L'avaluació

L'avaluació és un dels principals components de l'acció educativa, la finalitat del qual és la recollida sistemàtica d'informació sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes...

L'avaluació de l'alumnat (finalitat, característiques, fases...) més...
Característiques d'una prova (claretat, fiabilitat...) més...
Proves de resposta oberta, escrites o d’assaig més...

 

Què és una prova objectiva?

Una prova objectiva és una prova construïda a partir d'ítems, la resposta als quals no pot donar dubtes a la seva correcció. L'alumne treballa sobre una situació estructurada a la qual solament aporta respostes concretes.Si vols saber més...

Selecció de continguts en les proves objectives més...
Redacció dels ítems més... / Normes bàsiques de construcció d’ítems més...
Correcció i puntuació de la prova més...
Presentació de la prova (instruccions per a la realització...) més...
Exemples d'ítems més... / Models de proves més... /
Bibliografia més...

 

Proves objectives: competència TIC

Les proves objectives són una eina per explorar els aprenentatges derivats de les experiències educatives i valorar els coneixements i aprenentatges que s´han adquirit en Tecnologies de la Informació.

Perifèrics   Programari
Perifèrics: identificació (1)   Programa informàtic i programari
Perifèrics: identificació (2)   Classificació del programari
Perifèrics: definició (1)   Memòria
Perifèrics: definició (2)   Memòria interna: memòria ROM
Perifèrics d'entrada: escàner   Memòria interna: memòria RAM
Xarxa Internet   Telefonia mòbil
Serveis d'internet: www   PIN, SIM, PUK...
Serveis d'internet: definició (1)   Telefonia mòbil: test (1)

 

© 2004, Xavier Rosell
auladetecnologia.com Proves objectives: competència TIC auladetecnologia.com Proves objectives: competència TIC