JUGUEM I APRENEM PLEGATS

Mario Argal Villagrada, Ricard Masferrer i Clarà, Carme Peratilla i Clemente

C.E.E. Francesc Bellapart.

La Palma 14-18

08206 SABADELL

93-7262620

a8024789@centres.xtec.es

Presentació

Característiques dels centres

Objectiu de l'experiència

Descripció dels grups

Continguts

Objectius didàctics

Activitats

Temporització

Organització

Recursos materials i humans
 

Exemple de sessió

Descripció de la experiència

Valoració i avaluació dels resultats obtinguts

 

Presentació        pujarneo.gif (1411 bytes)

En l'apartat que recull allò que és més clarament millorable de la memòria del curs 97-98 del CEE Francesc Bellapart afirmàvem el següent: "Tenim la sensació que l'escola s'està tancant en si mateixa i creiem necessari iniciar actuacions per obrir l'escola a l'exterior: activitats i treball coordinat amb escoles i instituts de les rodalies, sortides conjuntes, etc.."

I en la síntesi de propostes de la mateixa memòria ens proposàvem entre altres: "Estudiar la possibilitat de realitzar amb algun dels grups-classe de l'escola dues unitats de programació de l'àrea d'Educació Física (una al CEE Francesc Bellapart i l'altre al CEIP corresponent) amb algun grup d'alumnes del CEIP Cifuentes o Arraona."

A l'inici del curs 98-99 posats en contacte amb la direcció del CEIP Cifuentes vàrem encetar una línia de col·laboració per tal de realitzar activitats curriculars conjuntes al llarg del curs fruit de la qual se n'ha derivat aquesta experiència.

El CEIP Cifuentes es troba al mateix barri que l'escola, i a més en cursos anteriors ja havíem realitzat de forma esporàdica algunes petites experiències conjuntes amb resultats satisfactoris. La proximitat d'ambdues escoles és important tant perquè facilita la coordinació del professorat implicat, com els desplaçaments dels alumnes i la possibilitat que d'aquesta experiència pugui sorgir una relació que es faci extensiva a d'altres àmbits de la vida quotidiana: al jugar en les places o comprar en les botigues... en aquells alumnes que resideixen en aquesta mateixa zona.

Característiques dels centres:       pujarneo.gif (1411 bytes)

CEE Francesc Bellapart

Som una escola d'educació especial d'àmbit comarcal, que acull alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats psíquiques greus i permanents des dels 3 als 18 anys que en determinats casos presenten trastorns motrius, sensorials, i de personalitat associats.

Seguint el nou concepte de retard mental de l'Associació Americana, considerem que "la discapacitat psíquica fa referència a un funcionament intel·lectual significativament inferior a la mitjana, alhora que existeixen dèficits en la conducta adaptativa"

L'escola es planteja trobar la forma de posar a disposició dels seus alumnes els serveis de la comunitat i oferir-los la possibilitat de portar una vida el més normalitzada possible, en funció dels quatre principis següents:

1.- Treballar per una normalització de les actituds de la societat davant la presència d'aquestes persones amb discapacitat

2.- Aplicació del principi d'individualització dels aprenentatges en funció del nivell de competències de cada alumne i la seva edat cronològica.

3.- Aplicació del principi de generalització dels aprenentatges que es donen en l'àmbit escolar en altres àmbits fora de l'escola. L'aplicació d'aquest principi comporta treballar en estreta col·laboració amb les famílies del nostre alumnat

4.- Treballar amb els alumnes en activitats significatives i funcionals.

 

Seguint aquests principis agrupem els alumnes en funció de la seva edat cronològica i el seu nivell de competències en grups de 4 a 8 alumnes el més homogenis possibles tan d'edat com de nivell d'aprenentatges, respectant les tres etapes dels ensenyaments bàsics:

- Etapa d'Educació Infantil Adaptada

- Etapa d'Educació Primària Adaptada

- Etapa d'Educació Secundària Adaptada

El referent curricular i d'organització de cada etapa és el currículum ordinari amb les modificacions i prioritzacions adients atenent a les diferents característiques i necessitats de l'alumnat. Dins de cada una de les etapes, es treballa amb blocs de continguts comuns, i amb d'altres continguts més específics adequats tan als alumnes de més com de menys capacitats, amb introducció de components alternatius i de compleció i oferint a cada alumne els suports tècnics i personals necessaris per ajudar-lo a accedir als objectius que considerem més valuosos per ell.

CEIP Cifuentes

El centre es defineix com aconfessional, pluralista, coeducatiu i democràtic. Respecte al pluralisme, té la voluntat de no adoctrinar i rebutja tota mena d'autoritarisme, busca la solució dels problemes mitjançant el diàleg i promou la responsabilitat i la solidaritat envers els altres. La línia metodològica és motivadora i unificada a fi de facilitar tots els aprenentatges possibles. Es valora la participació dels pares en el procés d'aprenentatge dels fills.

 

Es fa informàtica a tots els grups de l'escola i també es fan les colònies conjuntament a partir de P-4. L'organigrama de cada cicle està fet atenent a la composició dels grups que hi ha, els reforços estan distribuïts segons les necessitats detectades a cada cicle. La Comissió Pedagògica és l'òrgan encarregat de fer aquesta distribució.

Objectiu de l'experiència          pujarneo.gif (1411 bytes)

Aquesta experiència cerca la normalització d'actituds dels alumnes d'ambdues escoles basada en l'article 8 del Decret 299/1997 de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials que determina que "el Departament d'Ensenyament podrà .... promoure la col·laboració dels centres d'educació especial i dels centres ordinaris, amb la finalitat que puguin compartir les experiències i els recursos pedagògics i didàctics"

L'objectiu de la col·laboració entre el CEE i el CEIP és:

- a curt termini:

a.) obrir una línia de treball compartit que permeti que els alumnes d'ambdós centres es relacionin de la forma més natural possible.

b.) oferir la possibilitat de respondre a les qüestions que puguin sorgir als alumnes i professionals d’ambdos centres.

c.) treballar en un àmbit en què els alumnes del centre d'Educació Especial no es trobin en inferioritat. És així que hem plantejat compartir l'àrea d'Educació Física, en la qual no es fan paleses les diferències intel·lectuals i alhora faciliten les relacions i la col·laboració

d.) a partir d'aquesta primera coneixença poder plantejar alguna sortida lúdica - pedagògica amb els dos grups.

Descripció dels grups:           pujarneo.gif (1411 bytes)

Grup Superior A del CEE Francesc Bellapart: 6 alumnes de 10 a 13 anys, tots ells escolaritzats anteriorment en diferents escoles ordinàries de la zona educativa del centre (Sabadell i rodalies) amb un bon nivell de competències motrius, i amb una bona capacitat d'aprenentatges motrius i normatius i amb possibilitats per desenvolupar la cohesió i la consciència de grup/equip. Val a dir, que també és un grup que pot presentar problemes de comportament. Aquests es resolen amb un fort control de la situació i amb unes normes de funcionament clares i sempre iguals.

Grup de 5é. del CEIP Cifuentes: El grup-classe està format per 25 alumnes, dels quals 13 són nens i 12 nenes. Entre els primers, hi ha un que s'ha incorporat aquest curs al Centre. És un grup on la majoria d'alumnes segueix un desenvolupament maduratiu corresponent a la seva edat. En conjunt, es pot dir que la majoria són treballadors i gaudeixen amb tot el que fan. Estan molt motivats i els agrada tot allò que els hi proposes, a més de participar activament en el desenvolupament de les diferents activitats que es puguin dur a terme.

Malgrat això, hi ha un petit grup d'alumnes amb dificultats d'aprenentatge agreujades pel fet que mantenen una actitud passiva i poc motivada davant les diferents tasques que es realitzen.

En conjunt, mantenen una bona relació entre ells.

A quin nivell va dirigit

Malgrat haver-se realitzat l'experiència amb un grup de 5é de primària i un grup de cicle Superior de l'etapa de Primària del centre d'educació especial creiem que es tracta d'una experiència que es podria fer extensiva a altres cursos:

- Des de 5è de primària fins a 1r. d'ESO de centres ordinaris.

- Des de grups d'últims cursos de l'etapa de Primària Adaptada fins a primers cursos de l'etapa de Secundària Adaptada amb un bon nivell de competències motrius i cognitives

Continguts:               pujarneo.gif (1411 bytes)

Fets i conceptes

Procediments

Actituds

 • Moviments bàsics específics del bàsquet.
 • Moviments d’atac.
 • Moviments defensius
 • Les regles bàsiques del bàsquet.
 • Les característiques principals del bàsquet: el terreny de joc, els jugadors i l’objectiu.
 • Execució dels elements tècnics del bàsquet: bot, passi, llançament a cistella i entrada a cistella.
 • Pràctica de jocs preesportius i partits variant el nombre de jugadors (2x2, 3x3,...) per assimilar i millorar els aspectes bàsics de defensa i atac.
 • Identificació i aplicació de les regles bàsiques en jocs i partits.
 • Acceptació de les regles del bàsquet.
 • Acceptació dels resultats del joc.
 • Valoració dels esports d’equip com una forma de relació i de respecte amb la resta de companys.
 • Valoració dels esports d’equip com un important element educatiu i no com un aspecte fonamentalment competitiu.
 • Participació activa en la cura del material didàctic i de les instal·lacions.

 

Objectius didàctics:                pujarneo.gif (1411 bytes)

- Llançar a cistella amb la millor tècnica possible

- Entrar a cistella, saltant i llançant al mateix temps

- Controlar el bot amb la mà dominant

- Controlar el bot amb les dues mans indistintament

- Realitzar el passi amb la tècnica més correcta possible

- Rebre la pilota en qualsevol situació i posició

- Saltar horitzontalment sense pilota i amb pilota

- Reconèixer les diferents línies del camp de joc: línia de fons, línia de banda, "ampolla".

- Reconèixer les regles bàsiques: passes, dobles, falta

- Esforçar-se per vèncer les dificultats

- Atendre a les explicacions

- Aprendre dels propis errors i dels errors dels altres

- Acceptar les diferències d'habilitat motriu en els diferents exercicis

- Col·laborar en diferents tasques motrius amb els companys de la pròpia escola i de l'altra escola.

- Conèixer, acceptar i relacionar-se amb companys diferents

Activitats:            pujarneo.gif (1411 bytes)

Activitats d'escalfament:

Carrera continua

Treball en onades i en relleus de curses, salts i coordinacions diverses

Activitats d'ensenyament-aprenentatge:

Treball en onades/relleus de: salts horitzontals

salts verticals

bot amb la mà dominant

bot amb la mà no dominant

bot en slalom

Passi en grups de dos o tres alumnes amb o sense oposició

Jocs pre-esportius

En grups de 10 alumnes: rodes d'encistellar i d'entrades a cistella

Mini-partits 2 x 2, 3 x 3, i 5 x 5

Temporització              pujarneo.gif (1411 bytes)

7 sessions conjuntes en horari de tarda, al llarg del segon trimestre a la pista poliesportiva del CEE Francesc Bellapart

7 sessions de reforç alternes amb el grup d'alumnes del CEE Francesc Bellapart amb l'objectiu de facilitar-los més pràctica dels diferents exercicis i activitats per assolir un millor aprofitament de les sessions conjuntes. Cal tenir en compte que el procés d'aprenentatge d'aquests alumnes és sempre més lent i necessita de més temps de pràctica.

L'última sessió conjunta es va realitzar a la pista del CEIP Cifuentes malgrat no reunir les condicions més idònies, a petició dels propis alumnes d'ambdós centres, uns volien ensenyar la seva escola i els altres volien conèixer el lloc on habitualment treballaven els que ja començaven a considerar els seus amics.

Organització:           pujarneo.gif (1411 bytes)

El professor i els alumnes del CEIP Cifuentes es desplacen fins a l'escola CEE Francesc Bellapart. Es tracta d'un trajecte que es fa amb cinc minuts. Entre tant els alumnes del CEE esperen amb impaciència l'arribada dels seus amics per començar la classe.

Dirigeix la classe el professor d'Educació Física del CEIP Cifuentes actuant els professors del CEE Francesc Bellapart com a reforç i suport per la realització de les diferents activitats amb els alumnes amb més dificultats d'un i altre centre tan donant explicacions més individualitzades com adaptant la dificultat dels exercicis i activitats a realitzar.

Recursos materials i humans       pujarneo.gif (1411 bytes)

Tres mestres especialistes de l'àrea d'Educació Física d'ambdós centres i material propi d l’àrea d’Educació Física: Cistelles i pilotes de bàsquet, piques, cons i aros.

 

Exemple de sessió        pujarneo.gif (1411 bytes)

A tall d'exemple exposem amb detall la primera de les sessions programades de manera conjunta

Objectius de la sessió:

Executar els següents elements tècnics del bàsquet: bot sense canvi de direcció i passada estàtica.

Vetllar per la correcta ocupació de l'espai al llarg de l'execució dels diferents exercicis.

Instal·lacions: pista de bàsquet.

Material: pilotes de bàsquet.

PART INICIAL

Escalfament: · carrera continua

· relleus

PART PRINCIPAL

1.En grups de 3 ó 4, realitzar relleus botant la pilota en línia recta i passar-la amb la tècnica més correcta possible al/la company/a.

2. En grups de 3 ó 4 practicar relleus simples botant la pilota en slalom en un circuit marcat per cons i passar-la amb la tècnica més correcta possible al/la company/a.

3. Organització igual que l'exercici anterior, però botant la pilota en línia recta canviant de mà i passar-la amb la tècnica més correcta possible al/la company/a.

4. Botar la pilota sense desplaçament, de diferents maneres.

5. Botar, sense desplaçament, el més a prop del terra, insistint amb la utilització de l’altre mà com a protecció del bot.

6. En grups de 3 ó 4, passar-se la pilota tenint cura de realitzar el gest tècnic adequat de la passada de pit.

Al llarg de la realització de tots aquests exercicis, insistir en el manteniment de les distàncies entre els diferents grups de relleus, en la distància idònia per efectuar els passis, etc...

PART FINAL

Estiraments estàtics passius realitzats de forma individual.

Tots asseguts en rotllana, tancar els ulls durant un minut.

 

Descripció de la experiència:           pujarneo.gif (1411 bytes)

Un cop decidits a engegar l'experiència el primer entrebanc a solventar era l'horari. Les hores d'Educació Física dels dos grups amb els que havíem de realitzar-la no eren coincidents. La bona voluntat dels dos centres va facilitar poder organitzar el canvi d'horari necessari.

Una vegada solucionats els problemes organitzatius iniciem l'elaboració d'un projecte global de col·laboració on es plantegen les línies generals del treball amb els alumnes i la organització concreta de les diferents activitats.

Elaborat el projecte informem a Inspecció, i el presentem a aprovació dels Consells Escolars d'ambdós centres, i amb posterioritat sol·licitem l'autorització al Delegat Territorial.

El professorat participant es reuneix diferents vegades per concretar els continguts, objectius didàctics, activitats d'aprenentatge i organitzar les diferents sessions.

Feta la concreció, i tal com és habitual quan es produeix algun canvi dins del pla de treball pels alumnes, s'informa a les famílies de l'objectiu de l'experiència i dels diferents canvis organitzatius que aquesta comporta.

Comença la veritable experiència amb les explicacions prèvies als alumnes de tots dos centres:

- Entre els alumnes del CEE Bellapart es va rebre la proposta amb un cert neguit, barreja d'il·lusió i por de perdre una part del seu espai protegit i fins i tot por a compartir els seus profes amb altres nens.

- Entre els alumnes del CEIP Cifuentes la pregunta que es feien és com serien aquests nous companys.

I va arribar el gran moment, el primer contacte, la primera sessió. Després d'una petita espera en la que tot eren preguntes, amb gran ordre i disciplina van anar desfilant per la pista els 25 alumnes de l'escola veïna, mentre que els 6 "de casa" ho anaven mirant amb els ulls ben oberts i arraulits al voltant dels seus dos mestres.

Sense cap protocol comença la classe. Unes voltes a la pista de tota la colla afanyant-se per no quedar endarrera. Es proposen els exercicis i tot i els intents de barrejar els alumnes, de forma imperceptible es crea una separació constant per part dels dos grups.

Uns dels objectius principals era que tots els alumnes formessin part d'una educació integral mitjançant l'activitat física, i que això els portés a acceptar la seva realitat corporal i a relacionar-se amb el medi que els envolta. Per això teníem molt marcats els objectius fonamentals: el desenvolupament individual, l'adaptació a l'ambient i la interacció social.

Tot això ho hem anat assolint a poc a poc; la seva relació ha anat evolucionant positivament fins a l'extrem de que els nens esperaven que arribés el dimecres per anar a fer la sessió d'educació física amb els seus nous amics que també ho esperaven amb el mateix delit.

A l'hora de fer la sessió no fèiem diferències entre els alumnes, i tots participaven dels jocs i activitats preparades per la sessió. A mesura que avançaven les setmanes, va anar desapareixent aquella divisió inicial entre els dos grups.

Entre sessió i sessió, els professors es tornaven a reunir per valorar com havia anat i plantejar la continuïtat de les tasques iniciades.

I va arribar el moment esperat per tots d'aprendre a encistellar. Apareixen les pilotes i un noi amb síndrome de Down agafa la primera pilota i des de molt lluny clava una bona cistella, tot un triple. L'exclamació d'una noia de l'altre centre va ser "Sap encistellar !!!". "És clar" li va dir la professora, "és que jo no l'encistello" va respondre la noia tota admirada.

Pels alumnes d’ambdós centres amb menys alçada i que mostraven poques habilitats tant entrant a cistella com encistellant, vàrem utilitzar una cistella situada a menys alçada per facilitar-los els aprenentatges i assegurar-los l'èxit.

Finalment l'últim dia, van estar els alumnes del CEE que es van desplaçar amb els seus professors al CEIP. A mesura que s'anaven apropant es multiplicaven les preguntes, malgrat que ja estaven informats de la proximitat dels dos centres, tots volien saber si anàvem molt lluny, com seria l'escola i que faríem.

Un cop al pati no podien esperar que ens portessin a l'aula on esperaven la resta dels nous companys i s'entossudien a seguir per tot als seus mestres.

Però un cop resolt el primer contacte, la classe es va desenvolupar com cada dimecres, aquest cop la carrera es va fer pels patis, pujant i baixant quatre esglaons, girant i voltant, però amb el mateix ordre a que ja estàvem habituats amb la sola diferència que ara ja es trobaven tots barrejats i que es feia difícil distingir quins eren els alumnes d'una o altra escola.

I es varen acabar, els exercicis, les activitats, els jocs, les suors, i les dificultats viscudes tots junts. Tots junts vàrem jugar i vàrem aprendre, i tot jugant arriba el comiat, tot esperant, la realització d'una altra unitat de programació conjunta.

Valoració i avaluació dels resultats obtinguts              pujarneo.gif (1411 bytes)

En definitiva la totalitat dels alumnes han evolucionat positivament dins de la pràctica del bàsquet. Cadascú ha après partint dels coneixements previs dels que disposava, però del que ens sentim molt més satisfets és de la relació que s'ha establert entre ells al llarg de tot aquest període: han conegut uns nois i unes noies d'un altre centre i s'han fet amics i amigues.

Després de passar un temps des de la realització de l'experiència, alumnes dels dos centres encara pregunten pels alumnes de l'altra escola i quan tornarem a fer activitats amb ells.

Fins ara pràcticament només hem parlat dels alumnes i dels canvis que en ells hem pogut observar. Val a dir que també ha comportat canvis en els ensenyants que hi han participat:

- Per una banda, al llarg de les sessions ha evolucionat l'actitud del professor del CEIP fent més atenció i cercant activitats més adaptades als alumnes que presentaven més dificultat d'aprenentatge.

- Per l'altra banda, se'ns ha fet evident als professors del CEE que podien plantejar activitats d'ensenyament-aprenentatge més ambicioses pels nostres alumnes i que fins ara no ens havien atrevit a posar en pràctica per considerar-les massa complexes.

Els bons resultats de l'experiència obren el camí a establir una línia de col·laboració permanent entre ambdós centres en futurs cursos.

De moment, aquest curs 99-00 hem continuat i ampliat abastament les activitats conjuntes. Els alumnes participants en aquesta activitat d’educació física aquest curs han estat el mateix grup del CEIP Cifuentes que ara està fent 6é, però el grup del CEE Francesc Bellapart s’ha ampliat fins a 12 alumnes d’edats compreses entre els 11 i 13 anys. Simplement hem canviat la unitat de programació. Aquest curs hem treballat els jocs. A part de l’àrea d’Educació Física s’han ampliat tant la llista d’activitats realitzades conjuntament, com els grups d’alumnes participants: sortides pedagògiques, alguns tallers amb grups de segon de primària i d’educació infantil del CEIP i grups de 6-7 anys i 10-11 del CEE, i fins i tot, la participació en les colònies que organitza el CEIP Cifuentes d’un grup d’alumnes del CEE.

pujarneo.gif (1411 bytes)