia coneguda sobre els manaies de Besalú és de 1742. Fins i tot fóra acceptable com hipòtesi, conjecturar el seu origen a la processó en aquesta data, i per directa intervenció del senyor Manyach, cirurgià de Besalú.

Si no es troben més referències sobre els manaies, es deu al fet (segons es dedueix clarament a través de la comptabilitat de la congregació) que els detalls de la processó s'encarregaven als comissaris, als quals anualment la Congregació ja els lliurava una quantitat per les despeses. I solament s'anoten per separat aquelles despeses "extres".

Convé tenir present que la processó a través dels anys es va enriquint amb nous elements: tàlem, penó, certs passos vivents, cant de la Salve...

Josep M. Solà-Morales
HISTORIADOR