orientacions per a la classe

acció
Antic Règim
Borsa
burgesia 
capital 
capitalisme 
colònia industrial
delme
domestic system (angl.)
economia de mercat 
empresari 
enclosure (angl.)
fàbrica
factory system (angl.)
feudalisme
gremi
guaret
industrialització 
inversió
lliurecanvisme
ludisme
manufactura
metal·lúrgia
productivitat
proletariat
proteccionisme
Revolució Industrial
serf
siderúrgia
societat anònima 
tèxtil
acción
Antiguo Régimen
Bolsa
burguesía
capital
capitalismo
colonia industrial
diezmo
domestic system (angl.)
economía de mercado
empresario
enclosure (angl.)
fábrica
factory system (angl.)
feudalismo
gremio
barbecho
industrialización
inversión
librecambismo
ludismo
manufactura
metalurgia
productividad
proletariado
proteccionismo
Revolución Industrial
siervo
siderurgia
sociedad anónima
textil
càrtel
crisi econòmica
deflació
dumping (anglès)
holding (anglès)
monopoli
oligopoli
societat anònima
taylorisme
trust
zaibatsu (japonès)
cartel
crisis económica
deflación
 

monopolio
oligopolio
sociedad anónima
taylorismo
trust

tornar a la pàgina principal