Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
La Segona República (1931-1936)
 

ELS FETS D'OCTUBRE DE 1934 A ST.FELIU DE GUIXOLS

Font:"La Costa Brava" Setmanari d’informació local i comarcal. Any V- S. Feliu de Guíxols, 13 d’octubre de 1934. nº.231. 4 pàgines

Text:
DIES DOLOROSOS
Ho han estat realment per Catalunya els darrers dies de la primera setmana d'octubre que acabem de passar, No volem entrar a discutir les aspiracions que pretenien les víctimes que han caigut. Més aviat ens escau corn a catòlics demanar per elles un raig de la divina misericòrdia i fer present als encarregats d'exercir la justícia que el rigorisme exagerat afebleix sempre l’exemplaritat que pot donar al compliment de la llei. Que la pau, la concòrdia i l'amor reneixi altra vegada en la nostra terral Tots som germans Que la sang vessada faci fruitar la dolça branca d'olivera i que aqueixa verdegi sempre en tots els pobles de Catalunya, Filem el nostre esguard als penyalars serrats on té el seu trono la Moreneta, la Mare dels Catalans i demanem-li que alcanci als pobles a ella encomanats una pau cristiana i perpètua

NOTICIARI
Les excepcionals circumstàncies per les quals ha passat Catalunya amb la seva vaga general i també la nostra població, i el desig de no ajornar la sortida del setmanari mes enllà del dia de consuetud, ens obliga, molt a contracor, a reduir aquest número a quatre planes. Esperem que els nostres llegidors es faran càrrex d' aqueixa reducció

Ressenyar els dies dolorosos que ens han precedit és tasca molt difícil. Suposem els nostres llegidors ja enterats del què ha esdevingut arreu de Catalunya i de la resta d'Espanya per la premsa diària i per això ens limitarem únicament a explicar, tan minuciosament com poguem, els que es desenrrotllaren pacificament en la nostra ciutat.

EI divendres, dia 5, a les 9 del matí, la ràdio va anunciar que la  vaga general, com a protesta de la constitució del Govern de Madrid, s'anava generalitzant a Barcelona, i que molt aviat, a la ciutat comtal, seria complet i que l'anaven secundant moltíssimes poblacions de Catalunya. Així tot els autos i els trens anaren circulant i res d'anormal va succeir en la nostra ciutat, llevat de l'interés en anar a escoltar les noves que s'anaven trasmetent pels potents aparells instal.lats al Passeig de Mar A les dues de la tarda el Sr. Companys va donar compte de la vaga i del seu curs que s'anava extenent i digué que a cada dues hores comunicaria amb el poble de Catalunya al qual recomenava la màxima serenitat i fermesa en aquests moments tan greus. A la vesprada el Passeig estava animadíssim de grups d'homes que comentaven les noves que anava donant la ràdio i entre alguns es parlava d'anar a la vaga, si bé la proposta no trobà pas ambient.

EI dissabte a l'hora de començar els tallers i fàbriques tothom entrà al treball peró amb certa nerviositat ja que es deia que a Girona, Cassà de la Selva, Palamós i Palafrugell en la tarda del dia anterior ja havia començat la vaga. En efecte a mig matí el servei de trens hagué de  suspendre les seves sortides i sembla que el tren de les 7 fou parat a Llagostera. A mig dia del dissabte els trens deixaren de donar ja l’acostumat servei i es va saber que a Girona, àdhuc s'havia obligat al tren exprés de luxe de França j a fer baixar els viatgers extrangers que anaven en aquell. Posteriorment s'ha confirmat tot aixó. Ningú sabia si a la tarda començaria a Sant Feliu la vaga i a l'hora corresponent tothom acudí al treball. Ben aviat s'indicà als obrers de la riera que paressin el treball i que més tard acudissin a cobrar la setmanada en el lloc de consuetud: la indicació fou atesa i pararen el treball. Des d’aquest moment una comissió obrera va passar pels tallers i fàbriques i a les 4 de la tarda l'atur era gairebé complet. Entretant s'anaven rebent noves de la resta de Catalunya i en especial de Barcelona que demostraven de que la vaga anava ja per altres viaranys. Es digué que la ràdio havia anunciat que a les 8 del vespre el Sr. Companys donaria notícies trascendentals i el Passeig s'anava emplenant de grups, A un quart de 9 el Sr. Companys declarava l'Estat Català dintre la República Federal  Espanyola. Els comentaris i els anants i vinents, sobretot dels afiliats al partit del Centre Republicà Federal Català, foren continuats, Una compacta multitud de totes les classes socials es traslladà al Passeig freturosa de notícies en uns moments tan greus i desseguida hom anuncià que se celebraria sessió extraordinària a l'Ajuntament. La plaça de la República fou desseguida plena de ciutadans i així mateix el saló de sessions. En mig de la natural efervescència i amb assistència de la majoria, minories de Lliga Catalana i Acció Catalana va tenir Iloc a dos quarts d’onze la següent sessió de l'Ajuntament.

Sessió extraordinària del dia 6 d'Octubre de 1934 sota la Presidència del Sr. Valls, i amb assistència dels següents consellers: Valls, Campà, Llorens, Bargeli, Rocosa, Busquets, Vilossa, Martí, Carreró, Casas, Garreta, Palahí i Saura.

S'obre la sessió i l'Alcalde Sr. Valls manifesta que suposa ja conegudes de tothom les paraules del Sr. Companys que acaba de proclamar l'Estat Català, dintre la República Federal Espanyola, per tant havem cregut necessari convocar aquesta sessió extraordinària per a demostrar la nostra adhesió adreçant el següent telegrama al Sr. Companys: “Honorable President de l’Estat Català. Reunit Ajuntament sessió extraordinària vibrant d'emoció i entussiasme davant proclamació Estat Català de la República Federal Espanyola, tramet ferma i decidida adhesió  Govern de vostra digna Presidència oferint tota mena de sacrifici en defensa nostres llibertats. L' Alcalde-President, Ponç Valls.”

EI Sr. Casas en nom de Lliga Catalana diu que davant el telegrama d'adhesió a la Generalitat de Catalunya per la proclamació de l'Estat Català dintre la República Federal Espanyola ha de fer constar que com a homes disciplinats es deuen al partit i desconeixent en aquests moments trascedentals la posició del mateix, no poden adherir se a la proposició de la majoria.

            D'altra banda Lliga Catalana fa constar que quan entenguin que les llibertats de Catalunya han estat atacades les defensaran.

El Sr. Carreró per la minoria d'Acció Catalana s’adhereix a la tramesa del telegrama esmentat, ja que el contingut del mateix comprén els postulats del seu partit.

            I s'aixecà la sessió.

Acabada la mateixa el Sr. Ponç Valls, alcalde de la ciutat, sortí al balcó de les cases consistorials i digué: "Ciutadans: Aquest Ajuntament acaba de celebrar sessió extraordinària i ha acordat la tramesa del següent telegrama d'adhesió al President de l'Estat Català dintre la República Federal Espanyola, A continuació va llegir el telegrama que ja inserim en la sessió i després fou ennarbolada la bandera catalana enmig d'aplaudiments. Seguidament va sortir el diputat al Parlament Català Sr. Josep Irla i va dir «Ciutadans: Ja haveu sentit el que acaba de dir el vostre Alcalde. Ara vos dirigiré la paraula des del Centre Federal Republicà Català.» En el local social de la susdita entitat va parlar l'esmentat diputat i foren enarborades en el balcó de la mateixa la bandera catalana i la bandera d'Estat Català.

No cal dir la gentada que hi havia al Passeig i la nerviositat que es notava en tothom. Era però una nit de bonança autumnal i ningú es retirava per saber noves notícies de Barcelona, Ben aviat el Sr. Companys va anunciar amb l'aparell al poble de Catalunya que les forces de l'exèrcit havien començat a tirar peró que l'Estat Català faria decidida resistència per a la victòria. Es sentien les bales i més tard les canonades.

Durant tota la nit s'anà seguint les incidències i crits i el combat, de la nit tràgica fins a darrera hora en què acabà de parlar la ràdio per nombrossísims grups del Passeig. Entremig d'aqueixes hores vingueren uns autos amb components d’Estat Català per a reclutar gent i armes. D’aqueixes segons diuen s’emportaren un regular nombre i marxaren únicament tres o quatre joves que no entraren a Barcelona i estaven de retorn a la matinada.

A primeres hores del matí del diumenge es va saber la capitulació dels dirigents de la GeneralItat i que s'havia declarat l'estat de guerra. En el Passeig ja a primeres hores hi havia nombrosos grups comentant les incidències de la nit històrica del 6 al 7 d'octubre de 1934. Des d'aquest moment les noves pessimistes i les més fantasioses notícIes corrien de boca en boca, s'augmentaven i arribaven en les proporcions fins a lo més inversamblable. Contribuïa a aixó la manca de nolicies per ràdio ja que poquíssima cosa es digué en tot el dia desprès de la notícia de la capitulació. Durant el matí els components de l'Ajuntament es reuniren per a cambiar impressions ja que no podien abandonar llurs llocs i càrrecs i en canvi l'autoritat militar s’havia d'encarregar del comenament. En aqueixa reunió en la qual semblava que la majoria es retractava del fet de la nit abans, un conseqüent i destacat membre de la mateixa endreçà duríssims atacs als seus companys per la seva actitud d'inconseqüència. Entre dotze i una, un oficial de carrabiners va proclamar l'estat de guerra, acompanyat d'una comissió de carrabiners i guàrdia civils. El bàndol diu així;

            BANDO

            D. José Sánchez Gonzalo, capitán de carabineros y comandante militar de esta plaza.   Hago saber: Que declarado el estado de guerra en esta región de orden superior, a partir de la publicación del presente, me hago cargo del mando militar de esta plaza de S.Feliu de Guixols, con la extensión que comprende cuanto previene la vigente Ley de Orden Público.

Confio en que todos y cada uno se atendrán exactamente a lo mandado, dando asi una prueba de civismo, ahorrándome toda intervención correctiva, que seria el primero en lamentar.

José Sánchez

S. Feliu de Guixols 7 octubre.1934

  A la tarda no funcionaren els espectacles i la gent no es mogué del passeig en espera de notícies i fent comentaris.

El dilluns l'atur fou complet però començaren a anar els trens a Girona. A la tarda la bonança del dia fou aprofitada per la gent treballadora per a surtir al camp. Les botigues però restaren obertes. A la vesprada es va tenir notícia d'uns fets succeits a la veïna vila de Palamós i excitaren els ànims i es varen correr millors que no tingueren realitat. Fins ben entrada la nit els grups del Passeig esperaven notícies de la ràdio. La guàrdia civil que en un principi circulava pel Passeig es va retirar molt encertadament en veure l’actitud pacífica dels ciutadans i va quedar preparada junt amb molta força dels carabiners en les seves casernes del Convent en actitud expectativa. Tampoc tancaren durant aquests dies de vaga les botigues i el comerç en general.

 El dimarts es presentaren poquíssimes persones al treball malgrat les ordres que les societats obreres i el general Batet havien donat per ràdio i les fàbriques no engegaren En alguna que avia començat els fou indicat la conveniència de parar  i ho feren. Davant d'aixó forces de carrabiners al migdia ploclamaren el seguent bàndol:

BANDO

Don José Sánchez Gonzalo, Capitán de Carabineros i Comandante Militar de esta plaza.

HAGO SABER: Que a partir de esta fecha, con las fuerzas que dispongo queda garantizado el trabajo en esta localidad, por lo que invito al pueblo obrero que sin excepción i voluntariamente, acuda sin cuidado a sus respectivos talleres i demás ocupaciones de cada uno.

Asi mismo, en evitación de que tenga que intervenir la fuerza pública, recomiendo en curnplimiento en todas sus partes, de cuanto dispone de la vigente Ley de Orden Publico i de un modo muy especial la prohibición de grupos i la reunión en Sociedades.

San Feliu de Guíxols 9 de octubre de 1934,

José Sánchez.

A la vesprada del dimarts, tota la tarda l'atur fou complet. varen arribar periòdics de Barcelona i això contribuí notablement a restablir la normalitat.S'anà a dormir d'hora i els grups escassejaren i al dematí del dimecres tothom acudí novament al treball. Des del diumenge  la força militar recolli una quantitat extraordinària d’armes i encara que estaven molt preparats, sortosament, podem acabar la nostra narració d'aquests dies dolorosos per la resta de Catalunya amb una nota d’optimisme i de seny en quan a la nostra població. Que Déu ens lIiuri de fets de vIolència com els que ben a contracor tota la premsa catalana ha tingut de resenyar.

 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar a índex d' etapa