Pronunciem

 

 

 

Presentació

 

El projecte PRONUNCIEM desenvolupa una sèrie d’activitats didàctiques interactives adreçades a introduir l’alumnat nouvingut d’ensenyament secundari en la pronúncia bàsica del català central. Les activitats interactives treballen tant la identificació perceptiva dels sons com la seva producció a partir de la repetició i la imitació.  El projecte Pronunciem incorpora novetats en la didàctica de la pronunciació pel fet d’atorgar la mateixa rellevància als suprasegments del català (accent, entonació) com als segments concrets (vocals, consonants) per tal que l’alumnat pugui identificar contextualment els elements que caracteritzen la llengua catalana.

 

Les activitats es presenten en dos blocs diferenciats:

·         El primer bloc treballa ELEMENTS SUPRASEGMENTALS, com l’accent i l’entonació. El català és una llengua anomenada d’accent lliure, ja que l’aparició accentual depèn del tipus de paraula (agudes, planes i esdrúixoles) i del ritme de l’elocució. Les activitats d’entonació treballen la percepció i la producció dels patrons entonatius més bàsics del català: declarativa, interrogativa, admirativa.

·         El segon bloc treballa L’ARTICULACIÓ DELS FONEMES CATALANS, les vocals (tòniques i àtones) i les consonants del català, tant de manera aïllada com en context dins de paraules. Es presenten per a cada so fotografies i dibuixos que reprodueixen idealment l’articulació, per tal de facilitar la identificació del so i sobretot a la pronúncia posterior. Hi ha un apartat d’introducció que té com a utilitat la familiarizació de l’usuari amb els dibuixos i el lèxic dels fenòmens articulatoris. S’han elaborat també uns itineraris específics per a les set llengües amb més presència d’immigració a Catalunya. Aquests itineraris repassen les articulacions més diferenciades que presenta el català en relació amb les llengües d’origen.

 

Totes les activitats contenen un gran nombre de grafismes per ajudar a interpretar els exponents lingüístics treballats, tant pel que fa als continguts com a la pràctica. Els gràfics han permès simplificar els continguts de manera que les activitats són al mateix temps agradables i senzilles; l’alumnat les pot resoldre autònomament, amb un seguiment puntual per part del professorat. El botó GUIA PDF conté un document que explica més detalladament la metodologia i els continguts utilitzats.