LA TRANSMISSIÓ ORAL
EN LA PROCESSÓ DE VERGES

 

De Jordi Roca i Rovira

COMUNICACIÓ AL VII COL·LOQUI DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE POUR L'ÉTUDE DU THÉÂTRE MÉDIÉVAL

GIRONA, JULIOL DEL 1992

 

 

 

 

Origen de la transmissió oral

Hem de considerar en primer lloc que la transmissió oral es produeix en aquelles cultures o en aquells segments de població que, per les raons que sigui, no tenen un accés a l'alfabetització. És per tant un recurs per a mantenir viu un fet cultural concret a través del temps i conservar-lo així per a les generacions posteriors.
El significat de transmissió oral anirà per tant lligat al concepte de cultura oral i al concepte de conservació. Normalment la transmissió es produeix per mímesi. El receptor acumula no pas únicament les paraules concretes, sinó que imita també l'entonació, el ritme, i moltes vegades també el gest amb què s'acompanya l'emissor. Una vegada el receptor ha fet seu el missatge, es pot convertir en un fidel transmissor per a generacions posteriors.
Totes les dades retingudes pel receptor s'acumulen a la memòria, però com que la memòria humana és inestable com a suport de conservació d'informació, es poden produir variacions, tant per pèrdua d'informació com per innovació de detalls o modernització lingüística i/o contextual. Aquests detalls són, però, modificats la majoria de vegades de manera involuntària, ja que el receptor intenta retenir l'original amb la màxima fidelitat. És per això que posa en joc tota una munió de recursos mnemotècnics (música, mesura de vers, ritme, rima, entonació, pauses, gesticulació), que moltes vegades exagerarà en benefici únicament de la memòria.

Canvis recents: l'alfabetització

El cas concret de la Processó de Verges parteix d'una situació idònia perquè es produeixi un fenomen de transmissió oral. Un poble petit situat en una zona rural del país, on durant molts segles l'alfabetització era privilegi dels pocs representants del clergat i qui sap si d'alguna de les famílies més acomodades.
Possiblement fou el mateix clergat qui va prendre la iniciativa de fer una representació religiosa sobre el drama de la Passió de Jesucrist amb una finalitat clarament apostòlica, tal i com succeïa a la majoria de pobles europeus.
El capellà escull un text i la gent memoritza mitjançant la veu el paper que els correspon. Com que la representació es va repetint per cicles anuals, es va posant en marxa una memorització per repetició per part del públic (la resta del poble) respecte als actors. La garantia de continuïtat estarà assegurada al llarg dels anys, mentre existeixin les mateixes circumstàncies de transmissió i la necessitat social de reproduir el misteri. Poden haver-hi canvis, fins i tot és possible que se substitueixi de cop un text per un altre, però altra vegada la conservació del text, en aquest cas el nou, començarà a partir de zero amb l'actuació dels paràmetres ja indicats.
A mitjan segle XIXè, i pel desenvolupament de la política cultural liberal es promou una llei d'instrucció pública que es proposa d'arribar a totes les capes de Ia població: La llei Moyano. En certa manera hereva del Despotisme Il·lustrat i a semblança de la seva predecessora JuIes Ferry a França, no tenia en compte les diferències culturals que hi havia a l'Estat, i podia haver comportat no únicament la liquidació d'activitats ancestrals dintre de la cultura sinó també de tota la cultura catalana. Afortunadament, un segle XIXè amb multitud de canvis d'orientació política va fer impossible una política cultural unitària que permetés el desplegament de la llei. Així doncs, l'esperit de la llei Moyano no arriba a les zones rurals de les províncies fins pràcticament a finals del segle XIXè o ja entrat el XXè, i en aquells moments ja s'havia produït una força contrària que atenuaria els efectes d'alienació cultural: la Renaixença, amb la revalorització de la cultura popular i la identificació de la terra amb la llengua pròpia.
L'alfabetització arribaria doncs al poble de Verges en temps dels nostres avis. En poc temps tota la població s'escolaritza i desapareix l'analfabetisme, tot i que la gent del poble encara recorda actors de papers principals que no sabien de llegir ni d'escriure.
Aquesta alfabetització ha comportat unes variacions en la transmissió de la Processó que a primera vista semblen importants. Destacarem en primer lloc la castellanització de la dicció. A nivell fonètic és freqüent d'observar la pronunciació de consonants finals mudes en català; un bon exemple en seria la pronunciació de la ce articulada com una dental fricativa, a la manera castellana, o bé la pronunciació de la erra final de bona part dels infinitius que surten en el paper de determinats actors, la qual cosa trairia un aprenentatge del text a partir de la lectura, feta naturalment amb els esquemes castellans apresos a l'escola. Apareixen també en el text alguns castellanismes sintàctics i lèxics de nova creació (recordem que l'obra original és de Fra Antoni de St. Jeroni, i que, com correspon a les obres del seu temps, n'està plena). És possible que la lectura hagi transformat «tenir de» en «tenir que» i alguns altres casos que subtilment s'han castellanitzat.
Els efectes de l'alfabetització han caminat junts amb l'acostament al poble per mitjà dels mass media de models interpretatius professionals que han exercit la seva influència en la mímesi interpretativa dels actors, la qual cosa ha multiplicat l'efecte de la pèrdua dels canals de transmissió tradicional. La manca de companyies de teatre clàssic al nostre país, tant en català com en castellà, que fixessin una dicció per al vers que resultés convincent i digna ha provocat un menysteniment de les característiques del vers que ha arribat fins a la supressió i/o dissimulació de les característiques pròpies de la seva dicció. Així doncs, la rima, que abans era accentuada fins a convertir-se en una acusada cantarella, tendeix a desaparèixer de la pronunciació per l'acusada presència d'encavallaments en els versos, amb la finalitat de fer una pronunciació de la frase més acostada a la prosa que no pas al vers. Naturalment, la pèrdua o dissimulació de la cantarella produeix també un efecte negatiu de cares a la transmissió oral, ja que perd la funció mnemotècnica que inicialment tenia; i la pèrdua de les pauses de final de vers juntament amb l'adopció de les pauses gramaticals acaba per desorientar l'oient i futur transmissor d'uns textos que ja han perdut la seva forma original.
El ritme dels versos, veritable suport de tot el sistema de dicció tradicional i del patró interpretatiu, ha perdut també la seva funció i ha estat substituït per l'entonació gramatical de la frase. Si fem un breu repàs a la història del teatre veurem que en els orígens del teatre romànic les obres no només eren en vers per la seva facilitat de transmissió, sinó que a més a més s'ajudaven de la música i/o del cant per mantenir-se en la memòria. En l'evolució del teatre es perd el cant, però el ritme del vers garanteix en certa manera la funció inicial de mantenir el model d'execució dels versos. El ritme és qui bloqueja els canvis textuals que alterin la mesura dels versos; i si bé els actors poden improvisar o alterar el vers en alguns moments, sempre el model rítmic els condueix dintre les pautes del patró de vers original.
Si analitzem les causes de l'adopció de fórmules interpretatives estranyes a la tradició ens trobarem en primer lloc amb un canvi de mites. La gent normal ja no creu digne d'imitació l'actor que representa un paper en l'obra tradicional, sinó aquell actor professional que sent en el teatre radiat, i que veu en el cinema o la televisió. Aniríem més encertats fins i tot si diguéssim que els futurs actors de teatre tradicional senten vergonya aliena quan observen la interpretació dels qui els precedeixen. Per tant, si desapareix l'actor de formes tradicionals com a model de futurs actors ja es veu que el sistema de transmissió no pot funcionar més enllà en el temps. Valgui per mostra que després de l'adopció quasi general del Misteri de la Passió de Fra Antoni de Sant Jeroni a finals del segle divuitè i principis del dinovè,1 la majoria dels elencs teatrals que representen actualment la Passió han substituït l'esmentat text a començaments del segle actual per textos més moderns i en prosa; com és el cas d'Esparreguera, d'Olesa, d'Ulldecona i tans d'altres.

Manteniment dels recursos orals

Aquest panorama de canvis recents ha afectat la població de Verges en la mateixa mesura que les poblacions que acabem d'esmentar, i, amb tot, ningú no s'ha plantejat canvis tan substancials en el text per poder garantir la pervivència de la tradició. Cal, per tant, analitzar la situació actual del Misteri de la Passió i establir quines són les raons del manteniment d'unes formes que es consideren ja arcaiques en els nostres dies.
Crec que podem afirmar que a la Processó de Verges es mantenen vigents encara els sistemes de transmissió oral que se serveixen dels recursos del vers per a la seva memorització i posterior transmissió, i crec que si això es produeix encara a les acaballes del segle vintè és degut sobretot al fenomen de la Processó dels Petits.
La Processó dels Petits funciona com una veritable escola teatral que ha anat preparant els més menuts del poble per poder substituir en el futur els actors actuals. Aquesta Processó s'ha anat fent de manera paral·lela a la Processó del Dijous Sant al llarg de temps immemoriaI. Els avis del poble ens expliquen encara els papers que hi representaven i no saben pas de ningú que prengués mai la iniciativa de la seva organització. La voluntat d'imitar els grans ha estat la força i el nord d'aquest moviment infantil que de forma autogestionària, i en algunes èpoques fins i tot de manera tenaç per la manca de recursos i l'excessiu abandonament, ha anat gestant actors per al futur. Ara, en l'actualitat, el Patronat de la Processó del Dijous Sant ha pres consciència de la importància d'aquesta Processó alternativa i té cura constantment de mantenir els estímuls dels nens de fins a catorze o quinze anys perquè agafin consciència progressivament de la necessitat que la Processó té d'ells.
La poca base de maduresa cultural dels menuts priva que la influència exterior tingui en ells unes conseqüències negatives per al manteniment de les formes de transmissió tradicionals. Quan encara no saben llegir ja surten a la Processó, tant a la dels grans com a la dels petits, i naturalment assisteixen regularment als assatjos i se'n senten protagonistes. Veuen assajar els qui encara són els seus mites; ja siguin els pares, familiars o veïns. A còpia de repetició d'anys i pel propi estímul de demostrar que ells també són capaços de fer-ho bé, van memoritzant els papers, les diccions, els gestos i el moviment escènic dels grans; ja que per a ells fer-ho bé vol dir fer-ho com els grans. És també freqüent que els petits desitgin fer en la seva rocessó el paper que els seus pares representen en la dels grans, la qual cosa afegeix a la mímesi un treball familiar més constant i més profund que no pas l'assistència als assatjos. Abans era molt freqüent que els papers de la Processó del Dijous Sant passessin de pares a fills, en l'actualitat és també freqüent, però és encara molt més important assenyalar les coincidències de paper entre pares i fills de manera sincrònica en la Processó dels Grans i la dels Petits.
L'absència de text escrit i fins i tot la mateixa incapacitat per llegir fan que es constatin defectes propis de la transmissió oral. Una audició deficient en els assajos provoca errors de dicció que afecten el mateix nom del personatge que executen a la seva processó; així una menuda, que ara ja fa de Samaritana en la Processó dels Grans, es referia al seu nom dins i fora de la representació com a «Sarmalitana». La necessitat de les estructures rítmiques per a la memorització dels versos fa que davant de la improvisació, quan hi ha una falla de memòria, mai no surtin versos hipermètrics; és freqüent constatar canvis de paraules respecte del text original, però sempre mantenen la mateixa estructura sil·làbica: dona per comptes de filla, jueus per comptes de saions, etc... S'assimilen, però, també, els canvis textuals que per la raó que sigui s'han incorporat a la dicció dels grans: «tinc que» per comptes de «tinc de», o «entregar» per comptes de «lliurar», entre d'altres. S'accentua moltíssim la cantarella de final de vers i no dissimulen mai ni una rima, tot i que moltes vegades no són ni conscients del sentit de les paraules que diuen.
Assimilen també tots els recursos no textuals, que els són de gran ajuda quan el paper que representen és un xic llarg. Així doncs, les referències de moviment en l'espai escènic o el mateix gest interpretatiu els serveixen de recordatori d'un text sense que els calgui, per tant, incorporar la figura de l'apuntador. És com si desglossessin el text en múltiples textos més petits que s'encadenen mitjançant les actituds que van representant, fins i tot amb pauses intertextuals exagerades.
Amb tan bon aprenentatge, és comprensible que quan un actor de la Processó dels Petits és cridat a actuar en la Processó del Dijous Sant tingui ja un bagatge interpretatiu i una memorització del paper tan assumida que ni tan sols li cal haver-se de llegir el text des d'un paper escrit. l si ho fa, és només per acabar-se de sentir segur del que diu.

Proposta de futur

La Processó dels Petits ha mantingut les formes de transmissió tradicionals, que són les que donen en definitiva el caràcter de la representació, en els moments que es produïen vacil.lacions importants pels motius que ja hem exposat; per tant, qualsevol proposta de futur passarà per mantenir i potenciar la Processó dels Petits i per oferir-los un model d'imitació que no els dificulti l'aprenentatge mimètic del text i de la seva interpretació.
La dificultat màxima per aconseguir aquest objectiu passa per la impossibilitat i la inconveniència de reproduir les condicions sòcioculturals de fa dos segles; així doncs, caldrà vetllar al màxim pel manteniment dels recursos de mímesi interpretativa dels petits fins a l'edat que ja hagin assimilat una completa alfabetització i una base cultural d'acord amb el món modern; i també caldrà establir, per mitjà d'aquesta base cultural, avui ja universal, un model de dicció i d'interpretació per a la Processó dels Grans que sigui respectuós al màxim amb el text en vers, i que sigui considerada digna pels actors mateixos2.
El primer dels objectius és de moment vetllat pel Patronat de la Processó del Dijous Sant i en major part pels estímuls de les mateixes famílies. Caldria, però, afegir-hi una tasca addiccional per part de l'escola, una tasca de sensibilització cap a la importància de la cultura popular com a signe d'identitat enfront d'una cultura estàndard universal.
El segon dels objectius, dotar la Processó del Dijous Sant d'un model de dicció i d'interpretació en vers que sigui considerat digne, ha estat assumit per la direcció del Misteri des de fa ja dotze anys. Per causa de la manca d'un model interpretatiu de teatre clàssic autòcton i en vers, la solució passa per posar en pràctica els sistemes d'anàlisi de versos i una proposta interpretativa conseqüent que es basa en els estudis que sobre mètrica catalana es contenen en el llibre del professor Salvador Oliva intitulat precisament Mètrica Catalana3. Es tracta de conscienciar l'actor que no interpreti de manera prosaica; que mantingui les constants de mesura i de ritme, i que respecti les rimes i la pausa de final de vers. Caldrà també fer compatibles la dicció de vers i la dicció comprensiva del text, i això és possible si l'actor és capaç de fer dintre del vers les pauses sintàctiques i l'entonació corresponent al sentit. Una dicció lleugerament alentida és suficient per fer compatibles les pauses sintàctiques i les pauses de final de vers, a la vegada que una pausa curta de final de vers atenua la sensació, malagradosa actualment, de la cantarella.
Caldria també afegir-hi alguns recursos tècnics sobre vocalització i entonació perquè acabin de donar una qualitat interpretativa a fi que el sistema pugui ser acceptat com a model, i pugui a la vegada donar seguretat tècnica a qui fins ara ho havia basat tot en una interpretació absolutament subjectiva.
Finalment, i per iniciativa dels mateixos actors, s'ha capgirat la tendència a fer servir el text escrit per acabar de fixar la memorització i aquest ha estat substituït per enregistraments videogràfics; de manera que es produeix la paradoxa que la mateixa innovació tecnològica que havia posat en perill els sistemes de trasmissió tradicionals, s'ha convertit en un immillorable aliat per a la seva conservació.
No es tracta, per tant, de mantenir vivent un màrtir de la nostra civilització, sinó que cal aprofitar-ne tots els aspectes de millora cultural i tecnològica; ja que a la vegada que es pot mantenir l'essència de la tradició es pot millorar el seu nivell interpretatiu segons les exigències dels nous temps. La tradició no és un fòssil arqueològic, ans el contrari, és la suma de les aportacions que s'hi han anat incorporant al llarg dels segles, i la nostra no havia pas de ser diferent.


NOTES

1. Hi ha diverses edicions amb variacions textuals del Drama de la Passió: La Gran Tragèdia de la Passió i Mort de Jesucrist Nostre Senyor, de Fra Antoni de St. Jeroni. Jo he consultat a biblioteques particulars de persones de Verges una edició impresa a Lleida, a la impremta F. Armenteros i Segura, de principis del segle XIXè; i també una altra editada a Manresa, impresa per Impremta Roca, de finals del segle XVIIIè. Amb tot, cal dir que tot el text que es fa servir actualment s'ha anat adaptant al català modern per les intervencions puntuals de molts actors, i també per intervencions més exhaustives com les de la poetessa vergelitana Maria Perpinyà i el seu germà Carles Perpinyà que daten de començaments del segle XXè.

2. La directriu que inspira el Patronat de la Processó del Dijous Sant de Verges, i en conseqüència l'equip de direcció del Misteri de la Passió, és la de considerar la tradició com un fet evolutiu, i per tant té per norma acceptar i potenciar el fet cultural modern de l'alfabetització i millora del nivell cultural dels actors perquè aquests es conscienciïn de la importància del Misteri i puguin superar la vergonya interpretativa amb les bases d'una dicció i d'una interpretació vàlides per al temps actual.

3. OLIVA, Salvador. Mètrica catalana. Edicions dels Quaderns Crema. Barcelona. 1980.