mapes 

Al llarg del curs cada alumne completarà els mapes d'Europa corresponents a cada període. Aquests són els propossats.
En cada cas cal fer una llegenda i incloure les informacions més rellevants, especialment els canvis polítics.
BIBLIOGRAFIA: Historia del mundo moderno. Vol. XIV Atlas. Ed. Sopena. Barcelona, 1980. (Es pot consultar a la biblioteca de l'Infanta).

PER IMPRIMIR ELS MAPES POTS BAIXAR-LOS CLICANT SOBRE LA IMATGE I FER "ARXIVA AQUESTA IMATGE COM A",
AIXÍ PODRÀS TREBALLAR AL TEU ORDINADOR ABANS D'IMPRIMIR-LOS.

Si els vols imprimir directament clica la versió en format PDF (columna dreta). Cal que tinguis instal·lat l'Acrobat Reader
 
 

1750 Europa cap al 1748 1748.pdf

1815 Congés de Viena 1815.pdf

1914 La vigília de la I Guerra Mundial 1914.pdf

1926 l'Europa d'entreguerres 1926.pdf

1945 l'Europa de Jalta i Postdam 1945.pdf

1993 Europa després de la caiguda del mur de Berlín 1993.pdfMapa dels imperis colonials l'any 1914 :

Cal acolorir les diferents colònies amb el mateix color que la metròpoli corresponent i fer un comentari, escrit, del mapa.

Per a comentar un mapa històric pots seguir aquesta pauta:


1. PRESENTACIÓ DEL MAPA

a) Identificar el tema del mapa i establir-ne la data o època.
b) Establir l'espai geogràfic i els diferents territoris implicats.
c) Explicar la llegenda i els símbols del mapa per tal de saber el tipus d'informació que ens dóna.

2. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI

a) Descriure, amb detall, la situació que ens mostra el mapa, tot comentant els elements diversos que hi apareixen.
b) Comparar, si s'escau, el mapa amb d’altres que puguin ajudar a comprendre'l més detalladament. Els mapes solen reflectir una evolució o remarcar algunes diferencies. Per això sempre és recomanable comparar el mapa que estem analitzant amb el mapa cronològicament anterior.
a) Explicar el context històric del mapa, és a dir, relacionar la informació que ens dóna amb els coneixements històrics que tenim del tema.
b) Constatar la importància històrica dels fenòmens representats i exposar les causes que els han motivat.
c) Valorar la durada i l'efectivitat real de la nova ordenació territorial o de la situació econòmica o demogràfica que reflecteix el mapa. També cal apuntar els factors nous que provocaran la modificació del mapa, és a dir, els responsables que el mapa no sigui definitiu.

4. CONCLUSIONS

a) Valorar les conseqüències a llarg termini que es derivaran dels fets representats al mapa.
b) Resumir els conceptes i els fenòmens principals que s'han tingut en compte en explicar el mapa.

GUIA PER AL COMENTARI DE: Els imperis colonials l'any 1914


1. Presentació

a)Precisa el tema del mapa i estableix-ne la cronologia.
b)Precisa l'espai geogràfic que abraça el mapa.
c)Precisa el significat dels colors i de la llegenda.

2. Descripció

a)Exposa els territoris que abracen cadascun dels imperis colonials. Quins són els més grans? I els més petits? Estan equilibrats? Quins països fora d’Europa participen de l'expansió colonial? Quines són les seves línies d'expansió?
b)Busca un mapa d’Àfrica del principi del segle XIX i compara'ls. Valora el grau diferent d’ocupació colonial dels continents. Quins han estat més afectats per la colonització?

3. Interpretació

a)Van produir-se enfrontaments o problemes a causa de les rivalitats colonials? Com es van intentar de resoldre
b)Explica les causes que van motivar l’expansió colonial de les potencies europees.
c)Van haver-hi rivalitats que es van perllongar fans a la Primera Guerra Mundial?

4. Conclusions

a) Quan van començar a esquarterar-se aquests imperis? Fins quan van perviure?
b) Quan van començar a aixecar-se veus contra el domini colonial?

Tret de GARCIA,M.: GATELL, C.: Nou Temps. Història del món contemporani. Ed. Vicens Vives. Barcelona
 
 
 
 

 tornar a la pàgina principal