Matemàtiques - 4 ESO - Estadística descriptiva

   1-Estadística
   • Estadística descriptiva
    • Variable estadística
    • Població
    • Tipus de variables estadístiques
     • Qualitativa
     • Quantitativa: Discreta, contínua
   • Estadística inferencial. Mostra

   2-Organització de les dades
   • Taules de freqüències: Absolutes, relatives, %, , acumulades
   • Diagrames: de barres, polígons, de sectors, pictogrames

   3-Paràmetres estadístics
   • Centralització: Moda, mediana, mitjana
   • Dispersió: Rang, desviació mitjana, variància, desviació típica, centils (percentils)
   • Coeficient de variació

   4-Exercicis . Cal saber-los fer, en funció del tipus d'exercici:
   A ma, amb calculadora, full de càlcul i no només de forma exclusiva