Inici

Documents locals ( Recull de cites )

És essencial preservar l’entorn i la natura del terme municipal: cal créixer però preservant l’entorn. L’entorn natural és un dels elements patrimonials més ben valorats. L’entorn natural es veu afectat per la problemàtica de la manca de disciplina urbanística, la disminució progressiva del sòl agrícola, l’existència de pedreres i per mancances de manteniment i de gestió. A banda de tota la zona forestal, el municipi viu d’esquenes a la riera que presenta un gran interès com a element natural d’elevada biodiversitat i com a espai de lleure. (p. 85)

“… es constata la necessitat d’integració de les urbanitzacions davant de la manca de cohesió dels diferents nuclis del municipi. (..), hi ha una manca d’integració i participació al municipi. Cal afavorir l’acostament al municipi de les urbanitzacions i treballar el sentiment de pertinença, que augmentarà la corresponsabilització necessària per vetllar els entorns. En aquest sentit s’apunta a la necessitat que el poble no es converteixi en un poble estrictament residencial - “dormitori”. (p. 60)

Argentona però no és igual per a tothom. Es constaten diferències rellevants quant al sentiment d’identitat de la població, atribuïbles a una combinació del factor d’anys viscuts al municipi i del factor territorial, és a dir, dels diversos nuclis residencials. Si bé la identitat “de poble” és un factor diferenciador i fins i tot d’atracció per la població nouvinguda, aquest sentiment ha de ser integrador i flexible, ha d’arribar a tothom i s’han d’adaptar els factors d’identitat dels diferents nuclis residencials i segments de la població.( p. 85)