Si tens un navegador compatible amb JAVA 1.1, veurąs una imatge estereoscņpica!
De moment pots veure una imatge prčvia: