orientacions per a la classe

català castellà
apartheid.
colònia. 
colònia de poblament.
colònia d'explotació.
colonialisme. (*)
colonització. (*)
Commonwealt. 
condomini.
Domini. 
imperialisme. (*)
Mandat. (*)
Metròpoli.
neocolonialisme. (*)
pacte colonial. (*)
Pied noir (fr.).
Protectorat.
racisme.
república bananera. (*)
societat geogràfica.
subdesenvolupament. (*)
xenofòbia. (+)
apartheid.
colonia. 
colonia de poblamiento.
colonia de explotación.
colonialismo. 
colonización.
Commonwealt.
condominio.
Dominio. 
imperialismo.
Mandato.
Metrópoli.
neocolonialismo. 
pacto colonial.
Pied noir (fr.).
Protectorado.
racismo.
república bananera.
sociedad geográfica.
subdesarrollo.
xenofobia.

 
 
tornar a la pàgina principal