TICcionari :: El diccionari de les TIC
Diccionari de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 

 

TICcionari és una iniciativa del projecte educatiu auladetecnologia.com que neix amb l'objectiu de ser una eina de suport per a la normalització i difusió del vocabulari en català que les TIC han incorporat a l'escola i alhora facilitar la integració d'aquestes a les diverses árees del currículum.

 

TICcionari permet treballar les Competències TIC a l'aula, en especial les competències bàsiques que fan referència a:

 
  • Adquirir la terminologia adequada a les TIC.
  • Utilitzar el vocabulari adient relacionat amb les TIC.
  • Mostrar interès per actualitzar els coneixements al voltant de les TIC.

 

Cerca Alfabètica A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 

A

accés

Acció d'introduir-se en un sistema informàtic, en un fitxer o en un sistema de transmissió i disposar de les dades o els recursos que conté.

 

accés directe

Icona que un usuari crea i situa a la pantalla d'un ordinador per tal d'accedir ràpidament a un fitxer o un programa determinat.

 

adjuntar

Annexar fitxers de text, d'imatge, de so, etc. a un correu electrònic.

 

adreça d'interès

Adreça d'una pàgina web que un internauta visita i desa en la memòria del navegador a fi de facilitar-hi l'accés en ocasions posteriors. (també: preferits)

 

adreça d'Internet

Adreça que indica la ubicació d'una empresa, una organització, una persona, etc. a Internet.

 

adreça IP

Adreça de 32 bits representada generalment per quatre nombres enters del 0 al 255 separats per punts, que identifica un ordinador connectat a Internet i en permet la localització.

 

ADSL (asymmetric digital subscriber line - línia d'abonat digital asimètrica)

Línia d'abonat que transmet senyals digitals per un canal d'anada de més amplada de banda que el canal de retorn corresponent, utilitzant els mateixos cables que la telefonia analògica.

 

àlies

Pseudònim utilitzat per un internauta o un grup d'internautes en tertúlies, adreces electròniques, grups de discussió, etc.


allotjar

Oferir un lloc físic per a un ordinador i connexió a Internet, d'acord amb unes condicions establertes.

 

alta tecnologia

Tecnologia que utilitza equips de telecomunicacions d'última generació i que aplica tècniques d'investigació científica de disciplines punteres, com ara la microelectrònica i l'enginyeria genètica.

 

altaveus veure imatge

Transductor electroacústic que transforma senyals elèctrics en impulsos sonors.

 

antivirus

Aplicació informàtica que, automàticament o a petició de l'usuari, analitza els fitxers i la memòria d'un ordinador per tal d'evitar que s'hi introdueixin virus i per detectar i eliminar els que s'hi hagin introduït.

 

aplicació informàtica

Conjunt de programes informàtics que desenvolupen tasques específiques en un ordinador.

 

Archie

Programa informàtic que permet de cercar fitxers a Internet, mitjançant una base de dades actualitzada regularment que els indexa per nom.

 

arquitectura d'ordinador
Estructuració dels components de maquinari i els components de programari que integren un ordinador.

arrova

Símbol format per una a semiencerclada (@) que, en una adreça de correu electrònic, separa el nom de l'ordinador de l'internauta del nom de l'ordinador que li dóna hostatge.

 

ASCII (American standard code for information interchange)

Codi estàndard per a l'intercanvi d'informació utilitzat en ordinadors personals, que representa les dades en caràcters alfanumèrics.

 

assignació dinàmica d'adreces IP

Funció d'un servidor d'una xarxa d'àrea local que permet d'assignar automàticament una adreça IP a un punt de connexió cada vegada que s'utilitza aquest per a la connexió a Internet.

 

auricular veure imatge

Transductor electroacústic que s'acobla a l'orella humana i que transforma senyals elèctrics en ones sonores.

 

autopista de la informació

Xarxa de telecomunicacions amb unes característiques tècniques que permeten la transmissió de gran volum d'informació digital a alta velocitat.

 

 

pujarB

baixar (download)

Copiar programes, fitxers, etc., d'un ordinador remot a un de local, generalment a través d'Internet.

 

banc de dades

Conjunt de dades informatitzades generalment relatives a un tipus determinat d'informació, consultable per un gran nombre d'usuaris, que pot estar format per un conjunt no estructurat de fitxers o per una base de dades.

 

banda ampla

Banda de freqüències la dimensió de la qual permet de transmetre senyals d'àudio, de vídeo i dades utilitzant diferents freqüències i a alta velocitat.

 

banda estreta

Banda de freqüències restringida que únicament permet de transmetre senyals d'àudio, de vídeo i dades a baixa velocitat i en forma d'imatges estàtiques.

 

barra de desplaçament

Rectangle estret situat generalment a la part dreta o a la part inferior de la finestra d'un programa informàtic i que permet de moure's pel contingut del document.

 

barra de menú

Rectangle estret situat generalment a la part superior de la finestra d'un programa informàtic que permet d'accedir a diversos menús desplegables.

 

barra de navegació

Barra d'eines d'un navegador que permet d'activar, per mitjà de botons, les funcions més habituals que un usuari duu a terme en la navegació per Internet.

 

base de dades

Conjunt estructurat de fitxers interrelacionats en què les dades s'organitzen segons criteris que en permetin l'explotació.

 

biblioteca electrònica

Lloc web que recull un conjunt de publicacions electròniques, classificades i consultables per mitjans telemàtics i que generalment ofereix serveis addicionals, com ara enllaços amb altres webs d'interès o amb catàlegs en línia de biblioteques.


bit (binary digit)

Unitat mínima de mesura del contingut informatiu d'un missatge transmès per un sistema informàtic o un sistema de telecomunicacions, equivalent a triar una possibilitat del sistema entre dues, 0 o 1.

 

bit per segon (bps)

Unitat de mesura del flux d'informació que es transmet cada segon per un sistema informàtic o per un sistema de telecomunicacions.

bloc
Pàgina web, generalment de caràcter personal i poc institucional, amb una estructura cronològica que s'actualitza regularment i que presenta informació o opinions sobre temes diversos.

 

bus

Conjunt de línies de transmissió de dades que comuniquen els diferents dispositius que componen un ordinador o els diferents nodes d'una xarxa d'àrea local.

 

bústia electrònica

Carpeta o conjunt de carpetes d'una aplicació de correu electrònic on s'emmagatzemen els missatges que s'hi gestionen.

 

byte

Cadena de bits de longitud fixa (habitualment 6 o 8) tractada com a unitat per l'ordinador i que generalment correspon a un caràcter del codi ASCII.

 

 

pujarC

cable de fibra òptica

Cable format per diverses capes molt primes, transmissores d'impulsos lluminosos, i una capa cobertora, que n'assegura la protecció mecànica i física, que permet de transportar gran quantitat d'informació.

 

cable de xarxa

Cable que connecta un ordinador amb un concentrador.

 

càmera digital veure imatge

Càmera fotogràfica que enregistra imatges en format digital i que en permet la transmissió a un ordinador, des del qual es poden processar i visualitzar.

 

càmera web veure imatge

Perifèric consistent en una càmera de vídeo digital de dimensió reduïda, que permet d'enregistrar, de transmetre i de difondre imatges en temps real per mitjà d'una xarxa telemàtica, generalment Internet.

 

campus virtual

Conjunt de serveis accessibles per mitjà d'una xarxa telemàtica, generalment Internet, que fan possible la interacció i la transmissió de coneixement i d'informació entre l'alumnat, el professorat i el personal de gestió d'una universitat, sense necessitat de coincidir ni en l'espai ni en el temps.

 

canó de projecció

Aparell que projecta sobre una pantalla les imatges procedents d'un ordinador o d'un vídeo.

 

capturador de llocs web

Programa informàtic que permet de copiar llocs web al disc dur d'un ordinador per tal de poder-hi navegar després fora de línia.

 

cartera electrònica

Programa informàtic que permet d'emmagatzemar diner electrònic i de fer pagaments per mitjà d'una xarxa telemàtica, generalment Internet.

 

cercador

Eina de cerca consistent en una base de dades de pàgines web indexades automàticament, que permet a l'usuari de fer consultes a partir d'una o més paraules que apareguin en els documents indexats per mitjà d'un llenguatge d'interrogació.

 

ciberalumne -a

Alumne d'un centre educatiu virtual, que utilitza les xarxes telemàtiques, generalment Internet, per a l'aprenentatge i per a comunicar-se amb el professorat i amb la resta de l'alumnat.

 

cibercafè

Establiment comercial que, a més de servir generalment menjar i begudes, posa a disposició dels clients ordinadors amb connexió a Internet a un preu preestablert.

 

cibercultura

Conjunt de coneixements i comportaments compartits pels usuaris dels ordinadors, els productes multimèdia i Internet.

 

clic

Acció de prémer i deixar anar ràpidament un dels botons del ratolí sense moure la busca del punt seleccionat.

 

codi font

Conjunt d'instruccions escrites en un llenguatge de programació que un sistema informàtic ha de processar per a poder-les executar.

 

codificació

Conjunt de tasques que consisteixen a classificar documents per mitjà de l'assignació de codis que en representen les dades.

 

col·laboració per web

Sistema de telecomunicacions que permet de parlar, de compartir aplicacions informàtiques, d'enviar fitxers, etc. simultàniament per mitjà del web a Internet.

 

comerç electrònic

Conjunt d'activitats financeres i d'intercanvi de productes i de serveis realitzat per mitjà d'una xarxa telemàtica, generalment Internet.


compte

Nom d'usuari i contrasenya que permeten a un usuari d'accedir a una xarxa informàtica, un sistema operatiu, un servei en línia, etc.

 

compte FTP

Compte que permet a un usuari d'accedir als fitxers d'un servidor per mitjà del protocol de transferència de fitxers.

 

comunicació

Transmissió d'informació codificada, per mitjà d'un o més canals, entre un emissor i un receptor.

 

comunicació audiovisual

Comunicació que utilitza el so i la imatge com a suport de la informació.

 

comunicació multimèdia

Comunicació que utilitza elements textuals, gràfics, auditius i icònics com a suport de la informació.


comunitat virtual

Conjunt d'internautes que comparteixen interessos i sobre els quals intercanvien opinions i comentaris per mitjà d'una xarxa telemàtica, generalment Internet.

 

contracte electrònic

Contracte sobre béns o serveis establert per mitjà d'una xarxa de telecomunicacions.

 

contrasenya

Codi secret utilitzat per tal de restringir l'accés a un dispositiu, un sistema informàtic, una pàgina web, etc. als usuaris autoritzats.

 

còpia de seguretat

Còpia d'un fitxer o un conjunt de fitxers, generalment actualitzada periòdicament, que permet restaurar les dades originals en cas de pèrdua.

 

còpia de seguretat remota

Còpia de seguretat que es fa a distància, des d'un altre ordinador.

 

correu electrònic

Aplicació en un ordinador o en una xarxa d'usuaris per mitjà de la qual es poden enviar i rebre missatges.

 

correu web

Servei ofert per un servidor que permet a un internauta d'accedir a la seva bústia electrònica a través d'una pàgina web des d'un ordinador connectat a Internet.

 

 

pujarD

delicte informàtic

Infracció comesa per l'ús, la modificació o la destrucció de programari, de maquinari o de dades transmeses per mitjà d'una xarxa telemàtica, generalment Internet.

 

desar

Retenir una informació que ha de ser utilitzada posteriorment en algun dispositiu de la memòria perquè no s'esborri o es perdi accidentalment.

 

disc compacte enregistrable (CD-R)

Disc compacte en què es poden enregistrar dades una sola vegada per mitjà de làser.

 

disc compacte reenregistrable (CD-RW)

Disc compacte en què es poden enregistrar dades múltiples vegades per mitjà de làser.

 

disc dur

Disc magnètic que permet d'emmagatzemar una gran quantitat d'informació i que, generalment, es troba instal·lat a l'interior de l'ordinador.

 

disc òptic

Disc en què es poden enregistrar dades per mitjà de tècniques digitals i llegir-les per un procediment òptic.

 

disquet veure imatge

Disc magnètic que, introduït en un ordinador, permet d'enregistrar-hi informació o consultar-la.

 

domini

Part d'una adreça d'Internet que identifica una persona, empresa o organització connectada a aquesta xarxa i que expressa generalment la seva adscripció territorial, el tipus d'organització de què es tracta i el sector o empresa de què forma part.

 

domini de primer nivell

Part del domini que identifica estats, països o sectors d'activitat que estan connectats a Internet.

 

domini de segon nivell

Part del domini que identifica organismes, empreses, persones o altres entitats que estan connectades a Internet.

 

 

pujarE

editor d'HTML

Programa informàtic que permet de crear documents en HTML.

 

emoticona

Símbol gràfic format a partir de caràcters ASCII que representa un rostre humà amb diverses expressions i que s'utilitza en els missatges de correu electrònic i les tertúlies per a transmetre estats d'ànim.

 

emulador

Simulador que permet que un aparell o un dispositiu executi programes escrits en el llenguatge de màquina propi d'un altre aparell o dispositiu.

 

encaminador (router)

Dispositiu intermedi d'una xarxa de comunicació que s'encarrega de l'encaminament.

 

enllaç

Element en un document, generalment d'hipertext, que permet de connectar amb altres documents o parts de documents.

enllaç permanent (permalink)
Enllaç fix a un article concret dels arxius d'un web, generalment d'un bloc, que continua operatiu malgrat que l'article ja no aparegui a la pàgina principal del web.

 

enviament múltiple

Enviament simultani de missatges a diferents grups de discussió o llistes de distribució.

 

escàner veure imatge

Aparell òptic que explora un objecte o una regió i transfereix la informació que n'obté a un suport informàtic.

 

escriptori

Àrea de la pantalla que orienta l'usuari d'un ordinador proveït d'una interfície gràfica d'usuari en la realització de tasques i que apareix habitualment en iniciar una sessió.

 

estalvi de pantalla

Utilitat d'un ordinador que, un cop transcorregut el temps preestablert d'inactivitat de la màquina, enfosqueix la pantalla o hi projecta seqüències d'imatges animades, per tal d'evitar que l'exposició d'una mateixa imatge durant llarga estona provoqui danys en el monitor.

 

etiqueta

Informació enquadrada pels signes "<" i ">" que indica característiques diverses de l'element a què s'afegeix.

 

extranet

Xarxa informàtica integrada per diverses intranets connectades a Internet per mitjà d'un servidor web d'accés restrictiu.

 

 

pujarF

finestra

Element d'una interfície gràfica d'usuari delimitat per una àrea generalment rectangular en la pantalla d'un ordinador, i des del qual es pot visualitzar dades, executar ordres i programes, etc.

 

fitxer

Bloc lògic d'informació designat per un nom i configurat com una unitat per l'usuari.

 

fitxer adjunt

Document de text, imatge, etc., que s'annexa a un missatge de correu electrònic.

 

format

Descripció estructural d'una seqüència de dades en un llenguatge de programació, on s'especifica el tipus, la llargada i la disposició de cada element.

 

fòrum

Grup d'internautes que intercanvien opinions i informació sobre un tema a través de missatges que es pengen en una pàgina web.

 

fulls d'estil en cascada (CSS)

Fitxer de text que conté una llista d'etiquetes HTML amb la formatació associada a cadascuna, la qual cosa permet definir la mida, el color i la disposició dels elements d'una pàgina web.

 

 

pujarG

galeta

Fitxer amb informació sobre els hàbits, les preferències i el comportament d'un internauta que visita una pàgina web, que el servidor envia al disc dur de l'ordinador de l'internauta mitjançant el navegador.

 

GIF (graphics interchange format - format d'intercanvi de gràfics)

Format que permet d'emmagatzemar i de transferir imatges gràfiques comprimides en un fitxer.

 

gravadora

Aparell que permet de fixar i d'emmagatzemar dades en un suport físic, per tal de conservar-les i reproduir-les posteriorment.


grup de discussió

Grup d'internautes que intercanvien opinions i informació sobre un tema a través de missatges que es pengen en una pàgina web.

 


pujarH

hipertext

Sistema d'organització i de consulta simultània de la informació per ordinador, que es basa en la combinació de fragments textuals o gràfics de manera associativa.

 

hostatge

Servei en què hom ofereix espai d'un ordinador per a contenir informació, generalment pàgines web.

 

HTML

Llenguatge estàndard que s'utilitza per a etiquetar documents en format d'hipertext, per tal d'indicar a un navegador de quina manera ha de visualitzar un document a la pantalla d'un ordinador.

 

HTML dinàmic

Llenguatge que permet de crear pàgines web animades que proporcionen un nivell d'interacció amb l'usuari superior a les versions anteriors d'HTML.

 

HTTP (hypertext transfer protocol - protocol de transferència d'hipertext)

Protocol d'Internet que permet d'enviar documents d'hipertext i d'hipermèdia entre un servidor i un client.

 

 

pujarI

imatge digital

Imatge que s'obté generalment a partir de senyals de vídeo, fotogràfics, gràfics o per síntesi i que es processa per mitjans informàtics.

 

impressora veure imatge

Perifèric d'un sistema informàtic que permet de transferir dades a un paper, un plàstic, etc. en forma de textos i d'imatges.

 

infografia

Conjunt de tècniques que permeten de convertir dades en elements de representació gràfica, generalment taules, diagrames o il·lustracions, o a l'inrevés, per mitjà d'un ordinador.

 

informàtica

Disciplina que s'ocupa de la concepció i la utilització de sistemes de transmissió i de processament automàtics de la informació.

 

informàtica de gestió

Informàtica que s'ocupa de la creació de sistemes d'informació i d'organització per a una empresa o una organització.

 

informàtica de sistemes

Informàtica que s'ocupa del disseny tècnic, la creació i el manteniment de sistemes d'informació per a una empresa o una organització.

 

instal·lar

Convertir, per mitjà d'un conjunt d'operacions, un programari o maquinari en apte per funcionar en un equip determinat.

 

interfície d'usuari

Interfície que permet el diàleg entre un usuari i un ordinador.

 

interfície gràfica d'usuari
Interfície que permet el diàleg entre un usuari i un ordinador per mitjà d'elements gràfics, generalment finestres, icones i menús desplegables.


Internet

Xarxa informàtica mundial constituïda per un conjunt de xarxes connectades pel protocol de comunicació TCP/IP.

 

Internet-2

Xarxa informàtica d'abast mundial formada per un conjunt de xarxes connectades pels protocols TCP/IP, que permet la transmissió de dades a més velocitat i amb més seguretat que Internet.


IRC (Internet relay chat)

Protocol que permet d'accedir a una tertúlia que segueix el model client-servidor.

 

 

pujarK

kilobyte (kB)

Unitat de mesura que equival a 1.024 bytes.

 

 

pujarL

llapis òptic

Perifèric, connectat a un ordinador per mitjà de cable, generalment en forma de llapis i equipat amb un dispositiu fotosensible que permet d'escriure o de dibuixar a la pantalla de l'ordinador.

 

llenguatge

Conjunt de símbols i de normes referents al seu ús que permet d'introduir programes a un ordinador.

 

llibre electrònic

Llibre editat en suport digital, que pot contenir text, imatge i so i que requereix mitjans informàtics per tal de visualitzar-ne o d'escoltar-ne el contingut.

 

llibreta d'adreces

Conjunt d'adreces electròniques que un usuari desa generalment en un programa de correu electrònic per tal d'accedir-hi en ocasions posteriors.

 

llista d'adreces d'interès

Conjunt d'adreces de pàgines web que un internauta visita i desa en la memòria del navegador a fi de facilitar-hi l'accés en ocasions posteriors.

 

llistat

Document escrit per una impressora resultant del processament de dades efectuat per un ordinador.

 

lloc FTP

Lloc d'Internet que conté fitxers als quals s'accedeix per mitjà del protocol de transferència de fitxers.

 

lloc web

Lloc d'Internet format per un conjunt de pàgines web que una empresa, una organització o una persona publica perquè s'hi pugui consultar la informació que conté.

 

 

pujarM

mapa del web

Esquema bàsic de l'estructura d'un lloc web, que s'utilitza com a menú d'accés als apartats principals en què es divideix el lloc.

 

marcatge

Tècnica que consisteix a inserir un senyal invisible permanent a les imatges digitals que circulen per una xarxa, generalment Internet, a fi d'evitar el frau i la pirateria i de protegir els drets de la propietat intel·lectual.

 

megabyte (Mb)

Unitat de capacitat de memòria equivalent a 1.024 quilooctets.

 

memòria

Dispositiu d'un sistema de processament d'informació que permet l'emmagatzematge temporal o indefinit de dades codificades en un sistema binari.

 

memòria auxiliar

Memòria sense lligams físics permanents amb un ordinador però que emmagatzema dades que aquest pot acceptar.

 

memòria interna

Memòria incorporada físicament en un ordinador, el qual la controla.

 

micròfon veure imatge

Transductor electroacústic que converteix ones sonores en senyals elèctrics.

 

micròfon sense fil

Micròfon amb un dispositiu que permet dur a terme la comunicació sense cables conductors.

 

microprocessador

Processador que duu a terme les funcions de la unitat central en un ordinador personal.

 

MIME (multipurpose Internet mail extension)

Protocol que permet de transferir informació de qualsevol naturalesa per mitjà del correu electrònic.

 

mòdem veure imatge

Aparell que converteix senyals digitals en senyals analògics perquè puguin enviar-se per una línia telefònica.

 

mòdem intern

Mòdem instal·lat en una targeta, que s'insereix en una ranura d'expansió i permet d'afegir funcions a un ordinador.

 

monitor veure imatge

Perifèric de sortida que permet de visualitzar dades a partir d'un senyal de vídeo de l'ordinador al qual està connectat per cable.

 

motor de cerca

Programa informàtic que indexa automàticament recursos disponibles a Internet o en un fitxer electrònic.

 

 

pujarN

navegar

Moure's pels diversos serveis, recursos o conjunts d'informació d'una xarxa, un sistema informàtic o una aplicació.

 

node

Punt d'una xarxa de telecomunicacions en què es duu a terme la connexió, la concentració, l'expansió i la commutació de línies o de canals i la provisió de serveis.

 

nom d'usuari

Conjunt de caràcters alfanumèrics que identifica un usuari i que generalment, juntament amb la contrasenya, li permet de connectar-se a un sistema informàtic o un servei en línia.

 

normes d'ús

Conjunt de condicions i de regles d'utilització generalment d'un lloc web o un servei en línia.

 

 

pujarO

oficina mòbil

Conjunt format per un ordinador portàtil i els aparells necessaris perquè un treballador pugui accedir a una xarxa de telecomunicacions i desenvolupar la seva feina fora d'un centre de producció o de serveis.


ordinador

Màquina electrònica digital controlada per programes emmagatzemats en la seva memòria i que permet el processament, l'obtenció, l'emmagatzematge i la transformació de dades.

 

ordinador central

Ordinador nuclear d'una xarxa informàtica del qual depenen unitats funcionals, a través de les quals els usuaris poden accedir a bases de dades, i que permet, entre d'altres, les funcions de control de la xarxa.

 

ordinador portàtil veure imatge

Ordinador personal fàcilment transportable, de dimensió i pes reduïts, i que pot funcionar amb bateria o amb corrent elèctric.

 

organitzador personal (PDA) veure imatge

Ordinador de butxaca que es destina a funcions de gestió de tasques personals i de comunicació i en el qual, generalment, les dades s'entren amb un llapis electrònic.

 

 

pujarP

pàgina de redirecció

Pàgina web que informa l'internauta del canvi d'adreça d'Internet de la pàgina demanada i que habitualment el condueix automàticament, després d'uns segons, al nou emplaçament.

 

pàgina web

Document d'hipertext, generalment escrit en HTML, que es difon al web.


per defecte

Opció que ofereix un programa informàtic si l'usuari no en selecciona explícitament una altra.

 

perfil d'usuari

Conjunt de característiques que defineix un prototipus d'usuari, a partir del qual s'obtenen uns paràmetres per a la creació d'un nou compte de correu.

 

perifèric

Dispositiu de maquinari en un sistema informàtic, tret del processador.

 

perifèric de sortida

Perifèric que permet d'obtenir el resultat del processament de dades d'un ordinador. (Per exemple, la impressora i el monitor)

 

PING (packet Internet groper)

Protocol que permet de verificar si un dispositiu de xarxa es pot utilitzar.

 

píxel

Cadascuna de les fraccions mínimes en què resulta dividida una imatge en sotmetre-la a un escombratge electrònic.

 

preguntes més freqüents (PMF)

Conjunt de dubtes sobre un tema específic que els internautes es plantegen repetidament, aplegats en una pàgina web amb les solucions corresponents.

 

premsa electrònica

Conjunt de publicacions periòdiques de caràcter informatiu editades en suport electrònic, que poden contenir text, imatge i so i que requereixen mitjans informàtics per tal de visualitzar-ne o d'escoltar-ne el contingut.

 

processador

Unitat funcional d'un ordinador que s'encarrega de la recerca, la interpretació i l'execució d'instruccions.

 

processament de textos

Processament que permet d'introduir un text en un sistema informàtic, fer-hi modificacions i imprimir-lo.

 

programa

Conjunt de dades i d'instruccions codificades que són l'expressió completa d'un procediment que pot executar un sistema informàtic.

 

programa de control (en anglès: driver)

Programa que coordina i controla el funcionament d'un o més mòduls de maquinari.

 

proveïdor d'Internet (ISP: Internet service provider)

Organització que té un servidor amb connexió permanent a Internet, al qual l'usuari es pot connectar per accedir a la xarxa i per obtenir altres serveis.

 

 

pujarQ

quadre de diàleg

Zona delimitada en una pantalla d'un ordinador que apareix quan una aplicació o un sistema informàtic interroga un usuari abans de dur a terme una instrucció.

 

quiosc d'Internet

Terminal situat en un lloc d'accés públic des del qual es pot navegar per Internet a un preu establert.

 

 

pujarR

RAM (random access memory)

Memòria volàtil les informacions de la qual són accessibles i poden ser modificades per l'usuari.

 

ratolí veure imatge

Dispositiu de diàleg que transmet la informació necessària per al desplaçament de la busca per la pantalla d'un ordinador, i que sol incorporar uns botons per a activar determinades funcions.

 

ratolí sense cable veure imatge

Ratolí que funciona mitjançant un dispositiu que emet ones de radiofreqüència que són captades per un receptor connectat a la unitat central de processament.

 

realitat virtual

Conjunt de sensacions òptiques i acústiques, generades per mitjà d'un ordinador, que es perceben amb uns dispositius especials que recreen una situació amb un cert grau de realisme.

 

redirigir

Conduir automàticament un internauta, després d'uns segons, des de la pàgina web sol·licitada que ha canviat d'adreça al nou emplaçament.

 

resolució

Capacitat d'un visualitzador per representar punts distints d'un sistema òptic en les dimensions més reduïdes possibles.

 

robot web

Component d'un motor de cerca que explora els webs i altres recursos d'Internet a fi d'alimentar les dades dels índexs del motor de cerca.

 

rutina

Sèrie ordenada d'instruccions que poden ser executades a partir de qualsevol punt d'un programa i que constitueix un mòdul amb una finalitat concreta.

 

 

pujarS

sense fil

Dit d'un dispositiu o un sistema de telecomunicacions en què la comunicació elèctrica es duu a terme sense la necessitat de cables conductors.

 

sensor de moviment

Sensor que envia un senyal electrònic a un aparell capaç d'enregistrar-lo, generalment un ordinador, quan l'objecte o la persona que el porta es mou.

 

servidor

Ordinador que, en una xarxa informàtica, comparteixen diversos clients, als quals subministra generalment informació, serveis i recursos.

 

servidor FTP

Servidor que un usuari pot utilitzar des del seu ordinador per tal de baixar-ne o penjar-hi fitxers, mitjançant el protocol de transferència de fitxers.

 

servidor web

Programa que mitjançant el model client-servidor i el protocol de transferència d'hipertext posa pàgines web a disposició dels internautes.

 

simulació en temps real

Simulació que s'esdevé al mateix temps que el sistema simulat.

 

simulador

Aparell que permet de representar un fenomen per mitjà d'un model físic o matemàtic que en permet una anàlisi més senzilla, econòmica i innòcua que si es realitzés sobre l'original.

 

simular

Representar un fenomen per mitjà d'un model físic o matemàtic que en permet una anàlisi més senzilla, econòmica i innòcua que si es realitzés sobre l'original.

 

sistema informàtic

Sistema format pel conjunt dels components de maquinari i de programari que permet el processament de dades.

 

sistema operatiu

Programa informàtic que controla tasques bàsiques en un ordinador, com ara l'execució de programes i d'aplicacions, l'assignació de memòria interna i la connexió i desconnexió de perifèrics.

 

societat de la informació

Societat fruit del desenvolupament i la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació, caracteritzada fonamentalment per noves formes d'organitzar el treball, l'educació, la cultura, les transaccions econòmiques i la comunicació entre les persones.

 

SQL (structured query language - llenguatge d'interrogació estructurat)

Llenguatge d'interrogació, d'actualització i de gestió de bases de dades relacionals reconegut com a estàndard per l'Organització Internacional per a la Normalització (ISO).

 

 

pujarT

tallafoc

Programa o conjunt de programes d'un servidor d'accés a una xarxa local que gestiona i controla les comunicacions amb d'altres xarxes externes per tal de garantir-ne la seguretat.

 

targeta intel·ligent

Targeta amb un xip que permet d'emmagatzemar dades en suport digital.

 

tasca

Seqüència d'instruccions processada per un programa informàtic com una unitat de treball.

 

TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol)

Conjunt de protocols basat en el protocol d'Internet, que encamina paquets de dades des de l'origen fins a la destinació, i el protocol de control de transmissió, que garanteix la integritat dels paquets lliurats.

 

teclat veure imatge

Perifèric d'ordinador format per un conjunt de tecles per mitjà de les quals un usuari pot escriure i activar funcions d'un programa informàtic.

 

teclat de mòbil

Teclat de dimensions reduïdes que s'acobla al telèfon mòbil i que permet enviar missatges de correu electrònic, adjuntar fitxers d'imatge i so i navegar per Internet.

 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

Conjunt de tecnologies utilitzades per a processar i transmetre informació en format digital.

 

telefonia mòbil digital

Telefonia mòbil en què el senyal es transmet en codis binaris, de manera que permet d'integrar en el telèfon altres funcions de telecomunicacions, com ara el correu electrònic, el fax o l'accés a Internet.

 

telemàtica

Conjunt de tècniques i de serveis que apliquen alhora la informàtica i les telecomunicacions.

 

televisió digital

Televisió en què el senyal s'emmagatzema en codis binaris i es transmet per cable, per satèl·lit o per antena a un descodificador connectat a un televisor.

 

 

pujarU

usabilitat

Qualitat d'una pàgina web o d'un programa informàtic que és fàcil d'usar i té en compte aspectes com ara la llegibilitat dels textos, la rapidesa de la baixada d'informació, la manejabilitat i la capacitat de satisfer les necessitats de l'usuari.

 

URL (uniform resource locator i universal resource locator)

Adreça que indica la localització d'un recurs a Internet i que permet d'accedir-hi.

 

USB (universal serial bus)

Estàndard de bus que, mitjançant l'ús d'un sol cable, simplifica la integració automàtica dels perifèrics que es connecten a un ordinador.

 

utilitat

Mòdul d'un programa o subprograma que facilita el maneig d'un ordinador i permet de desenvolupar còmodament i ràpida els processos informàtics.

 

 

pujarV

verificar

Comprovar les característiques i el funcionament adequat d'un programa informàtic.

 

versió beta

Versió de prova d'un programa informàtic que es distribueix entre uns quants usuaris perquè la verifiquin.

 

vídeo digital

Tècnica que permet d'enregistrar, de tractar i de reproduir imatges de vídeo en format digital.

 

videoconferència

Telereunió en la qual els participants, situats en llocs geogràficament distanciats, es veuen i s'escolten gràcies a la utilització del videòfon.

 

virus

Programa que s'introdueix en un sistema informàtic, en perjudica el funcionament i pot reproduir-se i transmetre's independentment de la voluntat de l'usuari.

 

visitant

Usuari que visita una pàgina web.

 

vòxel

Cadascuna de les fraccions mínimes en què resulta dividit un espai tridimensional en sotmetre'l a un escombratge electrònic.

 

pujarW

web

Sistema basat en l'ús de l'hipertext que permet cercar informació a Internet, accedir-hi i visualitzar-la.

 

 

pujarX

xarxa ciutadana

Xarxa informàtica que ofereix als ciutadans accés gratuït a Internet i a serveis locals d'interès general, habitualment promoguda des d'un organisme públic.


xarxa informàtica veure imatge

Xarxa formada per un conjunt d'ordinadors interconnectats que permeten el processament i la transmissió de dades.

 

xarxa telefònica digital

Xarxa telefònica que transmet senyals d'àudio i dades en codis binaris.

 

xarxa telemàtica

Xarxa de telecomunicacions en què la transmissió i la recepció d'informació es gestiona per mitjà d'una xarxa informàtica.

 

xat

Comunicació simultània entre diverses persones a través d'Internet.

 

xifrar

Codificar un missatge segons una clau de manera que resulti críptic o secret.


xip

Element bàsic de la microelectrònica que conté un circuit integrat o més.

 

XML (extensible markup language)

Llenguatge estàndard que permet de crear formats d'informació i de compartir dades entre ordinadors, utilitzat generalment en la programació de pàgines web.

 

 

pujarZ

zona d'ombra

Part d'un territori dins la qual no és possible establir transmissions.

 

zona sensible

Part d'un document HTML que permet d'activar un enllaç quan s'hi fa un doble clic al damunt.

 

 

 

 

 

 

Total entrades al diccionari TIC: 190

Actualització: 15/08/2008

 

 

Enllaça el TICcionari des de la teva web.

Pots fer servir la "pastilla" següent:

 

Enllaça el TICcionari!

 

 

 

 
 Una proposta TIC de Xavier Rosell

© 2000-2008, auladetecnologia.com