Matemàtiques - 4 ESO - El nombre real

   0-Els nombres
   • Naturals
   • Enters
   • Racionals, decimals

   1-El nombre real
   • Nombres irracionals
   • Conjunt dels nombres reals, Arrel quadrada de 2, nombre d'or, Pi, nombre e
   • La recta real
   • Intervals, semirectes i desigualtats

   2-Radicals
   • Arrels

     `root(n){a} = x \ \ tal\ que\ \ x^n = a`

     aix

     `root(4){81} = 3 \ \ per\ qu\ \ 3^4 = 81`


   • Expressar les arrels com a potències d'exponent fraccionari

     `root(){2} = 2^(1/2)\ \ ,\ \ root(3){5^4} = 5^(4/3)`


   • Calcular qualsevol arrel, qualsevol potència, amb la calculadora
   • Operacions amb radicals

    • Simplificar

      `root(){49} = root(){7^2} = 7^(2/2) = 7`

      `root(3){5^9} = 5^(9/3) = 5^3`

      `root(6){6^3} = 6^(3/6) = 6^(1/2) = root(){6}`


    • Reduir a índex comú

    • Treure factors fora de l'arrel

    • Producte i quocient d'arrels d'índex comú

    • Potències i arrels

    • Sumes i restes, treure factor comú

    • Racionalitzar fraccions amb denominador un radical