Matemàtiques - 4 ESO - Tema 2 - Polinomis i fraccions algebraiques

   0-Polinomis (recordatori)

   • Suma i multiplicació de nombres enters (+ i )

     Suma d'enters + :
       + 2 + 5 = 7
      
       - 3 - 6 = -9
      
       -4 + 8 = 4
      
       +4 - 7 = -3
      
     Multiplicació d'enters :
       (+2) (+6) = +12
      
       (-3) (-7) = +21
      
       (-4) (+7) = -28
      
       (+3) (-2) = -6
      


   • Polinomis amb una indeterminada

     Expressions del tipus:

      `x-3`

      `x^3+2x^2-3x`

      `3x^2-x+2`


   • Grau del polinomi

     L'exponent de la x més gran. En el cas dels polinomis anteriors:

      `x-3` => grau 1

      `x^3+2x^2-3x` => grau 3

      `3x^2-x+2` => grau 2

      Fins hi tot un número sol, com el `5`, el podem considera com un polinomi de grau 0


   • Valor numèric

     Donat un polinomi: `P(x)=3x^2-x+2`

     Donat un número: `1`

     Anomenem valor numèric `P(1)` al resultat del càlcul de substituir la `x` per el número donat, en el nostre cas `1`

     `P(1)=31^2-1+2=4`

     El valor numèric del mateix polinomi respecte el número: `-2`

     `P(-2)=3(-2)^2-(-2)+2=34+2+2=16`


   • Identitats notables

     `(a+b)^2=a^2+2ab+b^2`

     `(a-b)^2=a^2-2ab+b^2`

     `(a+b)(a-b)=a^2-b^2`


   • Operacions, +,-,

     Suma + :
      +4x4 - 3x3 + 5x2 + 4x - 8
      -2x4    + 2x2 - 6x + 3
     -----------------------------
      +2x4 - 3x3 + 7x2 - 2x - 5
     
     

     Producte :
      
      +4x4 - 3x3 + 5x2 + 4x - 1
      -3x2 - 2x + 5
     -----------------------------
      -12x6 + 9x5 - 15x4 - 12x3 + 3x2
         - 8x5 + 6x4 - 10x3 - 8x2 + 2x
            + 20x4 - 15x3 + 25x2 + 20x - 5
     -----------------------------------------
      -12x6 + x5 + 11x4 - 37x3 + 20x2 + 22x - 5
     
     
     
     

   • IMPORTANT: resolució de l'equació de segon grau