Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
Regnat d' Isabel II (1833-1868) - Revolució Burgesa (1833-1843)
 

Descripció de la "Guerra Carlina i les Bullangues" (1833-1843) segons l´"Esquella de la Torratxa". (Monogràfic:Barcelona en el segle XIX)

Font:
ROCA Y ROCA,J: Descripció de la "Guerra Carlina i les Bullangues" (1833-1843) segons l´"Esquella de la Torratxa". (Monogràfic:Barcelona en el segle XIX).( Barcelona): Esquella de la Torratxa 4-I-1900, nº 1147.

Text:

II.-De 1833 Á 1868
- La guerra dels set anys-

Ab la mort de Fernando VII, 29 de setembre 1833 y la subsegüent proclamació de Dª Isabel, reconeguda inmediatament per Fransa y Inglaterra, Barcelona esclatá de joya. Ja avants, al ser jurada la princesa en vida de son pare, se havían celebrat grans festas, entre ellas un torneig en las Hortas de San Beltrán que dirigí D. Juan de la Pezuela, el futur Conde de Cheste, que viu encare al finalisar el sigle.
Y com desde’l mes de octubre següent els carlins se llansessin á la montanya, sustentant els drets de D. Carlos baix la bandera del absolutisme, Barcelona armá sas milicias nacionals; mes prompte ‘s posaren de manifest les diferencias que separavan als exaltats, partidaris de las reformas radicals y als moderats, que ho eran del just medi y defensors del gbern, diferencias que tan terribles lluytas havian de produhir en la capital de Catalunya. El general Llauder comensava á perdre la popularitat que havía conseguit al prendre possessió del mando, per sas tendencias francament moderadas.
L’ enconamanet contra els carlins y contra ‘ls frares que’ls protegían esclatá’l dia de Sant Jaume del any 35, ab la crema dels convents. La ciutat de Reus havía donat pochs días avants el primer exemple, y’ls exaltats de Barcelona’s disposaren á seguir-lo. Se efectuá una corrida de toros, en la plassa edificada l’ any anterior: hi hagué en ella un gran alborot per haver resultat els toros detestables, y á entrada de fosch, una multitut abigarrada recorría’ls principals carrers de la ciutat arrossegant l’ últim toro, lligat ab la mateixa maroma de la plassa. Els amotinats cridaven: “¡El bou gros! ¡El bou gros!” aludint al general Llauder. Apenas hi havía tropas á Barcelona, trobantse la major part de las forsas en campanya, inclús el capitá general, de manera que fou impossible disoldre aquell grupo y els que poch temps després se formaren al Plá de la Boqueria y al Plá de las Comedias, excitats pels oradors populars á calar foch als convents. Prompte uns grans resplandors brillaren en la atmósfera, atapahida de una espesa fumareda: las turbas havían posat foch als convents de Sant Joseph de Carmelitas descalsos, de Dominicos de Santa Catarina, de Agustins calsats de Sant Agustí, de Fra menors de Sant Francesch, de Trinitaris descalsos de la Bona nova y de Carmelitas calsats de la Verge del Carme. Altres, com els de Caputxíns y Trinitaris calsats, s’escaparen pel clamoreig dels vehíns temorosos de que’s propagués l’ incendi, y ‘l de Servitas del Bon Succés fou respectat per haver corregut la veu de que al costat hi havía un dipósit de municións del cos d’ Artillería. Alguns frares que no arriban á deu, sigueren sacrificats al furor de las turbas: els demés se posaren á salvo, sent conduhits á rartje segur, el día següent, per piquets de tropas y de milicianos. Al atravessar els carrerrs eran objecte dels insulta de la multitut.
La publicació de un bando de las autoritats civil y militar, amenassant als autors de la crema ab terriblas penas, y’ls anuncis de repressió de s’ atribuhían al general Llauder provocaren un gran alborot el día 27. En Llauder se tancá en la Ciudadela, y al dia següent, 28, se retirava á Mataró desvaneixentse l’ últim prestigi de aquell home, que tres anys enrera, al sustituhir al Conde de Espanya era aclamat com un ídol del poble.
La excitació anava creixent; en tant s’ acostavan á Barcelona las tropas del general Bassa, qui ’l 5 de agostentrava sol, deixan la seva columna á Sans. La idea de que s’ anava á efectuar á Barcelona una gran concentració de forsas, deixant el resto de Catalunya a mercé dels carlins, produhí tal enardiment que’l poble y la milicia se llensaren al carerr al crit de ¡á las armas!Bullia la Plassa Palacio, quan una comissió del Ajuntament demanava á n’ en Bassa que procurés evitar un gran conflicte – “O’l poble ó jo!” respongué ‘l general de moment; y quan sembla qu’estava ja disposat á accedir á las súplicas de la corporació municipal, uns desanimats que s’ havian introduhit á Palacio per la tribuna que unía aquest edifici ab la vehina iglesia de Santa Maria del Mar el materen de un cop de pistola, y llansaren el cadáver á la multitut que com un mar agitat bullía en tota l’ amplada de la Plassa. Arrossegat fins á la Rambla, fou cremat sobre una foguera improvisada ab los mobles y papers de la Delegació de policía.- Las turbas desencadenadas calaen foch á la fábrica de Bonaplata, l’primera d’Espanya que utilisá la forsa de vapor; tractaren de saquejar els dipósits de l’ Aduana, y invadiren el domicili de algúns ciutadans titllats per sas ideas retrógadas. Els vehíns honrats á la fi s’ armaren pera contenir tant desenfré, nombraren una Junta auxiliar y’l dia 7 y ‘l 10 siguren fusellats els principals caps de motí, entre’ls quals s’hi contavan el cabecilla carlí Garrich y’l famós Estudiant murri.
L’ arribada del general Mina, molt popular á Catalunya, enviat pel gobern á ferse cárrech del mando fou rebuda ab gran satisfacció pels constitucionals. El general, que desde un principi, baté el coure de ferm contr’ls carlins, á fi d’ any posava siti al santuari de la Mare de Deu del Hort prop de Sant Llorens dels Piteus, y al saberse á Barcelona que per cada canonada que disparavan els sitiadors, els carlins sacrificavan á un dels molts presoners que tenían, una multitut excitada y sedenta de represalias. 4 janer 1836, invadí de nit la Ciutadela, assessinant als presoners carlistas que allí hi havía, entre ells el general D. Joan O’Donell. Foren assessinats de igual manera ‘ls que ‘s trobavan á las Dressanes, á las torres de Canaletas, y fins tres ferits del Hospital militar, tant cego es en cassos de desbordament popular, l’odi de las multituts.- El 15 de janer el famós batalló de la Brusa, era enviat á campanya contra’ls carlins, en cástich á la participació que havía prés en els anteriors successos.
La divissió entre moderats y progresistas s`havia anat enfondint. Mútuament se motejaven de madurs y podrits y de descamisats y anarquistas. Eran aquells partidaris del statut, plé de restriccións, y reclamavan els últims la Constitució del any 12 reformada en sentit mes lliberal. El 15 de agost Barcelona s’ adherí al moviment revolucionari reclamant que sigués posada en vigor celebrantse al efecte festas y lluminarias. El 24 de desembre moría’l general Mina, ídol dels lliberals. En mes d’ una ocasió la seva sola presencia á la Plassa Palacio bastá pera amansar al poble amotinat. No feya pas molts días, que malalt de mort s’hi feu portar assegut en una cadira, obrant el miracle de fer marxar tothom á casa seva, havent dit qu’ell volía ser l’últim en retirarse de la plassa. Morí de un cáncer al ventrell, y durant el seu enterro’s venia pels carrers el seu retrato y una litografia iluminada pel seu estómach devorat pel cáncer.
Durant l’ any 37, mentres la guerra civil s’ enconava cada vegada més. Barcelona era una espècies de volcá en plena erupció. A cada punt sonava`l crit de alarma, y com s’hagués proclamat una lley especial contra’ls promovedors de disturbis, esclatá un formidable motí (14 de janer entre’ls batallons de milicia madurs y’ls exaltats. L’ autoritat prengué midas restrictivas: el batalló de la Brusa y el primer de sapadors tinguts pels mes sigueren desarmats: s’espurgá la milícia y foren suprimits els periódics revolucionaris. Mes tot inútil pera salvar l’ ordre: el 4 de maig estallava una insurrecció, derramantse no poca sanch en la Rambla de Santa Mónica y en la Plassa de Sant Jaume, ahont se fortificaren els insurrectes batentse com á lleons. Mes durant la nit abandonaren el punt, y Ramon Xauradó, quefe del moviment, que havia caygut en poder de l’ autoritat, era fusellat el día 6, de cara á la paret de la Fundició de Artillería, avuy Banch de Barcelona. Aixís, ab sanch, se procurava apagar la foguera, mes de tant en tant treya aquesta novas flameradas, com l’ alborot del 8 de octubre, ab motiu del qual tinguerendeinterrompres las eleccións, y que doná pretext al baró de Meer per a disoldre la milicia.
Durant l’any 38, se treballá de ferm contra’ls carlins, distingintse de ferm contra’ls carlins, distingintse’l baró de Meer per la gran activitat que imprimí á la campanya. Fou aquest l’ any famós de las solsonadas, que tanta sanch costaren á las columnas que portaren convoys á Solsona. A últims de octubre, morí el Conde de Espanya que manava als carlins en quefe, assessinat per sos mateixos partidaris. Li feren passar mil vituperis, acabant per tirar el seu cadáver al Segre, ab una grossa pedra lligada al coll.
La publicació del conveni de Vergara (8 setembre de 1839) fou celebrada á Barcelona ab festas extraordinarias, y després de la lluhida campanya del Centro (1839 y 40) realisada per Espartero, que netajá de carlíns el Mestrat y Catalunya, tingué comens una nova era de febre política molt intensa y de terribles conmocións.
Fets curiosos:1835.- Traslado definitiu de la Universitat de Cervera á Barcelona.- 1836: Construcció dels Pórtichs de Xifré que tant contribuheixen á embellir la Plassa de Palacio.- 1938:Constitució del Liceo filarmónich barcelonés en el Convent de Montesión, principal de un batalló de milicianos. De aquella societat, que ja representava óperas, baix la direcció del mestre Obiols, n’eixí l’actual Liceo.- 17 juliol: Estreno de La Fattuciera, de Vicens Cuyás, jove de 21 anys, que á poch moria, el día y á l’hora mateixa en que la séva ópera era aplaudida ab deliri al Principal.- 10 de novembre: Primer ensaig de daguerrotipo per Alabern, deixeble de Daguerre: se tragueren vistas de la Llotja y’ls Pórtichs de’n Xifré, posantse un cordó de tropa pera contenir, durant l’ operació, ‘l tránsit de la gent.- En lo mateix any foren trasladats a la presó nova del carrer Amalia`ls presos de la que hi havía en la Plassa del Angel. Els últims reos de aquesta que sufriren pena de garrot foen dos parricidas de Gelida, haventse hagut de suspendre l’execució durant alguns mesos per estar la reo Cecilia Rossell, en estat interessant. Després de l’ execució foren tirats al mar dintre de una bota, ab certas alimanayas pintadas á las fonaduras, recort dels cástichs que imposavan als culpables de parricidi las bárbaras lleys de l’ Edat mitja

- Las bullangas -

La regent María Cristina estava entregada en cos y ánima als moderats, quan acompanyada de sa filla Isabel entrá a Barcelona’l 30 de juny del any 40. Compromesa á sancionar una lley de Ajuntaments que’l poble veya ab disgust, se feren diversas manifestacións molt francas per no dir poch respectuosas, entre ellas la de fixar en els arbres de la Rambla ‘ls articles de la Constitució, vulnerats per la indicada lley dels Ajuntaments. Coincidí l’estancia de Cristina, sb ls terminació de la guerra y ab l’entrada d’ Espartero triomfador á la capital (13 juliol) que doná lloch á manifestacions de delirant entussiasme: las massa populars la alsavan a n’ell y al caball á pes de brassos, li besaven leas mans, s’ abrassavan á sos genolls. Després de molts incidents y no pocas intrigas, y gracias á la intervenció enérgica del poble que prengué una actitut imponent. Maria Cristina no pogué menos que cedir confiant el poder al partit progressista. Al dia següent de un motí popular (18 de juliol) áuna gran comitiva de moderats vestits ab pessa llarga, xistera y guants, se’ls ocoregué fer una manifestació de desagravis á donya María Cristina, en el moment d’eixir de palacio;pero’ls caygué al damunt una massa de exaltats, armantse un alborot tan gran y cayent tal pluja de garrotadas, que la Plassa de Palacio, després de la brega, quedá enterament sembrada de barrets y gorras, y trossos de levita, de gech y de brusa.Aquella jornada prengué’l nom de motí de las levitas. Al dia següent el jove advocat Francisco Balmas, reconegut com un dels manifestants madurs, se vejé empaytat per una turba, y haventse refugiat á casa seva, en el carrer de Sant Pau, se girá á tiros contra sos agressors, matant-se á tres y ferintne á vuit de molta gravetat; pero sucumbí acribillat de balassos, y son cadáver sigué arrastrat pels carrers fins davant de las Drassanas. Aquest fet y altres desordres obligaren á Espartero á proclamar l’estat de siti. Partí la familia real á Valencia (22 agost) á bordo del vapor Balear, y allí se resolgué’l plet polítich que acabá per adjudicar á Espartero la regencia única, passant María Cristina al extranger.
Com es natural la llopada dels moderats petava de dents. Espartero assediat de dificultats, no sent menor la divisió del partit progressista y l’ estat de desordre permanent en que vivía el país, hagué d’ ofegar en sanch l’ atach al Palau real que costá la vida al general Leon. A Catalunya, els republicans comensavan ja á donar senyals de vida, moguts per l’ ardenta propaganda de Abdón Terradas, y els madurs conspiravan. Las complaencias d’ Espartero ab el gobern inglés que l’ apoyava, produhiren tal lenitat en la persecució del contrabando que moltas fábricas se vejeren forsadas á suspendre’ls seus treballs. Quan l’ attach dels generals moderats al Palau real, se constituhí á Barcelona una Junta de vigilancia, la qual ab l’ excusa de proporcionar traball als obrers sense feyna, decretá l’ enderrocament de la Ciutadela.- ¡Comensem!.- digué’l diputat provincial Llinás al descarregar son primer cop de picot sobre l’ odiada fortalesa, y una bona part de las cortinas exteriors anaren cayent en los dias successius, terraplanant els fossos ab la runa. El general Van-Halen declará ilegal la constitució de la Junta y la disolgué, lo mateix que al Ajuntament y als batallóns de milicia més exaltats. Aumentava la crisi fabril; cundia’l disgust ; els moderats per sota má atiavan al jove partit republicá, y després de un sens fí de desordres y motíns, esclatá’l tro gros el día 14 de novembre. El poble y la milicia s’ alsaren en rebelió estallant un formidable moviment contra’l gobern. Una columna que manava’l general Zurbano fou destrossada á l’ Argenteria pels argenters que li tiraren á sobre tota mena de trastos, ab un furor que’s comprén molt bé sabent que havia corregut la veu de que las tropas tenian ordre de saquejar aquell rich carrer. Las forsas del exércit hagueren de retirarse, havent tingut en los primers dias més de 600 baixas: els insurrectes s’ apoderaren de las Dressanes, y nés tart fins de la mateixa Ciutadela, evacuada per en Van halen. No li quedava al gobern més que’l castell de Montjuich, y encare mal abastitde viures. Quantas voltas las tropas intentaren penetrar en la ciutat sigueren retxassadas. Al Portal nou sufriren un descalabro. Mes entre ‘ls barcelonins no reynava la major inteligencia: las Juntas anavan succehintse: las patuleyas comandadas per en Policay y en Carcana tenían á la ciutat atemorisada: el Peixater, jove republicá de la Barceloneta, emulava ab sos atreviments al Massaniello de Nápols. Vingué un moment en que la ciutat quedá sense Junta, és a dir, sense autoritat de cap mena. Contra’ls que intentavan una capitulació honrosa se rebatían els exaltats. Per altra part en Van-Halen retxassá sempre quantas proposicións se li féren en aquest sentit. Mentres tant Espartero havia eixit de Madrit ab forsas numerosas, investit d’ un absolut vot de confiansa de las Corts. La seva disposició d’ ánimola retrata la frasse que se li atribuhí de que reedificaria las murallas derruidas de la Ciutadela ab els ossos dels barcelonins. Arribá enfront de Barcelona, exigint la rendició de la ciutat á discreció: en vá tractaren de parlarli personas conspícuas: se negá á rébrelas. Prompte se traslluhí son intent de bombejar la ciutat, produhintse un pánic espantós. Tothom fugia, valentse de mil estratagemas, pera passar els portals, y las patuleyas desenfrenadas s’ entregabvan al saqueig, comensant per la depositaría de Hisenda. Vingué’l dia 3 que sigué de dol per Barcelona. En l’ espay de 12 horas caygueren sobre la població, disparats per Montjuich, 1014 projectils, d’ ells 780 bombas y 96 granadas, causant dany á 472 casas, unas incendiadas, esfondradas altras.
Els vehíns honrats s’ armaren contra las turbas que volian fer el séu agost, y per fí las tropas entraren á Barcelona : fou fusellat en Carcana y altres 17 ó 18 individuos que s’ havía senyalat pels seus excessos,y s’ exigí á la ciutat una contribució extraordinaria de 12 milions que no s’ arribá á pagar puig al tractar l’ autoritat militar de ferla efectiva, se trobá ab que com per ensalm havçían desaparegut las lápidas indicadoras dels noms dels carrers y’ls números de las casas, y no hi hagué medi humá de fer el reparto.
El bombeig de Barcelona ab tots els seus horrors, no sigué més que’l prólech de un altre drama no menos terrible.
Esclatá en distints punts de la nació un moviment insurrecional contra Espartero. A Barcelona’l poble havía xiulat al general Zurbano, tirant al mar sos equipatjes: Reus s’ havía proninciat á la veu del coronel Prim, y’l pedestal del regent quartejat per tots cantons queya ab estrépit. Serrano y González Brabo havían vingut a Barcelona, arengant al poble desde ‘l balcó de la Fonda de Quatre Nacions, prometent que’l país se constituhiría per delegacions enviadas á Madrit per la Juntas provincials. Pero més tart els moderats al veure’s amos del poder no s’entengueren de promesas fetas y anunciaren la convocatoria de Corts. Els barceloníns sostenían que havían de ser Juntas, y de aquest dissentiment n’ eixí la formidable insurreció de la Jamancia.
En vá’l govern nombrá á n’en Prim, qu’era molt popular á Barcelona, gobernador de la Plassa: en un sol día la perdé la popularitat, y mentres durá l’ insurrecció s’ hagué de batre ab els barceloníns que havian constituhit la Junta Central, dispostos á defensarla fins á morir. La lluyta durá’ls primers días de setembre hasta’l 20 de novembre de 1843. No passava día sense tiros y canoneig: en el baluart del Mitj diá de la Muralla de mar se realisaren actes d’heroísme, puig ab tot y ser escombrat pels canóns de Montjuich y la Ciutadela, tothom se disputava l’ honor de anarlo á defensar. Pel gran perill que ofería y pels molts valents que hi sucumbiren rebé’l nom de Baluart de la Mort. Las filas dels jamancios (paraula derivada del verb jamar, qu’en caló vol dir menjar) estavan nutridas pels elements més exaltats entre’ls quals ja comensavan á distingirse’ls republicans. Vestian brusa blava, pantalon gris fins á mitja pantorrilla, gorra vermella ab borla: els mes portaven lutxana. Usavan com á distintiu una paelleta de plom de las que’s venen á fira, y era son cant de guerra la cansó de la Paella:
¡Ay! Ay! Xim, xim, xim,
madurs á la paella;
Ay! Ay! Xim, xim, xim,
Á la paella en Prim.

Entre sas empresas més atrevidas,mereix especial menció el conat d’ assalt á la Ciutadela (7 de octubre), que hauría caygut en son poder si haguessen disposat d’ escalas més altas per assaltar las murallas.
Presidí la Junta entral l’ honrat patrici don Rafel Degollada que tant se distingí per sa energía de carácter.Barcelona, abandonada del resto de la nació, puig en lloch més sigué secundat el moviment, capitulá quan ja escassejaven els viures y anavan faltant els medis de defensa. El general Sanz entrá en la plassa,mostras de una gran benignitat.
Fets curiosos.-No obstavan uns temps tan agitats per que’s realisessin algunas milloras. Al any 40 ab motiu de la vinguda de María Cristina s’ aixamplá’l Jardí del general. Poch abans s`havía establert la Biblioteca universitaria ab els llibres dels suprimits convents.- Se posá la primera pedra al mercat de la Boquería.- 1842 (1r octubre) S’ inaugura l’ iluminació pública per gas. Per aquell temps comensaren á establirse luxosas botigas en els carrers més céntrichs.

 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar a índex d' etapa