La prehistòria. Les primeres civilitzacions (CS12) / Continguts

7

8

PAC 1. La prehistòria i la història. Introducció

 

Activitat de text. Ordenar paraules / 1pac01.txa

La prehistòria i la història

La història, en termes generals, és la ciència que estudia els fets i els esdeveniments de la humanitat. Es divideix en dues parts:

La Prehistòria estudia des dels orígens més antics de la humanitat fins a la invenció de l’escriptura (entre 2 i 3 milions d’anys)

La Història abasta des de la invenció de l’escriptura fins al moment actual (uns 6.000 anys). La Història, per tant, és la ciència que estudia els esdeveniments del passat a través dels testimonis i documents escrits.

Dividim la Història en quatre períodes:

L’Edat Antiga (des de més o menys el 4.000 aC fins al 476 dC)

L’Edat Mitjana (dura gairebé mil anys, entre el 476 i el 1.453). 

L’Edat Moderna (des del 1.453 fins el 1789)

L’Edat Contemporània (des del 1.789 fins a l’actualitat)

 

Associació normal  / 1pac02.ass

Identifica cada període històric

Prehistòria

Edat Antiga

Edat Mitjana

Edat Moderna

Edat Contemporània

Estudia des dels orígens més antics de la humanitat fins a la invenció de l’escriptura

Des del primer text escrit que es coneix (cap al 4.000 aC) fins al 476 dC, any de la caiguda de l’imperi romà d’Occident

Entre el 476, caiguda de l’imperi romà d’Occident, i el 1453, caiguda de l’imperi romà d’Orient a mans dels turcs

Entre el 1453, caiguda de Constantinoble a mans dels turcs, i el 1789, any de la Revolució Francesa

va des de la Revolució Francesa (1789) fins al moment actual

 

Trencaclosques doble / 1pac03.puz

Refés aquesta línia del temps {lintemps.gif}

 

Associació normal / 1pac04.ass

Tipus de fonts

Fonts materials

Fonts escrites

Fonts orals

Fonts visuals

Edificis i construccions antigues, ruïnes, objectes quotidians, mones, eines, escultures, restes d’esquelets de persones o animals...

Testaments, diaris personals, cartes, llibres d’història, mapes...

Entrevistes, declaracions...

Fotografies, quadres, dibuixos, pel·lícules...

 

Associació normal / 1pac05.ass

Relaciona cada imatge amb un tipus de font històrica

Fonts materials

Fonts escrites

Fonts orals

Fonts visuals

{material.gif}

{escrita.gif}

{oral.gif}

{visual.gif}

 

Associació simple  / 1pac06.ass

Relaciona cada concepte

Prehistòria

Història

Fonts històriques

Restes del passat

Fonts materials

Fonts orals

Fonts escrites i gràfiques

Període de temps des de que tenim coneixement dels primers éssers humans fins a la invenció de l’escriptura

Període des de l’origen de l’escriptura fins als nostres dies

Informacions que ens ajuden a saber com es vivia en el passat

Materials que ens permeten saber com vivien, menjaven, caçaven... els nostres avantpassats

Estris, monuments, figures, objectes, estàtues, joies...

Tradicions conservades de generació en generació

Pintures, gravats, escrits, llibres, fotografies...

 

Associació normal / 1pac07.ass

Característiques de cada període històric

Edat Antiga

Edat Mitjana

Edat Moderna

Edat Contemporània

La polis, és a dir, les ciutats i els estats independents del món mediterrani

El feudalisme. Fins al segle XII la majoria de la gent viu al camp, i el poder és en mans de la noblesa i l’església

Es formen els primers estats europeus (França, Anglaterra, Espanya...). És el temps de les monarquies fortes. La burgesia guanya poder i el perden els nobles

Té dos períodes importants: el liberalisme (la burgesia arriba al poder mitjançant diverses revolucions), i la consolidació de la classe obrera (democràcia i eleccions per sufragi universal)

 

Activitat de text. Ordenar paraules / 1pac08.txa

La cronologia dels fets històrics

Per situar cada fet històric a la seva època cal reconèixer el segle en què va passar.

Als països de tradició cristiana es pren l’any 1 com a punt de partida. L’any 1 és l’any de naixement de Jesucrist.

Els anys i segles anteriors a l’any 1 van acompanyats de les sigles a.C. (abans de Crist), i es comptes cap enrera. Així, el segle III a.C. comprèn el període entre l’any 201 al 300 abans de Crist.

Els anys i segles posteriors a l’any 1 es compten cap endavant, i poden portar o no les sigles d.C. (després de Crist). El segle V, per exemple, comprèn entre els anys 401 i 500 després de Crist.

Altres cultures compten els anys de manera diferent:

Els musulmans, per exemple consideren que el seu any 1 és el 622 d.C., quan Mahoma va fugir de La Meca. El 2.003 nostre es correspon al 1.381 dels musulmans,

Els hebreus, que no reconeixen Jesús com a fill de Déu, compten els anys a partir de la creació del món, que han deduït a partir de l’anàlisi de la Bíblia. L’any 2.003 nostre es correspon al 5.763 per als jueus.

 

Associació normal / 1pac09.ass

Posa cada període al segle que li correspon

V a.C.

IV a.C.

III a.C

II a.C.

I a.C.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

500 a 401 a.C.

400 a 301 a.C.

300 a 201 a.C.

200 a 101 a.C.

100 a 1 a.C.

1 a 100

101 a 200

201 a 300

301 a 400

401 a 500

501 a 600

601 a 700

701 a 800

801 a 900

901 a 1000

1.001 a 1.100

1.101 a 1.200

1.201 a 1.300

1.301 a 1.400

1.401 a 1.500

 

Trencaclosques d’intercanvi   / 1pac10.puz

Compara, per les proporcions, la durada de cada període històric {1pac09.gif}

 

Associació simple  / 1pac11.ass

Relaciona cada pregunta amb la seva resposta

Qui són els arqueòlegs?

On treballen els arqueòlegs?

Com treballen els arqueòlegs?

Qui són els historiadors?

Què busquen els historiadors?

Busquen restes de temps molt antics i ens diuen de quina època són

A les coves i abrics, als jaciments i a les excavacions

Reconstrueixen els objectes trobats per deduir com vivia l’home en aquella època

Estudien i interpreten els fets del passat

Documents escrits, restes i monuments que permetin descobrir els fets més importants