Aquest crèdit està preparat per un curs dirigit al professorat que es fa a Tarragona. Ricard Redondo. Professor d'educació física.

CRÈDIT VARIABLE: EL REM OLÍMPIC

L'escala

O. Introducció.

1. Continguts.

1.1. Fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1.2. Procediments.

1.3. Valors, normes i actituds.

2. Objectius terminals.

3. Activitats d'ensenyament-aprenentatge.

4. Temporalització indicativa.

5. Orientacions per la intervenció pedagògica.

6. Criteris d'avaluació.

7. Informació sobre el curs al professorat.

 

O. INTRODUCCIÓ.              pujar.gif (2085 bytes)

A través del crèdit intentem consolidar alguns dels objectius didàctics de l'àrea d'Educació Física (E.F.) per l'etapa de secundària obligatòria que no puden ser consolidats pel currículum comú per manca de temps i recursos, i també com una continuació de les activitats nàutiques d'aquest institut com és la vela.

Es realitza el crèdit pel curs de tercer d'Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.), aquest crèdit és d'introducció a nous continguts í coneixements amb la intenció de millorar les capacitats coordinatives i físiques dels alumnes, d'aproximar a un esport en un nou medi natural, tan mateix com acceptar hàbits saludables per un futur pròxim.

L'activitat del rem ens permet individualitzar i adaptar l'aprenentatge cap les característiques morfològiques i físiques de l'alumnat en un ambient de gran implicació social amb els companys i les companyes a l'hora de preparar l'activitat, així com realitzar una activitat física global tant a nivell muscular í cardiovascular.

A més permetrà al centre desenvolupar un currículum interdisciplinar en un medi ambient natural com és el mar, proporcionant una activitat socialitzadora i esportiva propera a la seva població amb la possibilitat de la continuïtat en la pràctica a través del Reial Club de Rem de Tarragona.

Al preparar aquesta activitat es pensa en motivar a l'alumne envers un esport que pugi gaudir en el temps lliure, desenvolupant la personalitat en uns hàbits saludables.

D'aquesta manera mostrem a l'alumnat altres activitats d’oci, buscant la superació de pors i de les pròpies capacitats personals. Activitats programades per organismes públics i privats amb objectius semblants que donen una major diversitat a les activitats de l'institut.

En resum, el disseny d'aquest crèdit variable ha estat fet per donar a conèixer les diferents formes d'activitat física i millorar les capacitats físiques en una feina de futur amb les connexions oportunes de diverses institucions educatives i esportives.

1. CONTINGUTS                     pujar.gif (2085 bytes)

1.1. FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS.                     pujar.gif (2085 bytes)

- Identificació de les diferents parts de l'embarcació i el seu material, així com els materials de manteniment 1 neteja de l'embarcader.

- Coneixement dels llocs on es col·loquen el bot a l'aigua, l'embarcament i desembarcament, i la posició dels rems i del remer dins i fora de l'embarcació per l'adequat transport í manteniment.

- Reconeixement de la nomenclatura específica del rem.

- Discriminació de les situacions i llocs perillosos, així com les normes bàsiques de seguretat i bona disposició pel seu compliment.

- Comprensió de les diferents fases de la palada, observant les diferents posicions correctes 1 els desplaçaments a l'aigua.

- Control de les normes bàsiques del reglament de Rem i els seus aspectes tàctics.

- Reconeixement de les capacitats físiques i coordinatives més rellevant en la pràctica del Rem, també les fases d'un escalfament específic pel mateix esport.

1.2. PROCEDIMENTS                     pujar.gif (2085 bytes)

- Domini de les següents accions: preparació de 1'embarcació, posar el bot a l'aigua i embarcament del remer, desembarcament, transport, neteja i arranxe adequat del bot.

- Control de la posició bàsica, la ciada i la bogada a l'aigua, com també desplaçaments en petits espais.

- Sincronització del ritme de la palada segons les necessitats o requeriments de l'alumne.

- Realització de diferents sistemes d'entrenament de la resistència i la força.

- Desenvolupament de les següents capacitats físiques ¡ coordinatives: resistència aeròbica, força-resistència, flexibilitat dinàmica i estàtica, coordinació i equilibri dinàmic.

- Participació en la realització dels desplaçaments cap al Club de Rem i en la organització de competicions internes pels participants de l'activitat.

- Manipulació adequada del material, tenint en compte aquelles execucions que siguin saludables pel sistema locomotor.

- Experimentació de diverses activitats jugades i recreatives en el mateix medi natural, com gimkamas i activitats d'orientació.

1.3. ACTITUDS. VALORS 1 NORMES                 pujar.gif (2085 bytes)

- Acceptació de les pròpies limitacions físiques i tècniques en la pràctica del rem en referència al grup classe.

- Reconeixement de la importància de la preparació física per arribar a un rendiment motriu i una qualitat de vida adaptats al tipus de vida actual i les necessitats socials dels alumnes.

- Respecte cap el medi ambient i el patrimoni natural, així com les normes de seguretat en les activitats nàutiques.

- Participació amb autonomia per formar-se en medis no habituals amb confiança i seguretat, superant fites individuals i del grup.

- Valoració i cura dels materials i botes com elements essencials per una pràctica física saludable.

- Sentiment de solidaritat cap les tasques de preparació, organització i realització en grup.

- Acceptació del repte de competir amb altres, sense que això suposi actituds de rivalitat excessiva, entenent l'oposició com una estratègia de joc i no com una actitud agressiva pels demés.

2. OBJECTIUS DEL CREDIT                 pujar.gif (2085 bytes)

L'alumne, al acabar el crèdit, ha de ser capaç de:

1. Executar amb relativa correcció i eficàcia tècnica els desplaçaments bàsics de ciar, bogar, atracar i sortir de l'embarcader.

2. Mostrar una capacitat física i habilitat motriu a l'aigua per, posteriorment, adaptar-lo a necessitats, interessos i capacitats de cada individu segons diferents nivells d’exigència.

3. Consolidar actituds per l'adopció d’hàbits saludables en la pràctica física i esportiva en un marc social agradable i de treball respectant les normes de seguretat i del grup.

4. Resoldre problemes de caràcter motor i tècnic progressant cap a nivells d'autosuficiència.

5. Identificar els elements fundamentals de l'embarcació, de la tècnica del rem, dels materials que pertanyen a l'embarcació, del reglament, de l'escalfament específic i de les capacitats físiques i motrius més rellevats en la pràctica del rem olímpic.

6. Saber controlar els diversos ritmes de palada segons la intensitat desitjada coneixent els efectes i adaptacions de l'exercici físic sobre el propi organisme.

7. Comportar-se d'una forma respectuosa amb el material a utilitzar cooperant en activitats de grup i en l'organització de les tasques.

8. Comprendre la importància d'una actitud positiva en la conservació d'un medi natural pròxim com és la mar motivant a l'alumnat a ocupar el seu temps lliure amb una activitat esportiva i lúdica: el Rem.

 

3. ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE.                 pujar.gif (2085 bytes)

Bàsicament es desenvolupen els següents conjunts d'activitats:

a. Exercicis de gimnàstica individuals i per parelles: activitats de força, força-resistència flexibilitat.

b. Exercicis resistits per la força.

c. Jocs funcionals.

d. Sistemes d'entrenament de resistència per cursa.

e. Sistemes d'entrenament en circuit pel treball de força-resisténcia.

f. Diferents exercicis d'estiraments i tècniques de flexibilitat.

g. Activitats de cursa i desplaçaments curts de caràcter rítmic.

h. Exercicis d'aplicació i assimilació a la tècnica del rem a través de màquines estàtiques de rem i sobre l'embarcació.

i. Exercicis de preparació per a les proves qualificatòries.

j. Exercicis de familiarització amb el material específic de rem.

k. Diferents cicles de remada segons intensitats de treball.

Recordar en aquest moment el caràcter circumstancial i pedagògic a l'hora de l'aplicació de les diferents activitats i tasques. La seqüència 1 les mateixes activitats són susceptibles de ser modificades segons les necessitats del context i el tipus d’alumnat en el crèdit. Per tant, el principi d'adaptació es mantindrà com essencial, encara que la progressió en les activitats es presentarà de menor a major complexitat depenent del grup-clase, criteris del monitor de rem, necessitats del Club de Rem, problemes pel mal temps, disponibilitat de material, etc.

4. TEMPORALITZACIO INDICATIVA                 pujar.gif (2085 bytes)

La distribució de continguts i activitats, en un total de 35 hores, es realitza durant el tercer trimestre del curs per la climatologia més adequada per la pràctica del Rem. Es pot dividir en quatre fases segons convenim amb el Club per realitzar la part pràctica amb major facilitat i concentració d'hores, degut a problemes de temps al situar l’horari amb altres crèdits variables i comuns i per motius organitzatius de l'institut i el Club de Rem.

a. Introducció al crèdit.

Es desenvolupen les primeres sessions: presentació del crèdit, organització del curs, objectius didàctics, avaluació i qualificació pròpies de l'activitat i del departament d'E.F..

El professor observarà el clima inicial i els coneixements previs de l'alumnat a través d'entrevistes col·lectives i l'ús d'un qüestionari.

b. Entrenament en sec.

Avaluació inicial i desenvolupament de les capacitats físiques relacionades amb el rem. Fent servir el rem estàtic per observar la tècnica i el tipus d'esforç a aplicar posteriorment a la pràctica en l'aigua. Presentació dels coneixements teòrics inicials: parts de l'embarcació, tenir cura i manteniment de les instal·lacions que ens deixen utilitzar, tipus de bots de rem, diferències entre el Rem Olímpic i altres modalitats de Rem, etc.. Preparació i organització de l'activitat: coneixement del port, forma de transport cap al port, roba adequada, permisos del pares, etc.

c. Entrenament en l'aigua.

Desenvolupament de l'activitat junt amb els monitors de rem, informació del Club i de l'embarcader, presentació del personal responsable, exercicis de familiarització amb l'embarcació, escalfament i tornar a la calma després de l'activitat, exercicis d'assimilació i aplicació de la tècnica, etc.. Preparació de les competicions entre alumnes. Avaluació final del crèdit.

d. Final del crèdit.

Per finalitzar es realitza una avaluació del curs pel professor i l’alumnat comparant les expectatives inicials i les obtingudes al final, presentació de les propostes de millora per tots els implicats (monitor, Club, professor, alumnes, directiva del centre). Informació final a l'alumnat per la seva possible continuïtat en l'activitat del Rem.

5. ORIENTACIONS PER LA ÍNTERVENCIÓ PEDAGÒGICA                 pujar.gif (2085 bytes)

Són les diferents estratègies que s'utilitzen amb la fita de lograr els objectius i continguts previstos amb nivells eficàcia acceptables. Són proposicions d'actuació agafades de l’experiència del monitor de Rem i del professor de EF., de llibres de didàctica pedagogia general i específica, així com idees a aplicar al tipus de classe diferenciada de la resta de classes a l’aula.

Les estratègies es basen en el principi d'adaptació al context i a l’alumnat que participi en l'activitat. En aquest cas, l'ordre cronològic de les tasques per dificultat i riscos, i la pràctica concentrada són aspectes importants a tenir en compte.

L'activitat s’iniciarà amb un estil d'ensenyament directiu per l'aproximació de l'alumnat a una nova activitat, nou medi natural i nou director de la feina (el monitor). Posteriorment, quan el monitor pugui confiar més en les capacitats i comportaments passarà a un estil menys directiu on la resolució de problemes en les tasques i la reproducció de models tècnics confluïen per obtenir un estil de l'alumne, propi i eficaç.

Els principis més destacats són els següents:

Per finalitzar volem desenvolupar la personalitat en un ambient de treball i disciplina, on les normes, la implicació i motivació pel crèdit no siguin només principis teòrics exposats en un paper, sinó realitat quotidiana. En aquest crèdit es presenten principis i objectius propis de reforma que volen donar-li un nou sentit a la vida escolar en l’adolescència.

6. CRITERIS D'AVALUACIÓ.                 pujar.gif (2085 bytes)

A partir dels continguts desenvolupats:

- A nivell conceptual: 25 % de la nota.

- A nivell procedimental: 45 % de la nota.

- A nivell actitudinal: 30 % de la nota.

A nivell conceptual s’utilitzarà com a instrument d’avaluació un test final de similar format que el presentat en una avaluació inicial amb un recull de preguntes sobre la informació que tenen el alumnes sobre aquest esport. L’examen final recollirà els aspectes més rellevant del vídeos presentats als alumnes (dels quals es presenta un grup de preguntes senzilles per respondre en al mateix moment que veuen el vídeo), el dossier elaborat pel professor de la matèria i, per últim, de les directrius donades pels monitors de l’activitat. Es obligatori obtenir més d’un 3 en l’examen, ja que gran part de les preguntes seran explicades amb anterioritat a l’examen. Pretenem que l’educació física tingui un contingut teòric pràctic i profitós, no un conjunt de preguntes rebuscades que no tenen més objectiu que posar en un problema la motivació de l’alumne per l’activitat i l’àrea.

L’avaluació procedimental i actitudinal la portaran el professor de l’àrea d’educació física i el monitor de l’activitat. L’experiència del monitor és molt important per el temps de contacte amb altres nens i esportistes. Al finalitzar el crèdit se valorarà sobre tot l’autonomia en la preparació, realització i finalització en la pràctica del rem; manteniment de les instal·lacions i de un comportament adient segons les circumstàncies del context de la pràctica; i respecte als monitores i les normes de l’institut, departament d’E.F. i del Reial Club Nàutic de Tarragona.

Es prepararà una avaluació inicial purament informativa per saber que coneixen d’aquesta pràctica, amb preguntes com:

Després de contestar a estes preguntes en classe, comencem l’avaluació sumativa amb diverses formes de control de l’alumnat: a través del control de faltes d’assistència, d’un treball de recerca sobre l’informació més propera que tinguin sobre el rem, presentació d’un vocabulari específic de l’activitat i una avaluació continuada sobre els objectius que assoleixen els alumnes a mesura que milloren en l’activitat física i en manteniment d’una conducta positiva cap la classe pràctica.

L’avaluació final serà realitzada al final del crèdit amb el test final i les observacions finals dels monitors, així també com l’avaluació sobre l’activitat dels mateixos alumnes.

Com forma de crítica i millora de les sessions els alumnes prepararan un diari dels dies pràctics al port, apuntat els aspectes més rellevants de la pràctica, conductes a millorar en posteriors sessions i avaluació final de l’activitat.

INFORMACIÓ SOBRE EL CURS AL PROFESSORAT.             pujar.gif (2085 bytes)

NOM DEL CURS: "EL REM OLÍMPIC: UNA ALTERNATIVA EN L’EDUCACIÓ FÍSICA"

Modalitat: curs.

Tipus de formació: Presentació d’una activitat diferent al medi natural.

Matèria: Educació Física.

Nivell educatiu: Secundària.

Descripció: Oferir una alternativa diferent al desenvolupament del currículum d’Educació Física en el bloc de continguts d’activitats en el medi natural.

Nombre de places: 15.

Nombre d’hores: 30.

Horari: 16.00-19.00.

Data d’inici: dimecres, 26/04/2000 .

Lloc de realització: Reial Club Nàutic de Tarragona.

Responsable: Josep Lluís Tàpia.

Organitza: Serveis Educatius i Formació Permanent de la Delegació Territorial. Amb el suport del Reial Club Nàutic de Tarragona.

Termini d’inscripció: de l’1 al 10 d’abril del 2000.

Lloc d’inscripció: CRP del Tarragonès.

Dates: tercer trimestre del curs 1999-2000.

Dies de l’activitat: 26 i 28 d’abril; 5, 12, 13, 19, 26, 27 de maig; 2 i 9 de juny.

Professor: Sr. Josep Lluís Tàpia amb el suport de monitors titulats del Reial Club Nàutic de Tarragona.

Requisit del curs: pagament a la Federació Nacional de Rem de l’assegurança obligatòria per la pràctica d’activitats nàutiques. Preu 550 ptes.

Horari: els divendres i dimecres de les 16 hores a les 19 hores. Els dissabtes de 9 a 12 hores. Cada sessió és de tres hores.

Destinat a professors/res de l’especialitat d’Educació Física.