Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
Guerra del Francès (1808-1814)
 

La Guerra del Francès segons les memòries d´un Hisendat del Corregiment de Girona(Memòries d´Antoni Bellsolell): Segrestos de persones com a garantia de cobrament arbitrari d´impostos

Font:
SIMON TARRES, Antoni.La Guerra del Francès segons les memòries d´un Hisendat del Corregiment de Girona(Memòries d´Antoni Bellsolell); Barcelona: "Avenç", Març 1988, n.113.42-47 pp.

Comentari:
Les tropes espanyoles, franceses i els guerrillers vivien sobre el terreny i també imposaven impostos arbitraris a la població. Com a garantia empresonaven persones fins que es pagava la contribució imposada a una població determinada. Era una pràctica habitual.
Aquesta actitud s´ ha d´emmarcar en la política de terror, element fonamental per entendre l´evolució de la Guerra del Francès (1808-1814).

Text:
La divisió de Gerona demanava a esta vila quaranta mil pascetas y, per no poder cumplir, tingueren pres a Gerona quatre mesos a un tal Joseph Artigas, per trobarse batlles lo any 1813, y al cap de poc temps que est fou llibertat mediant portar-los una paga a bon comte, tornaren y s'enportaren presas buyt personas d'esta vila, entre estas un regidor de l'any 1814, tal Miquel Vergès del carrer de Sant Martí, qual ha estat pres mesos, y los demés se pogueren escapar antes d'arribar a Gerona. La mateixa nit se'n portaren presos d' Arenys de Vall algunas personas visibles y foren lo regidor decano lo doctor Esteve Surià metge, tal Clavell regidor, D. Vicens Pujol y Pastor, qual no tenia empleo algun, lo Sr. Jaume Vila de Breu també libre, de estos estigueren quinse dias detinguts y, mediant portar-los bona partida, los libraren; y lo mateix feren dels demés pobles d'est corrregiment envadits per ells.
Déu nos líbria de tal xurma may més, perquè càusan forts espantats de que moran moltas personas y déxan la terrra sens diner ni comestibles, en summa misèria que los patrimonis quédan destruhits per tosts modos y maneras.

 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar índex d' etapa