Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
Restauració (1898-1931) - Crisi de la Restauració (1898-1923)
 

El Tancament de Caixes (1899): "Als Contribuyents de Barcelona y los seus encontorns"

Font:
JUNTA ( de la Lliga de Defensa Industrial i Comercial), La:El Tancament de Caixes (1899): "Als Contribuyents de Barcelona y los seus encontorns". Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona."Fulls Volanters".vol.1898-1902; n.27. 1 p.

Comentari:
El "Tancament de Caixes" va ser una conseqüència directa de la crisi colonial de 1898. El ministre Villaverde va imposar uns pressupostos restrictius acompanyat d´un alça d´impostos per a compensar el dèficit de la guerra.
Aquest full és la convocatòria de la Junta de la Lliga de Defensa Industrial i Comercial de tancar els establiments i no pagar la contribució. La intolerància del govern va empènyer que s´adoptés aquesta mesura i alguns comerciants anessin a la presó per no pagar les contribucions.
Les conseqüències del "Tancament de Caixes" varen ser importants: Dimissió de l´alcale Dr. Bartomeu Robert (1842-1902); la dimissió dels ministres Duran i Bas (1823-1907) i Camilo García de Polavieja y del Castillo.
Aquesta protesta s´estengué també per Sabadell, Mataró, Manresa i Vilafranca.

Text:
Al constituhirse la Junta Sindical Permanent, elegida per la representació de mes de cinquanta gremis de Barcelona y los seus encontrons, creu cumplir un dever dirigint sa veu á tots los contribuyens en general, fent pública y solemne manifestació de sa protesta contra lo Projecte de Presuposits presentat á las Corts per l´actual Senyor Ministre d´Hicienda y declarant que desde are comensa la verdadera tasca qual encarrech li feren los seus comitents, qual tasca procurará portar á terme ab tota la decesió y fermesa que´s fassi precis.
Los contribuyents no som pas los caixers del Govern que hajim de pagar tot quant porti sa fierma. Los Contribuyens devem subvenir á las cargas del Estat sols en quan aquestas sian justas y equitativas. No es just ni equitatiu que, sobre tot despres de la sotregada terrible que ha sofert nostre nacionalitat, lluny de castigarse de una manera ferma tants gastos inútils com ve soportant lo pays, s´aumentin d´un modo tant coniderable; no ho es, entre moltes altres coses, aquell impost anomenat d´utilitats procedents del capital y del trevall, que sobre esser deficil quant no d´impossible realisació, nos convertirá ab Agents executius fentnos respondrer de tributs d´altres y arrivant á amenassarnos ab la presó en cas de no pagarse; no ho es l´impost de cédulas personals ab tipos molt mes alts pera Barcelona que pera Madrid.
Si las contribucions cada vegada creixents, han vingut dificultant fins al extrem lo desenrotllo de nostras industrias, es ya de tot imposible que puguem satisfer los impostos projectats.
Mes com l´acort pres per altres gremis de seguir exercint la seva industria sense pagar la contribució, l´estimem nosaltres de resultats molt duptosos, ja que aixó ó no significa res ó col-loca logicament als tals agremiats en la situació d´arrastar totas las conseqüencias que naixiu del fet de trovarse fora de la Lley, actitut que no veyem , cridem la atenció de tots los nostres companys de tributació respecte al únich, encara que radical recurs que´ns queda dins lo legal, ó sia donarnos de baixa de la contribució y tancar los nostres establiments.
Aquest es lo nostre camí; aquest lo camí que´ns atrevim á aconsellar á tots los nostres conciutadans que no´s vulguin veura atropellats per haver faltat á la Lley; aquest es l´acort pres per las agrupacions que varen allegirnos.
Tots quants vulguin adherirse á nostre acort, tots quants prefereixint lo nostre procediment, ja sian agrupacions més o menys nombroses, ja individualitats diversas, poden dirigirse á la Plaseta del Pi núm.3, ahont se los hi facilitará tots los datos necesaris pera d´eixar d´esser tributari.
Barcelona, 13 Juriol 1899
LA JUNTA

 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar a índex d' etapa