orientacions per a la classe

CATALÀ

absolutisme
Administració pública (*)
Antic Règim (+)
assemblea constitucional (*)
assemblea legislativa (*)
béns nacionals (*)
burgesia (+)
centralisme  
ciutadà
clergat (*)
codi civil (*)
concordat
Constitució (*)
delme
departament (*)
desamortització
Despotisme Il·lustrat (*)
divisió de poders (*)
Dret (*)
estament (*)
Estats Generals (*)
Estat (*)
feudalisme (*)
funcionari 
girondí
govern (*)
jacobí
liberalisme (*)
nació (*)
noblesa (*)
poder judicial (*)
prefecte
quaderns de greuges (*)
revolució burgesa o liberal (*)
sans-culotte (*)
secularització 
serf (*)
sistema fiscal o fisc (*)
sobirania nacional (*)
Tercer Estat (*)

CASTELLÀ

absolutismo
Administración pública (*)
Antiguo Régimen (+)
asamblea constitucional (*)
asamblea legislativa (*)
bienes nacionales (*)
burguesía (+)
centralismo  
ciudadano
clero (*)
codigo civil (*)
concordato
Constitución (*)
diezmo
departamento (*)
desamortización
Despotismo Ilustrado (*)
división de poderes (*)
Derecho (*)
estamento (*)
Estados Generales (*)
Estado (*)
feudalismo (*)
funcionario 
girondino
gobierno (*)
jacobino
liberalismo (*)
nación (*)
nobleza (*)
poder judicial (*)
prefecto
cuadernos de agravios (*)
revolución burguesa o liberal (*)
sans-culotte (*)
secularitzación 
siervo (*)
sistema fiscal o fisco (*)
soberania nacional (*)
Tercer Estado (*)

CATALÀ

autodeterminació. (*)
autonomia. (*)
confederació. 
descentralització. 
Estat. (+)
federalisme. 
independentisme. 
irredentisme. 
nació-estat. (*)
nació. (+)
nacionalisme conservador. (*)
nacionalisme. 
nacionalitat. (*)
pangermanisme. (*)
panslavisme. (*)
plebiscit. 
referèndum. 
romanticisme. (*)
separatisme. 
unió dinàstica. (*)
unió duanera. (*)
unitarisme. 
xenofòbia. 
xovinisme. (*)

CASTELLÀ

autodeterminación. 
autonomía. 
confederación. 
descentralización. 
Estado. 
federalismo. 
independentismo. 
irredentismo. 
nación-estado. 
nación. 
nacionalismo conservador. 
nacionalismo.
nacionalidad. 
pangermanismo. 
paneslavismo. 
plebiscito. 
referéndum. 
romanticismo. 
separatismo. 
unión dinástica. 
unión aduanera. 
unitarismo.
xenofobia. 
chovinismo.

tornar a la pàgina principal