Índex 1 BAT Matemàtiques Aplicades Ciències Socials - Llibre Editorial Mc Graw Hill

Temari:
  0. Comecem
  1. Nombres racionals
  2. Fraccions i nombres decimals
  3. Operacions amb nombres racionals
  4. Percentatges
  5. Equacions de primer grau
  6. Equacions de segon grau
  7. Equacions biquadrades
  8. Equacions irracionals
  9. Sistemes d'equacions irracionals
  10. Variacions
  11. Permutacions
  12. Combinacions
  1. Nombres reals
  1. Introducció
  2. Nombres que no són racionals
  3. Nombres irracionals
  4. Representació gràfica dels nombres irracionals
  5. Nombres reals
  6. Operacions amb nombres reals
  7. Arrels i potències
  8. Propietats de les arrels
  9. Operacions amb arrels
  10. Racionalització de denominadors
  11. Solucions d'inequacions i recta real
  12. Notació científica
  2. Polinomis
  1. Polinomis amb una indeterminada
  2. Operacions amb polinomis
  3. Divisió de polinomis
  4. Teorema del residu
  5. Divisibilita de polinomis
  6. Arrels d'un polinomi
  7. Factorització d'un polinomi
  8. Màxim comú divisor i mínim comú múltiple de polinomis
  9. Fraccions algèbriques
  10. Operacions amb fraccions algèbriques
  11. El binomi de Newton
  3. Funcions
  1. Idea intuitiva de funcions
  2. Concepte de funció
  3. Domini i recorregut d'una funció
  4. Operacions amb funcions
  5. Funció inversa d'una funció
  6. Característiques generals de la gràfica d'una funció
  7. Funcions lineals
  8. Interpolació lineal
  9. Funcions quadràtiques
  10. Funcions de proporcionalitat inversa
  11. Funcions definides a trossos
  4. Progressions i successions
  1. Successions
  2. Successions monòtones
  3. Progressions aritmètiques i geomètriques
  4. Límit d'una successió
  5. Operacions amb succesions
  6. Límits de successions convergents
  7. Límits de successions divergents
  8. Càlcul de límits
  9. El número e
  5. Funcions exponencial i logarítmica
  1. Potències d'exponent real
  2. La funció exponencial
  3. Equacions exponencials
  4. La funció logarítmica
  5. Equacions logarítmiques
  6. Aplicacions d ela funció exponencial i logarítmica
  6. Matemàtica financera
  1. Introducció
  2. Interés simple
  3. El descompte comercial
  4. Interés compost
  5. Equivalèncias de taxes d'interés
  6. Taxes d'interés anuals amb períodes de capitalització inferiors a un any
  7. Taxa nominal i taxa anula equivalent
  8. Concepte general d'anualitat
  9. Anualitat de capitalització
  10. Anualitats d'amortització
  7. Estadística descriptiva
  1. Introducció
  2. El llenguatge estadístic
  3. Gràfics estadístics
  4. Paràmetres de centralització i dispersió
  5. Càlcul del paràmetres estadístics d'una variable contínua
  8. Distribucions bidimensionals
  1. Introducció
  2. Diagrames de dispersió
  3. Mesures de correlació
  4. Regressió lineal
  9. Probabilitat
  1. Introducció
  2. Le llenguatge de successos
  3. Probabilitat d'un succés
  4. Definiació axiomàtica de probabilitat
  10. Distribució de probabilitat
  1. Funció de probabilitat d'una variable aleatòria
  2. La distribució binomial
  3. Variable aleatòria contínua
  4. La distribució normal
  5. Aproximació d'una distribució binomial per una normal