Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
Guerra del Francès (1808-1814)
 

La Guerra del Francès segons les memòries d´un Hisendat del Corregiment de Girona(Memòries d´Antoni Bellsolell): Arribada i instal.lació de tropes a Arenys

Font:
SIMON TARRES, Antoni.La Guerra del Francès segons les memòries d´un Hisendat del Corregiment de Girona(Memòries d´Antoni Bellsolell;Barcelona: "Avenç", Març 1988, n.113.42-47 pp.

Comentari:
L´allotjament de tropes o guerrillers en les cases d´un poble eren molt carregoses pels seus habitants , lluny de la simpatia per uns o altres. Aquests s´instal.laven a les cases i exigien menjar, llit i estable pels seus animals. Els habitants estaven exposats al saqueig i a les violacions, a més d´exigir-los contribucions especials individuals o col.lectives.
L´estada d´uns i altres varen ajudar a arruinar l´economia de molts pobles de tot Catalunya i desvastar l´agricultura i el patrimoni arquitectònic i rural.

Text:
De allí (Girona) exían comboys de viures, bous, moltons y tocinos per los de Barcelona y Mataró; los més passaren per esta vila. En dit temps los pobres Massots patiren molt, a l' últim de tot se trobaren tenir cerca dos cents micalets, vulgarment dit brivalla, del partit del comandant Cols, allotjats a casa seu deu dias contínuos; coincidereu si avían de patir essent una tropa tan insolenta y uns lladres tan famosos. En lo decurs de tota la temporada li destruhiren enterament tot l' aulet (alzinar) , dexant-lo sens roures ni alsinas, li tallaren tots los arbres de sarments, li feren lo pou inservible, li cremaren part de la casa, de manera que quant resolgueren tornar-se'n a casa, després de tres anys que n'estigueren ausents tots, no trobaren un llit per jàurer, una cadira ni banca per sèurer, ni taulas per menjar (46 p.).

NOTA DE QUANT VINGUEREN LOS FRANCESOS (5 d'Octubre de 1812)

Lo die 5 d' Octubre 1812, vingueren a esta vila las tropas franceses y estigueren onse dies allotjats per las casas. Entre esta vila y Arenys de Vall serien més de dos mil; totas las casas éran plens d'ells y animals, no y agué cap casa vacant. A casa vingué lo general en quefe anomenat el duque de Macen, junt ab ell un comandant, un oficial, dos acistens de graduació y vuyt de servey. Tota la casa fou per ells menos los tres quartos de la torra y lo quarto de baix més prop a la cuyna que nos servia de menjador. Vint y dos animals continuos, estos consumiren 60 quintars de palla, tota de casa. Lo gasto de tots ells se'l pagaba lo general fins del vi perquè lo pujaren d' Arenys de Vall en ona pipa entera. Tota la plana major menjaba a casa ab lo general, éran vint-y-dos a lo menos y vegadas més los dos menjars que feyan cada die. La molèstia que causàvan ab robas, utencilis y gasto d'oli és inpondarable. Las tropas dexaren cap fasol, ni cols, ni raÿms per las viñas que no foren vermades. Perr motiu de las nostras tropas y d'ells per Sant Mateu aguérem de vermar cosa may vista. (44 p.)

NOVA ESTADA DELS FRANCESOS (4 de Febrer 1814)


En lo mes de febrer de l' any 1812 anàrem y fugírem trobant-nos en Subirans a casa Mora d'Olsinellas amb tota la família a peu, a hont estiguérem sis dias, avent de jàurer ab un jas de palla per estar la casa plena de gent per estar la casa plena de gent de est poble; y jo cançat d' estar malament, me n'aní a Palau a peu , allí vai estar moltíssim bé.
Los francesos aquesta vinguda estigueren en est poble deu o mes dies y par allotjaments vingueren a esta casa lo general en gefe, el Conde de aen y lo coronel Lamarca. Coincidereu la guàrdia dels dos qual avia de ser tot casa y barri seria ple de francesos, perquè quan tornarem a casa aparexia una cort o corral, tot ple y brut de jassos de palla per jàurer, fins la capella serví de jaguda, los quarrtos nous de la galeria, las cors y corral tot per los cavalls. Los dos señors prengueren los quartos de la torra, perquè en ells trobaren roba de llit y en los quartos nous no ni havia. En esta estada llarga no dexaren sens mirar un petit racó de casa, trobaren lo secret en què y teníam tots los papers ensacats, los traueren, los estengueren per lo sostre de l' estudiet, y prengueren los sachs y per voler de Nostre Señor no'n cremaren cap, ab que tinguí molt treball a arreglar-los com vas poder y no com antes los tenia arreglats per números y calaxos en lo arxiu. Robaren del secret los calis sobredaurat que no avia molts anys que mon germà lo avia regalat a onor y glòria de nostre patró sant Antoni molt bo, unas estovallas novas de tela fina, dos candeleros de plata que la filla monja de las Gerònimas que me avia regalat per lo hús de casa y alguns cuberts de plata que éran y tenían nostres passats, alguns ganivets y huns pocs diners que avia amagats. Tot esto fou lo robat, que és de bastant valor, sens altres pessas de roba de taula trobàrem a faltar. Los ornaments bons de la capella se salvaren perquè lo tinguérem fora de casa.En lo seller y avia algunas botas de vi,ne begueren tant com en tingueren de menester, però no'n llansaren.
En esta temporada nos destruhiren lo aulet (alzinar) , en què entre alsinas y pins feren fer algunas tres mil estacas y faxinas per posar guarnició a la capella del Remey y part anaren a Mataró per formar un fortí en lo convent dels Pares Caputxins, en que se han mantingut forts dos anys en quals han destruhit Mataró, Llavaneras, Sant Vicewns y altrres pobles de la comarca ab contribucions de totas maneras.

ALLOTJAMENT DE TROPES ESPANYOLES (23 d' Octubre de 1811)

Nota de la vinguda allotjar-se lo general en gefe D. Lluís Lacy ab tota sa comitiva que concistia en un tinent coronel, un capità, dos acistens, dos secretaris, un tinent de cavalleria y quatre criats, o cinch ab lo coch. Fou dia 23 d' octubre 1811 en esta casa a hont permanesqué nou dies enters; aquí comparagueren lo general de divisió Sersfield y lo de infanteria Dn. Francisco Milans, però no si quedàvan a menjar, sols Serfield y va dinar un dia que vingué ab Dn. Felip Guarro de Mataró, però Milans may fou convidat.
Fou un judici de venir gens de Rey y paysans fou convidat a presentar-li recursos. Catorse animals y avia establats, los sis dies donaren palla de casa als caballs y lo res tants cuidà lo Comú, la grana venia d' Arenys de Mar. Dexo a vostra discreció discórrer la molèstia en estos dies per tenir tota la casa ocupada, lo retirar tard y vespre que quant era la una, quant las dos de matinada. (44 p.)


 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar índex d' etapa