EL SERVEI D'OBTENCIÓ, TRACTAMENT I REPRODUCCIÓ DE LA IMATGE


El servei d'obtenció, tractament i reproducció de la imatge consta d'un seguit de mòduls que es poden utilitzar de forma seqüencial o bé de forma independent. Això permet un nivell d'utilització de l'equipament considerable.

La utilització seqüencial de l'equipament implica les següents fases:

OBTENCIÓ DE LES IMATGES

Les imatges poden ser fixes o seqüències. En el cas d'imatges fixes aquestes poden ser obtingudes amb tècniques fotogràfiques o de vídeo, mentre que les seqüències sols poden ser obtingudes mitjançant el vídeo.

L'equip d'obtenció de la imatge consta d'un equip de fotografia i vídeo convencionals. L'equip fotogràfic pot utilitzar-se (Fig. 1) per obtenir macrofotografies mitjançant la interposició d'un o varis anells d'extensió entre el cos de la càmera i l'objectiu. Això també es pot aconseguir amb la interposició d'un tub d'extensió fotogràfic, la qual cosa permet obtenir majors ampliacions de la imatge, a més d'una gradació contínua d'aquestes. En els dos casos anteriorment descrits és aconsellable fixar la càmera amb un trípode o una taula de reproduccions. La càmera fotogràfica, i també la càmera de vídeo, pot connectar-se mitjançant l'adaptador adient al telescopi, al microscopi i a la lupa estereoscòpica. Si utilitzem una càmera de vídeo, el senyal pot reproduir-se, bé directament en el televisor, o bé a través del reproductor-gravador de vídeo.

ÚS DE LES IMATGES

Les imatges obtingudes pels equips descrits fins ara, bé en paper, bé en diapositiva o en suport magnètic, poden ser utilitzades en aquest estat per il·lustrar treballs o exposicions teòriques a classe. És especialment útil l'equip de vídeo-microscopia ja que converteix les observacions microscòpiques d'activitats individuals en activitats col·lectives.

Les noves tecnologies permeten noves formes d'utilització de la informació gràfica. Així les imatges obtingudes prèviament, en qualsevol suport, poden ser digitalitzades (scanner, digitalitzador de diapositives, tarja de vídeo) (Fig.2) i introduïdes com a arxius gràfics en qualsevol programa informàtic (editor de texts, tractament d'imatges, aplicacions multimedia ...).

Un ordinador multimedia connectat a un televisor domèstic permet, mitjançant una tarja convertidora a senyal de TV, fer un ús col·lectiu del programari i de les imatges digitalitzades.