Tornar a l'índexSOLDATS ROMANS DE MIERES

Mieres (Garrotxa) 30 MANAIES

Processó de la Mare de Déu dels Dolors.

El Manípul de manaies de Mieres ha estat vinculat, des del seu naixement, a la festa dels Dolors i més concretament a la tradicional processó que es verifica en aquesta diada.

La fundació de la Congregació de Nostra Sra. dels Dolors té el seu origen a l'Ordre dels Servents de Maria (Servites) l'any 1233 a la ciutat de Florència.

A la Diòcesis de Girona, l'Ordre dels Servites es va fundar l'any 1605 i també amb ella es difon la devoció a la Verge dels Dolors. A Mieres la fundació de la festa dedicada als Dolors de la Verge data del començament del s. XVIII, i s'ha conservat fins als nostres dies.

Cal esmentar que Catalunya s'ha distingit sempre per la seva devoció ben arrelada a la Mare de Déu i una de les més esteses és la que té relació amb les processons i, entre aquestes, les dedicades a la Verge en la seva advocació dels Dolors i que se celebra el divendres de Passió.
La processó dels Dolors, així anomenada pel poble de Mieres, és molt probable que d'antuvi fos dedicada exclusivament a la Verge, i que el Dijous Sant hom fes al poble una representació de la Passió de Jesucrist en plena plaça del poble, a l'aire lliure. Més tard -és molt difícil de poder-ne precisar la data- la representació i la processó, possiblement per obviar dificultats, s'uniren en un sol acte, tal com es desenvolupa avui, ens fa aquesta impressió. El diàleg que n'ha restat i que es recita com introducció a la processó és la representació escrita per fra Antoni de Sant Jeroni el 1773, i si tenim en compte que la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors fou fundada a Girona el 22 de juny de 1687, a Besalú el 1699 i que el seu fundador, el doctor Jerònim Talavera, clergue de Barcelona, era alhora prior del Santuari del Collell (1686-1736), molt a prop del poble, cal pensar que l'erecció de la Confraria dels Dolors a Mieres devia ésser també al començament del s. XVIII.Tot això ens porta a la conclusió que de bon principi els pietosos confrares organitzaven la processó dels Dolors, i més tard, en popularitzar-se el text i la representació del dit fra Antoni de Sant Jeroni que es difongué ràpidament, processó i representació de la Passió, derivaren, com s'ha dit, cap a l'actual estadi de fusió i unió en un sol acte.
No hi ha constància de la data exacta de la presència dels manaies a dita processó, però en una de les escenes que es conserva encara en la representació que té lloc dins el recinte de l'església a l'inici de la processó, i escrita, com hem esmentat, per fra. Antoni de Sant Jeroni, hi ha un diàleg entre Judes i el Sanedrí i entre Jesús i el capità dels armats. La qual cosa ens dóna a entendre que la presència dels soldats romans a la processó ja tenia lloc el s. XVIII.

Com podem veure, el Manípul de manaies ha tingut i té en l'actualitat un paper molt important en eixa processó, que cada any la vila de Mieres realitza pels carrers del poble homenatjant la Verge en la seva invocació dels Dolors.

Mn. Joan Prat