Matemàtiques - 4 ESO - Funcions, generalitats, funció lineal

   Recursos externs:
   -Conceptes bàsics
   • Què i per a què? Dependència d'una cosa respecte d'una altra
   • Formes de representar una funció: Gràfica, enunciat, taula de valors, fórmula
   • Variable independent i variable dependent
   • Domini, recorregut
   • Punts de tall amb l'eix x. Arrels
   • Punt de tall amb l'eix y. Ordenada a l'origen
   • Asímptotes verticals. Asímptotes horitzontals
   • Continuïtat, discontinuïtat
   • Monotonia, creixement i decreixement
   • Extrems relatius, màxims i mínims
   • Concavitat, convexitat, punts d'inflexió
   • Periodicitat

   -La recta. Funció Lineal
   • y = ax. Pendent
   • y = ax + b. Ordenada a l'origen
   • Trobar l'equació d'una recta a partir de dos punts
   • Trobar l'equació d'una recta a partir del pendent i un punt
   • Equació general
   • Funcions definides a trossos

   -Taxa de variació mitjana

   -Exercicis

   -Solucions d'alguns exercicis